3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyssä sekä yksiköiden johdon työssä. Käytössä olevia keskeisiä ennakointi- ja tulosmittaritietoja seurataan säännöllisesti ja toimintaa ohjaavat päätökset perustuvat niihin.
  • KAMKissa vallitsee avoin, välitön ja osallistava laatukulttuuri. Opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät ovat sitoutuneita kehittämään KAMKin toimintaa.
  • Korkeakoululla on toimivat menettelytavat, joilla se tunnistaa henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet ja tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tähän liittyen erityisesti kehityskeskustelukäytänne nousi esiin toimivana prosessina.

Kehittämissuositukset

  • Laatujärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on näyttöä perustehtävien kehittämisessä. Yksiköiden ja osaamisalueiden välillä on kuitenkin jonkin verran eroja yhteisesti sovittujen toimintamallien noudattamisessa. Korkeakoulun tulee varmistaa, että laatujärjestelmän määrittämät yhteiset toimintamallit ovat yhtenäisesti käytössä kaikkialla organisaatiossa.
  • Henkilöstön systemaattisella perehdytyksellä tulee varmistaa, että jokainen henkilöstön jäsen tuntee KAMKin yhteiset ohjeistukset ja periaatteet.
  • Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tunnettuutta on lisättävä.