4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Esports Business -koulutus vastaa uudenlaiseen koulutustarpeeseen ja luo ainutlaatuisella tavalla osaamista e-urheilusta liiketoimintana ja työympäristönä.
  • Esports Business -koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät ovat motivoituneita ja kiinnostuneita yhteistyöstä. Opiskelijat, henkilökunta ja sidosryhmät muodostavat vahvan yhteisön, jolla on yhteinen tavoite.
  • Esports Business -koulutuksen toteutuksessa ja opetuksen kehittämisessä keskiössä on opiskelijalähtöisyys. Opiskelijoiden palautetta kuunnellaan ja sen pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia koulutukseen joustavasti ja ketterästi.

Kehittämissuositukset

  • Esports Business -koulutusta tulee rohkeasti kansainvälistää ja suunnata sitä systemaattisesti kansainvälisille markkinoille. Avuksi tähän suositellaan alan osaajista koostuvan kansainvälisen ohjausryhmän perustamista.
  • Opiskelijat kokevat koulutuksen sisältöjen olevan joiltakin osin etäällä e-urheilusta liiketoimintana. Opintojaksojen sisältöjä tulee sitoa nykyistä kokonaisvaltaisemmin toisiinsa niin, että myös liiketoiminnan perusosaamista opitaan soveltuvin osin e-urheilun yhteyteen liitettynä.
  • Esports Business -koulutuksen substanssiopettajat saivat auditointivierailun aikana opiskelijoilta hyvää palautetta. Haasteeksi kuitenkin nostettiin koulutuksen eri osa-alueiden opetus pitkälti KAMKin omilla henkilöresursseilla. Yhteistyötä tulee kehittää eri korkeakoulujen kanssa henkilöstön osaamispohjan laajentamiseksi.