3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma muodostavat selkeän ja johdonmukaisen perustan laatujärjestelmälle.
  • Seuranta- ja arviointitietoa käytetään systemaattisesti osana johtamis- ja laatujärjestelmää, ja dokumentaatio on onnistunutta.
  • Opiskelijat on huomioitu hyvin johtamis- ja laatujärjestelmässä ja heillä on mahdollisuus olla aktiivisia yliopistoyhteisön jäseniä.

Kehittämissuositukset

  • Opettajien uramalleja ja kansainvälisiä rekrytointikäytäntöjä tulee edelleen kehittää kansainvälisten ja kansallisten mallien mukaisesti.
  • Yhdenvertaisuutta edistäviä käytänteitä tulee kehittää ja tarkentaa sekä lisätä henkilöstön ja opiskelijoiden tietoisuutta yhdenvertaisuuden tukemisesta ja toteutumisesta.
  • Ulkoista viestintää tulee kehittää yliopiston profiilia tukevaksi nykyaikaisin monimediallisin keinoin ja koko yliopistoyhteisön osaamista hyödyntäen.