Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Lapin yliopisto


Kuvio 1. Lapin yliopiston organisaatiorakenne (2021)

 

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Arktinen yliopisto kouluttaa tieteen ja taiteen osaajia aivan Napapiirin tuntumassa modernilla kampusalueella. Yliopistossa opiskelee noin 4400 opiskelijaa, ja jopa viidennes aloittavista opiskelijoista on kansainvälisiä opiskelijoita.

Yliopistomme koulutus- ja tutkimusaloja ovat kasvatustiede, oikeustiede, taideteollinen ala ja yhteiskuntatiede. Yliopistolla on valtakunnallisena tehtävänä arktinen osaaminen (ml. Arktinen keskus).

Lapin yliopisto muodostaa Lapin ammattikorkeakoulun kanssa Lapin korkeakoulukonsernin, jossa opiskelee noin 10 000 opiskelijaa. Lapin yliopistolla ja Lapin ammattikorkealla on yhteinen strategia. Lapin yliopisto vastaa LUC-palvelukokonaisuudesta, joka tuottaa palveluita myös Lapin ammattikorkeakoululle. Lapin yliopistolla on pääomistajuus (51,5 %) Lapin ammattikorkeakoulusta.

Strategia

Visio 2030: Luova edelläkävijä – vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö

Kuvio 2. Lapin korkeakoulun strategia

 

Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen tutkimuksen ja osaamisen toimija ja edelläkävijä. Se on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteisö, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan.

Lapin korkeakoulukonsernin tehtävänä on luoda uutta tietoa ja osaamista arktisen alueen hyvinvoinnille ja toimintaedellytyksille sekä vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuutta. Kansalliset ja kansanväliset arktisen osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Lapin korkeakouluyhteisö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Se tarjoaa opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä osallisuus koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja.

Strategiset valinnat

Lapin korkeakoulukonserni profiloituu arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimukseen sekä arktiseen olosuhdeosaamiseen. Toimintaa ohjaavat strategiset valinnat.

Globaali arktinen vastuu – Global arctic responsibility

Tavoitteena on arktisen ympäristön sosiaalisten, kulttuuristen, tuotannollisteknologisten ja ekologisten muutosten tunnistaminen ja hallinta, saamen- ja alkuperäiskansojen tutkimus sekä ratkaisut kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Kestävä matkailu – Sustainable tourism

Tavoitteena on arktisen matkailun ekologisten, yhteisöllisten ja taloudellisten vaikutusten tunnistaminen, ennakointi ja hallinta sekä ratkaisut vastuullisen toiminnan tukemiseksi.

Tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta – Future services and reachability

Tavoitteena on tulevaisuuden palvelutarpeiden tunnistaminen, palveluratkaisujen muotoilu ja kehittäminen palveluiden saavutettavuuden, tasa-arvoisen koulutuksen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi harvaan asutuilla alueilla.

Strategian mahdollistajat

Kansalliset ja kansainväliset verkostot

Kansallisilla ja kansainvälisillä verkostoilla mahdollistetaan ja varmistetaan strategisten valintojen vaikuttavuus sekä Lapin korkeakoulukonsernin vision toteutuminen.

Hyvinvointi ja yhteisöllisyyden tukeminen

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisohjelmalla lisätään opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia arjessa sekä edistetään vuorovaikutusta ja avointa toimintakulttuuria.

Koulutuksen kehittäminen

Koulutuksen kehittämisohjelmalla vastataan kansallisiin kehittämistarpeisiin (tutkintokoulutuksen laajentaminen, digitaaliset palveluympäristöt, jatkuva oppiminen ja kansainvälistyminen) ja Lapin korkeakoulukonsernin opetusyhteistyön edistämiseen.

Osaamisen uudistaminen ja rakenteiden vahvistaminen

Strategian toteuttamiseksi jatketaan Lapin korkeakoulukonsernin kehittämistä painopisteenä johtamisjärjestelmä, henkilöstövoimavarat ja uudet digitaaliset ratkaisut.