1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Lapin yliopistossa vallitsee yhteisöllinen toimintakulttuuri, jossa opiskelijoiden ja opettajien välillä on tiivistä vuorovaikutusta. Opettajat saavat toisiltaan vertaistukea ja keskustelevat opetuksesta aktiivisesti.
  • Digipedagogiikkaa on kehitetty pitkäjänteisesti. Opettajille on tarjolla runsaasti digipedagogiikkaan liittyen tukea ja koulutusta.
  • Palautejärjestelmiä on kehitetty systemaattisesti, ja yliopistolla on näyttöä koulutuksen kehittämisestä palautteeseen perustuen.

Kehittämissuositukset

  • Henkilöstön pedagogisen kehittymisen tueksi tulee tarjota systemaattista korkeakoulupedagogista koulutusta.
  • Opiskelijapalautejärjestelmää tulee edelleen kehittää niin, että erityisesti opiskelijoiden osallistamista palautteen käsittelyyn, vastapalautteen antamista sekä formatiivisia palautekäytänteitä tulee systematisoida.
  • Yliopiston jatkuvan oppimisen profiilia ja kokonaisstrategiaa osana valtakunnallista jatkuvan oppimisen kehittämistyötä tulee selkiyttää.