1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukitoimet

Opiskelijoiden opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin tukea on kehitetty yhteistyössä TREYn kanssa erityisesti skaalautuvien matalan kynnyksen palvelumuotojen ja vertaistoimintojen näkökulmasta.

Matalan kynnyksen ohjauksen ja tuen konsepti Navigaattori tarjoaa opiskelijoille monikanavaisesti reitin tuen piiriin ja toimii yhteistyöalustana ulkopuolisille kumppaneille.  Palveluista viestimistä on vahvistettu systemaattisesti oppimisalustoilla kaikilla opintojaksoilla. Opiskelijan kompassi -verkko-ohjelmaan perustuva Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot -opintojakson on suorittanut n. 800 opiskelijaa 06/2021–12/2022. Vaikuttavuuden arvioinnin perusteella opintojakson suorittaminen on lisännyt hyvinvointia.

Vertaistoiminnassa opinnollistaminen ja yleisten työelämätaitojen kehittyminen kytkeytyvät opiskelukyvyn tukeen. Vertais- ja liikuntatuutoroinnin lisäksi opiskelijat voivat toimia ryhmämuotoisesti vertaisohjaajina toisilleen opiskelutaidoissa, myötätuntomentoroinnissa tai hyvinvointivalmentajina.

Pedagogiikassa on painotettu opetusmenetelmiä, jotka tukevat oppijan aktiivisuutta ja vuorovaikutusta vertaisten ja opettajien kanssa. Flipped learning -opetusmenetelmän käyttöönotto on ollut erityisenä strategisen rahoituksen kohteena vuosina 2019–2022. Lukuvuonna 2022–2023 kaikki tekniikan alan kandidaattitutkintojen ensimmäisen lukukauden matematiikan opetus sekä viestintäopintojen jakso, jonka suorittavat kaikki kandidaattitutkinnon aloittavat yli 2 000 opiskelijaa, toteutettiin flippaamalla.

Opettajien tuki ja vertaisverkosto

Koko korkeakouluyhteisön opetus- ja ohjaushenkilöstön tueksi rakennettu Teaching and Learning Centre (TLC) -verkosto fasilitoi opettajien vertaisverkostotoimintaa ja hyvien käytänteiden jakamista tukien opettajien pedagogista kehittymistä ja koulutuksen kehittämistä. Vuoropuhelua käydään säännöllisesti yliopiston tiedekuntien ja ammattikorkeakoulun osaamisyksiköiden henkilöstön kanssa ja kaikille avointa koulutusta toteutetaan yhdessä. Verkosto vahvistaa yliopiston ja TAMKin opetustyötä tekevien yhteisöllisyyttä.

Koulutussuunnittelun osalta TLC-verkoston tavoitteita ovat synergiaedut ja päällekkäisen työn välttäminen. Koulutuskalenteri tukee sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun opetuksen ja opetussuunnitelmatyön sykliä. TLC:n tarjonta on koottu julkiselle verkkosivulle, jota palautteen perusteella hyödyntävät myös muiden korkeakoulujen opettajat. Vuonna 2022 TLC-verkoston järjestämiin 86 tilaisuuteen osallistui noin 1 650 henkilöä.

Joustavuutta opintoihin laajalla valinnanvapaudella 

Yliopiston tutkinto-ohjelmien vapaasti valittavat opinnot mahdollistavat opiskelijoille laajan valinnanvapauden ja mahdollisuuden yksilöllisiin ratkaisuihin asiantuntijaksi kehittymisen polulla. Vapaaseen sivuaineoikeuteen liittyvä tarjonta monipuolistui entisestään korkeakoulujen yhdistymisen myötä.

Joustavia opiskelumahdollisuuksia on kehitetty aktiivisesti myös muiden korkeakoulujen kanssa. Yliopisto on mukana lähes 20 alueellisessa ja alakohtaisessa verkostossa (mm. FITech) ja kansainvälisiä yhteistyösopimuksia on lähes 500 yliopiston kanssa.

Yliopisto on edelläkävijä opiskelijaliikkuvuuteen liittyvien toimintamallien kehittämisessä. Esimerkiksi Tampereen korkeakoulujen eli yliopiston, TAMKin ja Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita ja kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita koskeva ristiinopiskelupalvelu tukee n. 1 550 opintojakson vuotuisen tarjonnan julkaisemista ja opiskelijaliikkuvuutta sekä opintosuoritusten automaattista siirtoa (n. 3 000 op vuodessa).

Tampereen yliopiston kokemusten pohjalta kehitetty kansallinen ristiinopiskelupalvelu mahdollistaa opetusyhteistyöverkostojen toiminnan tehokkaan laajentamisen. Tämä on tärkeä tuki myös valmisteilla olevan, kaikkia Suomen korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita koskevan verkoston toiminnalle. Samaa osaamista hyödynnetään Euroopan komission rahoittamassa ECIU-yliopistoverkoston hankkeessa, jossa yliopisto on mukana kehittämässä eurooppalaista yliopistokoulutusta.

Monitieteinen kansainvälinen kandidaattiohjelma

Yliopiston ensimmäisenä toimintavuonna 2019 perustettu englanninkielinen kandidaattiohjelma Sustainable Urban Development (SUD) kytkee strategian mukaisesti yhteen tekniikan ja yhteiskuntatieteellisen alan koulutukset ja kestävän kehityksen tematiikan. Kolmen tiedekunnan yhteisessä tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät monitieteisen yliopiston vahvuudet ja alueellinen yhteistyö. Mm. entisen teollisuusalueen Hiedanrannan kehittämishankkeissa kestävä kaupunkikehitys kytkeytyy ilmiöpohjaiseen oppimiseen vahvassa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Teema yhdistää tiedekuntia myös tutkimuksellisesti.

SUD-tutkinto-ohjelmasta voi valmistua tekniikan, hallintotieteiden tai yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Neljännessä sisäänotossa hakijamäärä nousi 1 584 hakijaan. Ensimmäisten, vuonna 2020 opintonsa aloittaneiden odotetaan valmistuvan ohjelmasta keväällä 2023.