4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Tampereen yliopisto on tunnistanut ansiokkaasti ja laajasti opintosuunnitelman ohjaukseen liittyvät haasteet ja aloittanut kokeilevan kehittämisen.
  • Opiskelijaedustus eri työryhmissä on vahvaa, ja yliopisto on tehnyt opiskelijapalautteen pohjalta opintosuunnitelman ohjauksen kehittämistoimia.
  • Tampereen yliopistossa on tarjolla paljon monipuolisia ohjauspalveluita. Hyviä käytäntöjä ovat matalan kynnyksen palvelut kuten Navigaattori, ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetyt ohjaustilaisuudet ja toistuva tiedottaminen ajankohtaisista ohjausasioista sähköpostitse.
  • Tampereen yliopistossa on kehitetty aktiivisesti opintojen edistymisen seurantaa ja yhteydenpitoa opinnoissaan hitaasti eteneviin opiskelijoihin. Tähän tukea ovat antaneet TreSilienssi-hankkeet.

Kehittämissuositukset

  • Tampereen yliopiston tulee huolehtia ohjauspalveluiden tasavertaisesta ja oikea-aikaisesta saatavuudesta sekä selkeyttää eri ohjaustahojen rooleja, työnjakoa ja palveluista viestimistä opiskelijoille.
  • Opintosuunnitelman ohjaukselle tulee varmistaa riittävät resurssit ja aika, ja opettajatuutoreiden vastuita tulee selventää ja ohjauksen arvostusta parantaa. Siirtymä ”opettajuudesta ohjaajuuteen” hyötyy uudistuksen tavoitteiden keskusteluttamisesta.
  • Yliopiston tulee huolehtia riittävistä rakenteista ja resursseista opintosuunnitelman ohjauksen kehitystyölle. Kehittämisen suunnittelua on toteutettava tiedekunnissa yhteistyössä ohjausta tekevien kanssa.
  • Yliopiston tulee lisätä mahdollisuuksia jakaa hyviä ohjauskäytänteitä yksiköiden ja tiedekuntien sisällä ja välillä. Epävirallisen tiedonkulun lisäksi jo olemassa olevia kanavia ja verkostoja tulee hyödyntää nykyistä kattavammin.