1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Tampereen yliopiston monipuolinen sidosryhmäyhteistyö tukee hyvin koulutusten työelämärelevanssia sekä opiskelijoiden integroitumista työelämään.
  • Koulutuksen suunnittelun strateginen perusta on selkeästi määritelty ja koulutuksen ydinprosessit toimivat hyvin.
  • Osaamisperustaisuus on omaksuttu laajasti opetuksen ja arvioinnin perustaksi, ja sen toteutumista tuetaan systemaattisesti.

Kehittämissuositukset

  • Tampereen yliopistossa tulee keskustella avoimesti opettajuuden muutoksen taustoista, tavoitteista ja toteutustavasta sekä huolehtia pedagogisen asiantuntemuksen hyödyntämisestä muutoksessa.
  • Yliopiston tulee varmistaa opetuksen yksilöllisten järjestelyjen ja aikaisemman osaamisen tunnustamisen yhdenvertainen ja pedagogisesti laadukas toteutuminen sekä lisätä oppimisesta annettavaa palautetta.
  • Yliopiston tulee arvioida ja kehittää prosessejaan opetuksen ja tutkimuksen yhteyden vahvistamiseksi sekä edistää suunnitelmallisesti koulutuksen monitieteisyyttä kaikilla aloilla.