3.3 Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen

Auditeringsgruppens bedömning

Yliopiston toimintaa ohjaa vahva laatukulttuuri

Tampereen yliopistolla on perustehtävät kattava laatujärjestelmä. Auditointiaineiston perusteella yliopistolle on leimallista vahva laatukulttuuri, joka ohjaa toimintaa arjessa. Yliopiston laatujärjestelmä on teknisesti kattava ja sen kehittäminen määrätietoisesti ohjattua ja osallistavaa. Sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien osallistaminen yliopiston toiminnan kehittämiseen on aktiivista ja laajaa.

Laatukulttuurille ominaista on avoimuus ja osallistavuus. Auditointiryhmä arvosti itsekriittistä ja avointa keskustelu- ja yhteistyökulttuuria, jota erityisesti henkilöstön jäsenet haastatteluissa ja työpajoissa korostivat. Yleisesti ottaen henkilöstö piti mahdollisuuksiaan vaikuttaa ja osallistua yliopiston kehittämiseen hyvinä. Tiedekuntien henkilöstön näkökulmasta yliopiston laatutyö ei kuitenkaan ole aina kovin selkeää tai näkyvää kaikille (ks. luku 3.1).

Eräs haastatteluissa esiin nostettu haaste on, että kansainvälisellä henkilökunnalla ei ole käytännössä samoja mahdollisuuksia osallistua yliopiston kehittämiseen kuin suomenkielisillä. Yliopiston pääasiallinen hallintokieli on suomi. Yliopisto vaikuttaa tiedostavan tämän haasteen hyvin ja on ryhtynyt moniin toimenpiteisiin koko henkilöstön osallisuuden edistämiseksi.

Auditointiryhmän näkemyksen mukaan prosessia tiedonkeruusta ja seurannasta korjaaviin toimenpiteisiin voitaisiin parantaa. PDCA-syklin mukaisten toimien toteuttaminen, erityisesti Act-vaihe ja jatkoseuranta eivät aina ole prosesseina selkeitä. Prosessikuvausten kehittäminen toisi tähän lisää selkeyttä.

Yliopisto tunnistaa laatujärjestelmänsä avulla kehittämiskohteitaan

Tampereen yliopisto tunnistaa laatujärjestelmän avulla kehittämiskohteita tavoitteellisesti. Hyvä esimerkki tästä on yliopiston tuoreessa RAE-arvioinnissa saadun palautteen analysointi ja hyödyntäminen tutkimustoiminnan laadun kehittämiseksi (ks. luku 2.2). Myös henkilökunnalta ja opiskelijoilta tullutta palautetta hyödynnetään esimerkiksi palautejärjestelmiä ja opinnäytetöiden ohjauskäytäntöjä kehitettäessä. Haasteena on, että tällä hetkellä monien palautekyselyjen vastausprosentit ovat huomattavan alhaisia. Hyvänä käytänteenä auditointiryhmä pitää suoraa vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa. Rehtoraatti ja dekaanit esimerkiksi tapaavat säännöllisesti opiskelijoiden edustajia keskustellakseen mahdollisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta (ks. myös luku 4).

Kaiken kaikkiaan auditointiryhmä pani tyytyväisenä merkille, että useat auditoinnissa havaitut kehityskohteet on yliopistossa jo tunnistettu kehittämisen painopistealueiksi. Tämä kertoo yliopiston toimivasta tiedonkeruujärjestelmästä, valmiudesta tiedostaa haasteita, yliopiston kyvystä kehittyä sekä aidosta halusta ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.