5 Vertaisoppimisen kuvaus

Kumppanin valinta

Tampereen yliopisto toteutti arviointialueeseen I liittyvän vertaisoppimisen prosessin Dublin City University (DCU) kanssa. Kumppanin valitsi provostin laatutiimi ja siitä keskusteltiin koulutuksen koordinaatioryhmässä. Kumppani valittiin strategisesti merkittävästä ECIU-verkostosta. Valintaan vaikutti myös DCU:n edelläkävijyys verkko-opetuksessa. DCU on kehittänyt verkkotutkintoja jo ennen pandemiaa ja yliopiston koulutustarjonnasta noin 10–15 % on kokonaan verkossa. Irlannissa on myös tehty kansallisesti samankaltaista kehitystyötä kuin nyt Suomessa Digivision puitteissa.

Tavoitteiden asettaminen ja prosessin kulku

Tampereen yliopisto ja DCU sopivat vertaisoppimisprosessista lokakuussa 2019. Vertaisoppimisen prosessin valmistelussa oli mukana akateemista ja tukipalveluhenkilöstöä sekä opiskelijaedustaja. Vertaisoppimisen aiheeksi valittiin ECIU-verkoston ja Tampereen yliopiston strategisten painopisteiden pohjalta digitaalinen ja jatkuva oppiminen.

Vertaisoppimisen tarkemmat tavoitteet linkittyivät yliopiston koulutuksen kehittämisohjelmaan:

  • kuinka luoda houkutteleva, joustava ja toimiva digitaalisen oppimisen alusta sekä tutkinto-opiskelijoille että jatkuville oppijoille,
  • miten toteuttaa modulaarisuutta ja luoda joustavia oppimismahdollisuuksia eri kohderyhmille sekä
  • miten johtaa koulutuksen digitalisaation muutosta.

Koronapandemian vuoksi vuodelle 2020 suunnitellut vierailut Dubliniin muutettiin virtuaalivierailuksi, joka toteutettiin huhtikuussa 2020. Vertaisoppimisen tuloksia arvioitiin ja hyviä käytäntöjä esiteltiin sisäisessä seurantatapaamisessa.

Pandemia vaikutti prosessin onnistumiseen. Samoin prosessin aikana huomattiin, että prosessin edistäminen alussa mukana vauhdittajina olleiden jatkuvan oppimisen ja digitalisaatio -hankkeiden kautta ei ollut toimiva ratkaisu ja syksyllä 2022 liityntää linjatyöhön vahvistettiin. Syksyllä 2022 vertaisoppimista syvennettiin pandemian jälkeisen tilanteen näkökulmasta. Toinen työpaja toteutettiin joulukuussa 2022. Aiheena oli opettajille tarjottava hybridi- ja etäopetuksen tuki. Tampereen yliopisto esitteli erityisesti Teaching and Learning Centre (TLC) -verkoston opettajille tarjoamaa tukea pedagogisissa ja digipedagogisissa kysymyksissä sekä yliopistossa toimivia erilaisia opettajien vertaisverkostoja. DCU puolestaan esitteli mm. Teaching resource bankia, jonka yliopisto kehitti opettajien tueksi pandemian aikana. Resurssipankki pyrkii jakamaan maailmanlaajuisesti neuvoja kokeneilta verkkokouluttajilta auttaakseen korkeakouluja ymmärtämään etä- ja hybridiopetuksen oppimisen mahdollisuudet. Tapaamisessa keskusteltiin myös kansallisen tason koulutuksen kehittämisestä, jota Irlannissa tehdään paljon.

Prosessin arviointi ja vertaisoppimisen tulokset

Ensimmäisen tapaamisen tuloksia käsiteltiin provostin laatutiimissä ja yliopiston johtoryhmässä. Tärkein oppi haluttujen strategisten kehittämiskohteiden kuten digitaalisen oppimisen ja muutoksen johtamisen osalta oli tunnistaa henkilökunnan pedagogisen osaamisen tärkeä rooli. Muutos perinteisestä opetuksesta digitaaliseen opetukseen on pohjimmiltaan enemmän pedagoginen kuin tekninen prosessi.

Tampereen yliopiston hyväksi käytännöksi todettiin digipedagogisen osaamisen kehittämisessä TLC-verkosto. Vertaisoppimisen jälkeen opettajien tukea on vahvistettu ja suunnattu uudelleen. DCU:n opettajille suunnattua resurssipankkia aiotaan hyödyntää TLC-verkoston verkkosivujen ja itseopiskelumateriaalin kehittämisessä. DCU:n esittelemään opiskelijoille suunnattuun How to be a digital learner -verkkokurssiin tutustutaan tarkemmin ja arvioidaan vastaavan kehittämistä. Keskustelussa nousi esille myös opettajuuden arvostus ja opetuksen kehittämisestä palkitseminen. Tampereen yliopistolla on valmisteilla opettajan urakehitysmalli, jossa opetuksen ansiot vaikuttaisivat urakehitykseen aiempaa enemmän.

Vertaisoppimisprosessi ajoittui samaan aikaan ECIU-verkoston yhteistyön vahvan kehittämisen vaiheen kanssa. ECIU-yhteistyö jatkuu monilla vertaisoppimisprosessin aihealueista. Tällä hetkellä DCU ja Tampereen yliopisto johtavat yhdessä pienten osaamiskokonaisuuksien (micro-credentials) kehitystyötä ECIU-yliopiston tasolla. DCU:n vahva kokemus kansallisesti pienistä osaamiskokonaisuuksista tuo osaamista myös kansalliseen korkeakoulutukseen. Molemmat osapuolet kokivat keskustelut hyödyllisiksi ja prosessia on jatkettu tammikuussa 2023 keskustelulla ECIU-yhteistyöstä, jatkuvasta oppimisesta ja pienistä osaamiskokonaisuuksista.

Auditointiryhmän palaute

Tampereen yliopisto toteutti arviointialueeseen I liittyvän vertaisoppimisen prosessin Dublin City University’n (DCU) kanssa. Prosessin tavoitteet, toteutus ja tulokset on kuvattu itsearviointiraportissa asianmukaisesti. Itsearvioinnin perusteella vertaisoppimisen kumppani ja tavoitteet on valittu harkiten. Prosessin tärkein anti on ollut tunnistaa henkilökunnan pedagogisen osaamisen tärkeä rooli. Itsearvioinnin mukaan muutos ”perinteisestä opetuksesta digitaaliseen opetukseen on pohjimmiltaan enemmän pedagoginen kuin tekninen prosessi”. Auditointiryhmä yhtyy tähän arvioon ja korostaa, että yliopistossa on tärkeää tunnistaa laajemminkin eri näkökulmat fuusion ja säästötoimien jälkeen käynnissä oleviin erilaisiin prosesseihin, kuten opettajuuden muuttumiseen vahvemmin ohjaavaksi toiminnaksi. Vaikka vertaisoppimisen prosessi keskittyi oppimisen digitalisaatioon, siitä saatuja oppeja voi varmasti hyödyntää myös laajemmin etenkin oppimiseen liittyvän laadunhallinnan kehittämisessä.