Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Tampereen yliopiston auditointi

Tekijät

Markus Granlund, Sampo Mielityinen, Helena Mustikainen, Aino Karvonen, Hanna Väätäinen & Sanna Vahtivuori-Hänninen. Tampereen yliopiston itsearviointiraportti (toim.) Leena Ahrio, Taru Koskinen & Terhi Yliniemi.

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Tampereen yliopiston auditointi on hyväksytty 25.8.2023.

Laatuleima on voimassa 25.8.2029 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Tampereen yliopiston valitsema arviointialue

Opintosuunnitelma ja sen ohjaus

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Digitaalisen oppimisen mahdollisuudet

Kumppani: Dublin City University

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Tampereen yliopiston monipuolinen sidosryhmäyhteistyö tukee hyvin koulutusten työelämärelevanssia sekä opiskelijoiden integroitumista työelämään.
  • Tampereen yliopistossa tehdään monin tavoin vaikuttavaa tutkimusta. Henkilöstö ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkityksen osana yliopiston perustehtäviä.
  • Tampereen yliopistolla on vahva laatukulttuuri, joka ohjaa toimintaa. Laatukulttuuri konkretisoituu toimivissa laadunhallinnan prosesseissa​, joiden avulla yliopisto tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.
  • Tampereen yliopisto on tunnistanut ansiokkaasti ja laajasti opintosuunnitelman ohjaukseen liittyvät haasteet ja aloittanut kokeilevan kehittämisen.

Kehittämissuositukset

  • Tampereen yliopistossa tulee keskustella avoimesti opettajuuden muutoksen taustoista, tavoitteista ja toteutustavasta sekä huolehtia pedagogisen asiantuntemuksen hyödyntämisestä muutoksessa.
  • Tampereen yliopiston tulee kehittää kokonaisvaltainen vaikuttavuusmalli. Selkeä viitekehys, yhteiset tavoitteet ja systemaattiset prosessit ja mittarit varmistaisivat yliopiston toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten ja vaikuttavuuden toteutumista. Vaikuttavuusmittarit tulee kytkeä strategiaan ja määrittää yhteistyössä tiedekuntien kanssa.
  • Yliopiston tulee selkeyttää toimintaprosessejaan, jotta se tunnistaisi paremmin, miten ja milloin kerätyn palautteen perusteella on tarkoituksenmukaista ryhtyä toimenpiteisiin.
  • Tampereen yliopiston tulee huolehtia ohjauspalveluiden tasavertaisesta ja oikea-aikaisesta saatavuudesta sekä selkeyttää eri ohjaustahojen rooleja, työnjakoa ja palveluista viestimistä opiskelijoille.