2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Auditeringsgruppens bedömning

Yliopisto tekee vaikuttavaa monialaista tutkimusta ja arvioi sen vaikuttavuutta

Auditointiaineiston perusteella Tampereen yliopisto on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössään (TKI) että taiteellisessa toiminnassaan. Yliopisto korostaa, että yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen tähtäävä toiminta ei ole sille erillinen tehtävä, vaan sitä toteutetaan suurelta osin tekemällä laadukasta tutkimusta ja antamalla tutkimukseen perustuvaa opetusta. TKI- sekä taiteellisen toiminnan vaikuttavuudelle on asetettu tavoitteita. Tavoitteiden selkeys ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta kaipaavat kuitenkin huomiota ja pitkäjänteistä kehittämistä (ks. luku 2.1). Samalla yliopiston tulee kehittää prosesseja, joiden kautta seuranta ja arviointi johtavat tarkoituksenmukaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Näitä ovat esimerkiksi vastuiden selkeyttäminen, aikataulutus ja toteutuksen seuranta.

Tampereen yliopisto asemoi itsensä tutkimusintensiiviseksi yliopistoksi. Tutkimus on tutkimukseen perustuvan koulutuksen ohella sen strategian ytimessä. Yliopiston strategiassa keskeistä on pyrkimys osallistua yhteiskunnalliseen uudistamiseen monialaisuuteen nojaten. Auditointiryhmän saaman käsityksen mukaan Tampereen yliopistossa tehdään vaikuttavaa tutkimusta, mistä auditointiaineisto tarjosi useita esimerkkejä. Yliopisto tekee esimerkiksi merkittävää hyvinvointialueisiin ja niiden toiminnan kehittämiseen liittyvää tutkimusta ja yhteistyötä. Monialaisella tutkimuksella tähdätään yhteiskunnallisiin uudistuksiin ja laajojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Tampereen yliopisto on kerännyt tietoa tutkimuksensa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Tutkimuksen arvioinnissa (TAU RAE 2022; Research Assessment Exercise) arvioitiin yliopiston tieteen tasoa suhteessa kansainväliseen tasoon. Arvioinnissa on toistuvat mittarit ja sen mukaan tutkimuksen taso oli hyvä. RAE-prosessi mainittiin useassa auditointivierailun haastattelussa. Sen aikana ja sen jälkeen on syntynyt monia kehittämisprosesseja, joissa arviointitietoa on hyödynnetty ja sen pohjalta tehty toimenpiteitä. Haastattelujen mukaan RAE-arvioinnista saadun tiedon ja kehittämissuositusten pohjalta pohditaan tutkimuksen vaikuttavuuden kehittämistä entistä tietoisemmin ja yliopisto rakentaa vaikuttavampia tutkimusekosysteemejä useilla aloilla. Julkaisujen vaikuttavuutta on verrattu kansainvälisesti ja kansallisesti eri yliopistoihin myös Suomen Akatemian toimesta. Yliopiston strategiatyössä hyödynnettiin tätä vertailutietoa ja sen pohjalta on tehty kehittämistoimenpiteitä.

Tampereen yliopiston laaja verkostoituminen tukee tutkimuksen vaikuttavuutta

Yliopiston yhteistyö yritysten ja muiden ulkopuolisten sidosryhmien kanssa on auditointihaastattelujen ja muun aineiston perusteella laajaa ja monipuolista. Tämä antaa hyvän kuvan yliopiston tutkimuksen dynaamisuudesta ja vaikutuksista. Haastatteluiden perusteella yliopisto tukee henkilöstöä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisessä strategiansa mukaisesti. Yliopistolla on käytössä useita TKI-toimintaa edistäviä rakenteita. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että esimerkiksi Innovaatiopalvelut toimivat tällä hetkellä pienillä resursseilla.

Yliopiston itsearviointiraportissa mainittiin vaikuttavuuteen liittyvänä kehityskohteena tutkimustulosten siirtäminen tehokkaammin yhteiskuntaan erityisesti suorien yrityshankkeiden ja spin-off-toiminnan kautta. Tämän kehitystyön tilanne vaihtelee eri puolilla uutta monialayliopistoa. Haastatteluissa tuli esiin erityisesti teknisten alojen vahva yhteys elinkeinoelämän tarpeisiin. Esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä mainittiin teollisuuden tohtorikoulu, jossa yritys määrittelee tutkimuskohteet ja rahoittaa puolet toiminnasta. Teollisuuden tarve valmistuneille alan maistereille on haastattelujen perusteella alueellisesti huomattavasti suurempi kuin mitä yliopisto pystyy tuottamaan. Lisäksi esimerkiksi tietotekniikan alalla on vaikea saada perustutkinto-opiskelijoita jatko-opiskelijoiksi, koska kysyntä työelämään heti valmistumisen jälkeen on suurta.

Tampereen yliopisto noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja edistää laajasti avointa tiedettä

Itsearviointiraportin mukaan Tampereen yliopisto noudattaa kattavasti hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvän tieteellisen käytännön seuranta ja menettelyt on määritelty laatujärjestelmässä ja ne kattavat tutkimusprosessit kokonaisuudessaan. Yliopisto noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvän tieteellisen käytännön (HTK)-ohjetta. Hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan osaamista on vahvistettu ja systematisoitu tutkijakoulun ja kirjaston koulutuksilla ja materiaaleilla.

Auditointiryhmän näkemyksen mukaan Tampereen yliopistoa voidaan pitää edelläkävijänä avoimen tieteen toteuttamisessa. Kansallinen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus (2020–2025) ohjaa yliopiston toimintakulttuuria laajasti: julkaisemiskäytäntöjä, tutkimusaineistojen ja infrastruktuurien hallintaa, tutkimusmenetelmien hallintaa sekä oppimisen avoimuutta. Kansallista julistusta täydentävät kansainväliset linjaukset, joita yliopisto myös noudattaa. Yliopiston avoimen tieteen kehittämishanke on kunnianhimoinen. Toimenpideohjeet ja -prosessit ovat jo olemassa. Haastatteluiden perusteella yliopistolla on kuitenkin jossakin määrin vaikeuksia saada tutkijat sitoutumaan avoimen tieteen toteuttamiseen laajamittaisesti ja järjestelmällisesti.