1.3 Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Auditeringsgruppens bedömning

Yliopiston systemaattiset palaute- ja kehittämisprosessit antavat hyvän perustan opetuksen laatutyölle

Tampereen yliopisto on itsearviointiraportissaan kuvannut seikkaperäisesti opetuksen kehittämisen palaute- ja tietoaineistot sekä prosessit. Koulutuksen laatua, kehittämistarpeita ja kehittämistoimia arvioidaan järjestelmällisesti osana yliopiston säännönmukaisia prosesseja. Auditointivierailu vahvisti kuvaa siitä, että nämä prosessit ja niiden suhde opetuksen laatuun tunnistetaan yliopistossa läpi organisaation. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan yliopistossa on rakennettu hyvä perusta opetuksen systemaattiselle kehittämiselle palaute- ja muun tiedon perusteella.

Yliopisto on itsearviointiraportissaan viitannut nykyisen opintojaksopalautejärjestelmän ongelmiin ja järjestelmän uudistamiseen. Vierailun havainnot ovat samansuuntaiset yliopiston itsearvioinnin kanssa. Auditointivierailun kuulemisissa viitattiin useasti nykyisen järjestelmän heikkouksiin ja haasteisiin sekä suuriin odotuksiin uutta järjestelmää kohtaan. Nykyisen järjestelmän ongelmina tuotiin esiin sen huono käytettävyys, palautteen vähäisyys sekä vastapalautteen niukkuus. Haastattelujen perusteella nykyisen opintojaksopalautejärjestelmän haasteet ovat olleet tiedossa jo kauan sekä opiskelijoiden että opettajien keskuudessa. Tämän laajan palautteen käsittely on vienyt aikaa ennen kuin päätös uudesta järjestelmästä on saatu tehtyä.

Auditointiryhmä sai vierailulla kuulla lukuisia esimerkkejä opetuksen onnistuneesta kehittämisestä palautetiedon perusteella. Toisaalta opiskelijat toivat työpajoissa esiin kokemuksiaan myös palautekulttuurin pulmista. Osa opiskelijoista on kokenut, että opettajat ja tutkinto-ohjelmien edustajat eivät ole valmiita avoimeen keskusteluun palautteesta ja sen vaikuttavuudesta. Esimerkiksi vastapalautteen antamisesta opiskelijoille on jopa kieltäydytty. Opettajatyöpajoissa puolestaan korostui, että palautejärjestelmän ohella opettajat saavat kehittämisideoita muun muassa keskustelemalla kollegoiden kanssa, työnantajilta, tutkimuksesta, pedagogisesta koulutuksesta sekä yliopiston koulutuksen ja oppimisen kehittämisohjelmasta. Kehittämisen keskeisiä kipukohtia ovat opettajien mukaan kiire ja työajan riittämättömyys.

Tampereen yliopisto toteuttaa syksyllä 2023 kehittävän arvioinnin palautteen hyödyntämisestä tutkintokoulutuksessa. Auditointiryhmä pitää tätä hyvänä valintana ja suosittaa yliopistoa tarkastelemaan laajasti palautteen hyödyntämisen ja kehittämisen puitteita ja käytänteitä, kuten palautteen avointa ja vuorovaikutteista käsittelyä, eri tahoilla tunnistettujen kehittämistarpeiden suhdetta sekä opettajien resursseja ja pedagogista tukea opetuksen kehittämiseen tietoperusteisesti.

Säästötoimenpiteiden jälkeinen tukipalveluiden kehittäminen edellyttää eri prosessien ja toimijoiden suhteiden arviointia

Tehtyjen säästötoimien vuoksi tukipalveluiden saatavuus Tampereen yliopistossa on heikentynyt, mikä näkyi auditointivierailuilla esimerkiksi opinto-ohjauksen pulmina ja hitaana vastaamisena opiskelijoiden viesteihin tai jopa vastaamattomuutena. Henkilöstötyöpajan perusteella tukipalveluiden ongelmat ja tarvittavan tiedon vaikea löydettävyys kuormittavat myös opettajia. Tukipalvelujen saatavuuden kehittäminen varmistaa opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja on yliopistossa selkeä kehityskohde.

Auditointivierailun havaintojen mukaan tukipalveluja on monin tavoin myös pystytty suuntaamaan henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Esimerkkejä tästä ovat TLC-verkoston (Teaching and Learning Centre) joustavasti tarjoama pedagoginen tuki koronapandemian aikana, työpisteiden lisäys kirjastoon opiskelijapalautteen perusteella, kirjaston kokoelmien uudelleenjärjestely opiskelijoiden yhdenvertaisten laina-aikojen takaamiseksi sekä lisähenkilöstön palkkaaminen opettajien avuksi Sisu-opintotietojärjestelmän käyttöön. Tämä kertoo hyvästä toimintakulttuurista ja henkilöstön sitoutumisesta tukipalvelujen kehittämiseen. Tukipalvelujen toimivuudesta kerätään auditointiaineiston mukaan säännönmukaisesti palautetta.

Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisen TLC-verkoston lisäksi yliopistossa toimii vuonna 2021 perustettu TLC-tiimi (Opettajien ja ohjauksen palvelut, TLC), jonka pedagogiset asiantuntijat kuuluvat myös TLC-verkostoon. Auditointivierailun perusteella henkilöstö kokee sisäisen TLC-tiimin toiminnan osin etäiseksi. Esimerkiksi tutkinto-ohjelmavastaavat toivovat vahvempaa dialogia tutkinto-ohjelmien ja TLC:n välillä. Yliopistossa onkin valmisteilla malli pedagogisen osaamisen kehittämiseksi. Mallissa pyritään tunnistamaan vahvemmin kunkin tiedekunnan tarpeet. Auditointiryhmä pitää hyvänä, että yliopistolla on tunnistettu tarve kytkeä TLC-tiimin toiminnot vahvemmin yksiköiden ja tutkinto-ohjelmien omiin kehittämisprosesseihin. Vastaava eri prosessien ja palvelujen keskinäisten suhteiden arviointi on tarpeen, kun tukipalveluja kehitetään säästöjen jälkeen.

Yliopisto tarjoaa monipuolista jatkuvaa oppimista, tosin toiminnan selkeyttäminen jatkuu

Yliopiston itsearviointiraportissa jatkuvan oppimisen todetaan nivoutuvan opetussuunnitelmatyöhön. Kehittämiskohteena mainitaan jatkuvan oppimisen työnjaon ja vastuiden selkeyttäminen. Auditointivierailun perusteella jatkuvan oppimisen merkitys tunnistetaan yliopiston eri tasoilla hyvin. Myös yliopiston hallitus on sitoutunut jatkuvan oppimisen edistämiseen. Eri tieteenaloilla on erilaisia jatkuvan oppimisen toimintamalleja, mikä heijastaa ainakin osin erilaisia työelämätarpeita. Jatkuvassa oppimisessa painottuvat eri tavoin perustutkintokoulutukseen integroitu avoin yliopisto-opetus, täydennyskoulutus ja tieteellinen jatkokoulutus. Synergiaetuja on saatu myös kahden vanhan yliopiston yhdistyessä muun muassa kehittämällä yhteisiä tutkintorakenteita.

Henkilöstöhaastatteluissa jatkuvan oppimisen kehittämisen ongelmakohdiksi tunnistettiin rajallisten resurssien oikea kohdentaminen, tarkoituksenmukaisten opintokokonaisuuksien rakentaminen sekä sellaisten toimintamallien luominen, jotka ovat yliopistolle taloudellisesti kannattavia. Jatkuvan oppimisen opiskelijoiden haastattelussa koulutuksen ansioina nousivat esiin muun muassa laadukas, työelämälähtöinen pedagogiikka ja vuorovaikutteinen opetus. Kehittämiskohteina mainittiin nykyistä joustavampi osaamisen osoittaminen sekä opiskelun yhteensovittaminen työn kanssa. Vierailun havainnot olivat hyvin linjassa itsearvioinnin kanssa. Arviointiryhmä suosittelee jatkuvan oppimisen työnjaon ja vastuiden selkeyttämistä.