Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Tammerfors universitetet

Författare

Markus Granlund, Sampo Mielityinen, Helena Mustikainen, Aino Karvonen, Hanna Väätäinen & Sanna Vahtivuori-Hänninen. Tammerfors universitets självvärdering (red.) Leena Ahrio, Taru Koskinen & Terhi Yliniemi

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Tammerfors universitetet godkändes den 25 augusti 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 25 augusti 2029.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Tammerfors universitetet valde

Studieplanen och handledningen av den

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Möjligheter inom digitalt lärande

Partner: Dublin City University

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Tammerfors universitets mångsidiga samarbete med intressentgrupper stöder väl utbildningens arbetslivsrelevans och integreringen av studerande i arbetslivet.
  • Vid Tammerfors universitet bedrivs effektiv forskning på många sätt. Personalen förstår betydelsen av samhällelig genomslagskraft som en del av universitetets grundläggande uppgifter.
  • Tammerfors universitet har en stark kvalitetskultur som styr verksamheten. Kvalitetskulturen konkretiseras i fungerande kvalitetshanteringsprocesser med hjälp av vilka universitetet identifierar sina styrkor och utvecklingsobjekt.
  • Tammerfors universitet har på ett förtjänstfullt och omfattande sätt identifierat utmaningarna med handledningen av studieplanen och inlett experimentell utveckling.

Rekommendationer

  • Tammerfors universitet ska öppet diskutera bakgrunden till, målen för och sättet att genomföra förändringen i lärarskapet samt se till att den pedagogiska sakkunskapen utnyttjas i förändringen.
  • Tammerfors universitet bör utveckla en övergripande effektivitetsmodell. En tydlig referensram, gemensamma mål och systematiska processer och indikatorer skulle säkerställa att universitetets verksamhet förverkligar de samhälleliga effekterna och den samhälleliga genomslagskraften. Effektindikatorerna ska kopplas till strategin och fastställas i samarbete med fakulteterna.
  • Universitetet ska förtydliga sina verksamhetsprocesser för att bättre kunna identifiera hur och när det utifrån den insamlade responsen är ändamålsenligt att vidta åtgärder.
  • Tammerfors universitet ska se till att handledningstjänsterna är tillgängliga på lika villkor och i rätt tid samt förtydliga olika handledningsinstansers roller, arbetsfördelning och kommunikation om tjänsterna gentemot studerandena.