1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Tulevaisuustyöskentely opetussuunnitelmien uudistuksessa

Vuonna 2019 toteutetussa opetussuunnitelmien uudistuksessa kehitettiin erityisesti yhteistyötä ja synergiaetujen hyödyntämistä koulutusten välillä. Prosessissa hyödynnettiin yhteissuunnittelua ja osallistettiin henkilöstöryhmiä, opiskelijoita ja työelämäkumppaneita tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittelyyn. Tulevaisuuspajoista jäi pysyvä toimintamalli maakunnan yhteiseen ennakointiin. Esimerkiksi hyvinvoinnin koulutusalalla opetussuunnitelmissa huomioitiin alan tulevaisuuden muutostekijöitä. Lisäksi syntyi pitkän aikavälin suunnittelussa hyödynnettävä koulutusalan tiekartta, joka sisältää toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet yhdistettynä Xamkin strategisiin tavoitteisiin. Erityisen onnistunutta oli eri osapuolten tulevaisuusnäkemysten esille saaminen ja työskentelyn yhdistäminen strategiaan.

 

Joustavat oppimisväylät ja yrittäjyyspolut

Joustavat oppimisväylät tarkoittavat opiskelijan mahdollisuutta opiskella työviikkopohjaisesti, nopeuttaen tai työhön integroiden. Väylien toteutus on kuvattu koulutuskohtaisesti opinto-oppaassa ja opintojaksokohtaisesti toteutuskuvauksissa. Opiskelijoita tuetaan joustavien oppimisväylien hyödyntämisessä verkko-opintotarjonnalla, joustavilla opetussuunnitelmilla, saman koulutuksen päivä-, monimuoto- ja verkkomuotoisilla opinnoilla, Xamkin ja koulutusten yhteisillä opinnoilla, sekä ryhmä- ja henkilökohtaisella ohjauksella. Verkko- ja monimuoto-opintoihin on ollut runsaasti hakijoita, mikä kertoo joustavien opintojen tarpeesta. Verkkotarjonnan ja työelämäprojektien määrä on kasvanut tasaisesti.

Yrittäjyyspolku on mahdollisuus oppia yrittäjyyttä erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten opintojaksoilla, projekteissa, valmennuksissa, innovaatio- ja yrittäjyystapahtumissa, harjoitusyrityksessä tai omassa yrityksessä, opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Polun avulla opiskelija voi entistä konkreettisemmin kehittää ideoitaan kohti yritystoimintaa. Opiskelija voi lähteä yrittäjyyspolulle missä tahansa opintojen vaihteessa. Polku on integroitavissa tutkintoon, toteutettavissa vapaasti valittavina opintoina tai tutkinnon ylittävinä opintoina ja opinnollistettavina aktiviteetteina.

Kuva 7. Vuonna 2017 valmistuneiden sijoittuminen yrittäjiksi Kaakkois-Suomen korkeakouluissa (Vipunen)

Opintojen etenemisen tukipalvelut

Opiskelijoille on tarjolla työpajoja, tehovalmennuksia ja klinikoita, joiden aiheina ovat muun muassa kielet, opiskelutaidot, lääkelaskut, opinnäytetyö ja esiintymistaidot. Tehovalmennuksen tarkoituksena on auttaa opiskelijoita selviytymään AMK-tasoisista opinnoista, ja sitä järjestetään kielissä ja esiintymistaidoissa. Iso osa valmennuksista on verkossa, mitä opiskelijat ovat pitäneet hyvänä. Esimerkiksi verkossa pidetyissä ruotsin tehovalmennuksissa opiskelijat ovat päässeet toistamaan ja tekemään enemmän tehtäviä kuin lähiopetuksessa, mikä on näkynyt positiivisesti myös oppimistuloksissa. Esiintymisvalmennus on lähiopetusta. Osa opintojakson käyneistä on kertonut, että ei olisi pystynyt jatkamaan opintoja ilman tällaista apua, osa on saanut tukea työpaikan hakemiseen ja saanut työpaikan, johon ei olisi kuvitellut uskaltautuvansa.

 

Jatkuvan oppimisen toimintamalli ja verkkototeutukset

Jatkuva oppiminen on organisoitu sekä keskitettyyn Avoin AMK ja Täydennyskoulutus -yksikköön että koulutusyksiköihin. Avoin AMK ja Täydennyskoulutus -yksikön toiminnalla on varmistettu yhtenevä toiminnanohjaus ja tavoitteiden toteutuminen. Yksikkö seuraa keskitetysti tavoitteiden toteutumista ja käynnistää nopeasti korjaavat toimenpiteet. Yksikkö levittää hyviä käytänteitä, käynnistää monialaisten koulutustuotteiden rakentamisen sekä kehittää yhteneviä toimintaprosesseja, ohjeita ja lomakkeita. Yksikkö varmistaa sen, että toiminta on kustannustehokasta ja asiakkaalle yhdenmukaista ja tasalaatuista, eikä koulutustarjonnassa ole päällekkäisyyttä.

Esimerkkinä avoimen AMK:n koulutusten kehittämisestä voi mainita verkko-opintojaksot ja näistä muodostetut opintokokonaisuudet. Kahden viimeisen vuoden aikana verkko-opintojaksojen määrä on kasvanut systemaattisen kehittämisen ansiosta. Vuonna 2018 ja 2019 avoimen AMK:n verkko-opintojaksojen rakentamiseen määriteltiin yhteiset TAS-periaatteet ja kriteerit. Opintojaksot tuotettiin Xamkin strategiarahalla. Avoimen AMK:n tarjonnasta vuonna 2020 noin 65 % toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelijat ovat antaneet hyvää palautetta verkko-opinnoista.

 

Simulaatio-oppimisympäristöt

Simulaatioympäristöt toimivat laadukkaina oppimisympäristöinä, TKI-toiminnan tutkimusympäristöinä ja tukevat koulutuksen kehittämistä. Esimerkiksi Kotkan kampuksen ambulanssisimulaattori on kansainvälisesti ainoa laatuaan. Yhteistyökumppaneiden avulla on luotu realistinen ja potilasturvallisuutta varmentava ensihoidon oppimisympäristö. Se mahdollistaa kokonaisvaltaisen ensihoidon tapahtumaprosessien harjoittelun ja kuvauksen, ammatillisen ja liikenneturvallisen ambulanssin kuljettamisen ja hälytysajon kouluttamisen. Ympäristö on mahdollistanut hälytysajon turvallisuuden parantamiseen tähtäävät TKI-hankkeet ja simulaattoria käytetään myös täydennyskoulutuksessa ja avoimen AMK:n opinnoissa. Kotkan kampuksella on myös minisairaala, joka muistuttaa mahdollisimman paljon aitoa sairaalaympäristöä eri osastoineen.

Mikkelin kampuksella toimivat talotekniikan Testlab ja Demolab, jotka on suunniteltu ja rakennettu Xamkin ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden, ulkopuolisten suunnittelijoiden sekä opetus- ja TKI-henkilöstön voimin. Testlab on ilmanvaihdon testaukseen ja simulointiin tarkoitettu ympäristö, jolla voidaan opettaa ja tutkia ilmanvaihdon prosesseja. Monipuoliset laboratoriotoiminnot ovat saaneet positiivista palautetta myös ulkomaalaisilta opiskelijoilta, ja käytännönläheinen tekeminen on osoittautunut vetovoimatekijäksi koulutusohjelmalle. Demolab on laboratorion sisällä oleva pientalo, jossa voidaan tutkia taloteknisiä järjestelmiä, kuten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä. Ympäristöjä on hyödynnetty TKI-projektien alustana ja opiskelijoille tarjottavina laboratoriotöinä. Toimintaan on yhdistetty järjestelmäteknistä tutkimusta sekä opiskelijoiden projektitoimisto. Demolabista on muodostunut myös opiskelijoiden viihtyisä ryhmätyöskentelytila.

 

Opiskelijoiden ohjaus ja hyvinvointipalvelut

Ohjauksella ja hyvinvointipalveluilla taataan opiskelijoille yksilöllistä tukea opintojen etenemiseen. Opiskeluhyvinvoinnin tiimi koostuu opintopsykologeista, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoista ja liikunnan toimijoista. Tiimi vastaa hyvinvointipalveluista yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten terveydenhoitajien ja pastoreiden kanssa. Ohjaustoimijoihin kuuluvat opiskelijavastaavat, avoimen ja täydennyskoulutuksen suunnittelijat, opintotoimisto ja opiskelijakunta Kaakko. Ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimi, TKI-hankkeet ja yhteistyö muiden toimijoiden, kuten Ohjaamojen ja alueellisten urheiluakatemioiden kanssa, toimivat yhteisen kehittämisen välineinä.

Kaikissa AMK-koulutuksissa on opiskelijavastaavien ohjaama Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso, jolla opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan ja saavat palautetta ja tukea etenemiseen. Tarjolla on myös opintopsykologien Opiskelutaidot ja opiskelijan hyvinvointi -opintojakso.