3.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Xamk Leader -esimiesvalmennus

Kaikille Xamkin esimiehille järjestetään yhteistä esimiesvalmennusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valmennuksen ja koulutuspäivien aiheiden valinnassa on hyödynnetty saatua palautetta, muun muassa työyhteisön kehittämiskyselyn tuloksia. Palautteen perusteella esimiesten yhteisöllisyys ja vertaistuki ovat parantuneet. Erityisesti uusille esimiehille koulutus on tarjonnut tilaisuuden esittäytyä ja verkostoitua. Koulutuksella on tuettu yhtenäisiä toimintatapoja käymällä läpi prosesseja ja ohjeita. Tämä on yhdenmukaistanut toimintaa ja esimiestyötä eri yksiköissä.

 

Kehittämisfoorumit ja opiskelijapalaute toiminnan kehittämisessä

Opiskelijoiden, opiskelijakunnan ja henkilöstön koulutuskohtaisesti lukukausittain pidettävät kehittämisfoorumit (kefo) otettiin käyttöön Xamkin toiminnan alkaessa ja toimintamallia on vakiinnutettu ja ohjeistusta täsmennetty. Foorumit mahdollistavat suullisen palautteen, kyselyillä kootun palautteen yhteisen käsittelyn ja avoimen viestinnän henkilöstön ja opiskelijoiden välillä. Koulutukset päättävät heille sopivimman toteutustavan ja motivointikeinot opiskelijoiden osallistumiseen. Laatutiimissä on jaettu vinkkejä toimivista kefojen toteutustavoista. Opiskelijakunta Kaakko osallistuu tilaisuuksiin ja esimerkiksi kokoaa palautetta ennakkoon käsiteltäväksi ja jakaa tietoa foorumissa käsitellyistä asioista.

Kefot täydentävät kyselyillä koottavaa opiskelijapalautetta ja antavat mahdollisuuden keskustella tarkemmin opiskelijoiden tarpeista ja koulutusten kehittämisestä. Palautteen avulla on tehty useita muutoksia koulutuksiin. Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan koulutus jaettiin vuonna 2019 kahteen hakukohteeseen, kun aiemmin opiskelijoita jaettiin peliohjelmointiin ja tietoverkkoihin vasta ensimmäisen vuoden jälkeen. Uudistuksen jälkeen hakijamäärät nousivat reippaasti ja opiskelijapalautteessa opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä ja motivoituneita. Geronomikoulutuksessa taas opintojen aikataulutusta muutettiin opiskelijoille paremmin sopivaksi. Koko Xamkin tasolla muun muassa OVA-työskentelyn ja osaamisen tunnustamisen kehittämistyössä opiskelijapalautteella on ollut keskeinen rooli.

 

Palautekyselyt opetuksen tukipalveluiden kehittämisessä

Opetuksen tukipalveluista, kuten tietojärjestelmistä, teknisistä laitteista ja tiloista, kysyttiin palautetta ensin opiskelijoilta ja sitten henkilöstöltä. Palautteesta saatiin tietoa käyttäjille tärkeimmistä järjestelmistä sekä kehittämiskohteista, joiden avulla on saatu suunnattua henkilöstökoulutusta ja tukipalveluiden kehittämistyötä. Esimerkiksi kirjaston laina-aikoja on muutettu, kehitetty opiskelijapalveluiden etäpalvelua, ja tietohallinto on korjannut palautteessa esiin nousseita ongelmia.

 

Työyhteisön kehittämiskysely

Työyhteisön kehittämiskysely toteutetaan vuosittain koko henkilöstölle. Tulokset käsitellään johtoryhmässä sekä yksiköissä yhdessä kunkin yksikön henkilöstön kanssa. Vuonna 2019 tulosten pohjalta laadittiin ja aikataulutettiin toimenpiteitä ja löytyneisiin kehittämiskohteisiin vastuutettiin yhtiön johtoryhmän jäseniä. Vuonna 2020 kyselyn tulokset olivat edellisiä vuosia parempia.

 

Aloitetoiminta

Vuonna 2019 lopulla käynnistettiin systemaattinen henkilöstön aloitetoiminta. Luotiin toimintamalli ja sovittiin palkkiokäytännöstä. Ensimmäisen puolen vuoden aikana aloitteita saatiin lähes 40. Näistä neljä aloitetta olivat sellaista uusia ja potentiaalisia ideoita, jotka johtivat kehittämistoimenpiteisiin. Aloitteet ovat myös nostaneet esiin tiedottamistarpeita ja kehittämisnäkökulmia jo työstettävinä oleviin asioihin.

 

Rehtorin Xpress-infot

Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti kampuskohtaisia XPress-keskustelu- ja kahvitilaisuuksia. Poikkeusolojen aikana infot ovat olleet verkossa. Tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja tarjota mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun kaikilla kampuksilla. Tilaisuuksissa rehtori kertoo ajankohtaisista asioista ja osallistujilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella, kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen. Tilaisuuksien aiheita ovat esimerkiksi toiminnan tavoitteet ja tulokset, taloudellinen tilanne, investoinnit ja Xamk-tasoiset kehittämishankkeet, korkeakoulupolitiikka, onnistumiset ja kehittämiskohteet.