5 Vertaisoppimisen kuvaus

Vertaisoppimisen aiheena oli opiskelijan opintopolku opintoihin hakeutumisesta valmistumiseen saakka, ja se liittyi arviointialueeseen Osaamista luova korkeakoulu. Xamkin johtoryhmä valitsi kumppaniksi kiinalaisen Henanin yliopiston. Vertaisoppimisella haluttiin vahvistaa yhteistyötä sekä saada ymmärrystä kiinalaisesta korkeakoulujärjestelmästä, kulttuurista ja toimintatavoista. Kumppaniksi haluttiin kansainvälinen organisaatio, jonka toimintatapojen oletettiin poikkeavan paljon Xamkin toimintatavoista.

Vertaisoppimisessa tutustuttiin Henanin yliopiston, erityisesti sairaanhoitajakoulutuksesta vastaavan School of Nursing and Health -yksikön, toimintatapoihin:

  • opiskelijahaussa ja -valinnassa
  • opiskelijoiden ohjauksessa
  • opintojen etenemisen seurannassa
  • harjoitteluiden toteuttamisessa ja arvioinnissa
  • opiskelijapalautteen keräämisessä ja hyödyntämisessä.

 

Kuva 18. Benchlearning- aikataulu

 

 

Benchlearning-ryhmään valittiin monipuolinen edustus, jotta aiheeseen tutustuttaisiin kattavasti ja tulokset leviäisivät ja tulisivat hyödynnettyä Xamkissa mahdollisimman hyvin. Henkilöstölle ja opiskelijoille järjestettiin avoin haku. Laatutyöryhmä valitsi henkilöstön edustajat, opiskelijakunta Kaakko valitsi opiskelijat. Hakemusten perusteella ryhmään tulivat avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen, E-kampuksen, TKI-toiminnan sekä sairaanhoidon ja liiketalouden koulutuksen edustajat sekä kaksi opiskelijaa, toinen sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksesta ja toinen muotoilun AMK-koulutuksesta. Lisäksi yhteensä 12 hengen ryhmään kuuluivat opetuksen palvelujohtaja, hyvinvoinnin koulutusalajohtaja, sairaanhoidon opettaja, kv-päällikkö ja laatupäällikkö.

Työskentely integroitiin osaksi muuta yhteistyötä kumppanin kanssa. Opiskelijan opintopolkuun liittyvistä käytännöistä keskusteltiin jo muilla vierailulla ennen varsinaista vertaisoppimisvierailua. Tämä auttoi tarkentamaan benchlearningviikon agendaa. Vertaisoppimisryhmä määritteli keskeiset käsitteet, valmisteli kysymyksiä ja kävi läpi Xamkin toimintatapoja opiskelijan polun eri vaiheissa. Jokaiselle määriteltiin näkökulma, johon hän vertaisoppimisessa erityisesti keskittyi. Vierailulla ryhmä kokoontui päivittäin analysoimaan ja dokumentoimaan päivän annin. Ohjelmaan sisältyi esimerkiksi pienryhmäkeskusteluja, opiskelijoiden tapaamista sekä tutustumista kampusalueeseen. Ryhmän mukana oli tulkki Suomesta.

Toteutus ja tulokset

Prosessi sujui järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Monialaisen ryhmän avulla saatiin laajasti tietoa ja tulosten analysointiin eri näkökulmia. Opiskelijoiden osallistuminen oli tärkeää aidon opiskelijanäkökulman saamiseksi. Kumppaniorganisaatio oli aktiivisesti mukana prosessissa ja järjesti vierailun huolellisesti. Erityisesti pienryhmäkeskustelut olivat hyvin antoisia.

Asetetut tavoitteet saavutettiin: ymmärrystä ja uutta tietoa yliopiston rakenteesta, toimintatavoista ja kiinalaisen opiskelijan arjesta saatiin paljon. Yhteistyön syventämiseksi vierailulla edistettiin sairaanhoitajakoulutuksen kaksoistutkinnon toteuttamista, pohjustettiin Henanin opiskelijoiden Study Tourin toteuttamista ja nimitettiin Xamkin koulutusalajohtaja vierailevaksi professoriksi. Vaikka opittiin paljon, jäi anti tulosten käytäntöön soveltamisen kannalta osittain melko ohueksi, sillä tutustumista oli runsaasti ja kulttuurit niin erilaiset, että syvällinen perehtyminen moniin asioihin vaatisi huomattavasti enemmän aikaa.

Suomalaisen ja kiinalaisen yhteiskunnan toimintaperiaatteiden erot vaikuttavat toimintamallien sovellettavuuteen, mutta toisaalta myös rikastuttavat käsitystä korkeakouluopinnoista. Poliittisella järjestelmällä on vahva vaikutus yliopiston ohjaukseen ja arkeen. Täsmällisen tiedon saaminen oli paikoin haastavaa. Kiinalaiseen opiskelukulttuuriin tuntui kuuluvan koulutuksen suuri arvostus, opiskelupaikoista ja tuloksista kilpailu ja kovat menestymispaineet. Suoriutumisen arviointi on jatkuvaa, ja tulokset julkistetaan pisteytyksinä tai palkintoina.

Yliopiston suuri opiskelijamäärä, noin 60 000, näkyi toimintatavoissa. Organisaatio ja toimintatapa on Xamkiin verrattuna hierarkkinen niin eri rooleja edustavan henkilöstön kuin opettajien ja opiskelijoiden kesken. Toisaalta hoitotyön ydin ja jatkuva halu kehittää koulutusta näyttäytyi Kiinassa samankaltaisena kuin Suomessa.

Laadun arvioinnissa painottuu laadun tarkkailu, toiminnan pisteyttäminen ja parhaiden listaaminen. Opettajilta ei Henanissa vaadita pedagogista koulutusta. Hyväksi käytännöksi todettiin opintojaksojen arviointi, jossa toinen opettaja arvioi opintojakson sisällön ja toteutustavan ennen toteutusta.

Opinnot ovat hyvin intensiivisiä ja opiskelijoiden päivät pitkiä, vapaa-aikaa ei juuri ole. Yliopisto tarjoaa peruspalvelut, kuten asunnon ja opiskelijaruokailun. Opiskelijat käyttävät kampuksen palveluita mobiilisovellusten avulla, sovelluksia käytetään myös opiskelussa. Opinnot etenevät suuren opiskelijajoukon mukana yhtenevällä aikataululla, yksilöllisiä ratkaisuja opinnoissa ei tehdä. Yliopisto määrittelee myös harjoitteluiden ajan, paikan ja sisällön. Xamkissa opiskelija kohdataan yksilöllisesti ja joustavat opintopolut ovat arkipäivää. Myös Suomen korkeakoulujen rahoitusmalli ohjaa vahvasti siihen, että opiskelijoilla on oltava joustavia opiskelumahdollisuuksia. Opiskelijoiden opintoja kohtaan osoittama arvostus ja keskittyminen opintoihin olivat asioita, joita Suomessa voisi jollain keinolla pyrkiä lisäämään.

Henanin yliopistoon on paljon hakijoita. Toisaalta yhteinen haaste on hoitotyön melko alhainen arvostus. Sairaanhoidon koulutuksen hakijoiksi haluttaisiin nykyistä enemmän kaikkein lahjakkaimpia opiskelijoita. Hyviä toimintatapoja koulutuksen tunnettuuden lisäämiseksi olivat kiertäminen lähialueiden lukioissa, tiivis yhteistyö opinto-ohjaajien kanssa, näkyminen korkeakoulun ulkopuolella opiskelijoiden kanssa erilaisissa tapahtumissa ja hoitotaitoihin liittyvien kilpailujen järjestäminen.

Sairaanhoitajien osaamisen arviointi ja jatkokouluttautuminen jatkuvat Kiinassa myös valmistumisen jälkeen. Avoimen AMK:n kaltaista tai muuta avointa täydennyskoulutustarjontaa Henanin yliopistossa sen sijaan ei ole. Hoitajien osaaminen testataan säännöllisesti, ja osaamisen kehittyessä he etenevät hoitajatasolta toiselle. Esimerkiksi työvuorot suunnitellaan sairaalassa siten, että vuoroissa on riittävästi eri osaamistason hoitajia. Tämän kaltainen jatkuvan kehittymisen malli sairaanhoitajien työuralle olisi hyvä idea jatkokehitettäväksi myös Suomeen.

 

Oman organisaation hyvät käytännöt Kumppaniorganisaation hyvät käytännöt
Jatkuva oppiminen ja avoin AMK Yhteistyö opinto-ohjaajien kanssa ja kiertäminen lukioissa ennen hakuaikaa
Laadun arvioinnilla ylläpidetään hyviä toimintatapoja ja kehitetään toimintaa. Opiskelijoiden ja sidosryhmien palaute hyödynnetään kehittämisessä. Anonyymi palautteenanto. Opiskelijoille turvataan peruspalvelut, kuten asunnot, ruokailu, liikkuminen kampuksella ym.
Opettajien pedagoginen osaaminen ja sen kehittäminen Opettajien opintojaksojen materiaalien ja opetuksen “vertaisarviointi”; tätä tehdään erityisesti uusilla opettajilla
Simulaatiotilojen ja monipuolisten opetusmenetelmien korkea taso Mobiilisovellukset opiskelijan arjessa ja integrointi opintoihin
Joustavat opintopolut, valinnaisia opintoja, opiskelijat voivat valita harjoittelupaikan ja asettaa omia osaamistavoitteita. ”Give back to the community- ” ja ”outside classroom” -periaatteet, joiden mukaisesti opintoihin kuuluu korkeakoulun ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa yhteisön hyväksi. Esimerkiksi Nursing Festival vuosittain 12.5. kansainvälisenä sairaanhoitajan-päivänä. Sairaanhoitajaopiskelijat tarjoavat palveluita kampuksen ulkopuolella, ja samalla lisätään tietoisuutta sairaanhoitajan ammatista.
Koti- ja ulkomaisten opiskelijoiden asuntojen ja muiden palveluiden laadukkuus Hoitoalan tunnettuuden lisääminen hoitotyöaiheisten kilpailuiden avulla
Konkreettinen esimerkki/esimerkkejä, miten vertaiskumppanin hyviä käytäntöjä aiotaan hyödyntää tai on jo hyödynnetty.
Ennen opintojaksoa toteutettava opettajien vertaissparraus osaamisen kehittämiseksi ja opetuksen ja opetusmateriaalien laadun parantamiseksi. Tämä voisi edistää myös yhteisopettajuutta. Toimintamallin kokeilua mietitään parhaillaan, kun laaditaan opetuksen laatukriteereitä.
Suunnitteilla on järjestää kansainvälisenä sairaanhoitajanpäivänä tapahtuma sairaanhoidon koulutuksen ja alan tunnettuuden ja vetovoiman lisäämiseksi. Pohdittavana on myös, toteutettaisiinko hoitoalaan liittyvä kilpailu tai vastaava ulkopuolisia kiinnostava toimenpide, joka toisi sairaanhoitajan työtä ja alan opintoja esiin uudella tavalla.

 

Auditointiryhmän palaute

Xamk valitsi vertaisoppimiskumppaniksi kiinalaisen Henanin yliopiston, joka kertoo kansainvälisesti orientoituneesta asenteesta. Vertaisoppimisen kohteena oli opiskelijan opintopolku.

Vertaisoppimisen prosessin vaiheet ja aikataulut olivat selkeät. Auditointiryhmä pitää hyvänä käytäntönä, että vertaisoppimisvierailuun Xamkista osallistui monipuolisesti eri toimijoita: kaksi opiskelijaa, avoimen ammattikorkeakoulun ja täydennyskoulutuksen edustaja, Ekampuksen, TKI-toiminnan sekä sairaanhoidon ja liiketalouden koulutusten edustajat, opetuksen palvelujohtaja, hyvinvoinnin koulutusalajohtaja, sairaanhoidon opettaja, kv-päällikkö ja laatupäällikkö. Näin opittuja teemoja voidaan reflektoida laajasti omassa korkeakouluyhteisössä korkeakoulun kehittämistyössä.

Vaikka vertaisoppimiselle asetetut tavoitteet osittain saavutettiinkin, jäi vertaisoppimisprosessin anti kuitenkin melko kevyeksi. Tavoitteena on ottaa käyttöön opettajien keskinäinen vertaissparraus osaamisen kehittämiseksi sekä opetuksen ja opetusmateriaalin laadun parantamiseksi.  Henan ottaa systemaattisesti huomioon työelämän jatkuvan oppimisen tarpeita. Tarpeisiin vastataan koulutusten tuotteistamisella. Tämä toimintamalli hyödytti Xamkin jatkuvan oppimisen kehittämistä. Vertaisoppiminen syvensi yhteistyötä Henanin ja Xamkin välillä entisestään, joka näkyy Xamkin koulutusviennin lisääntymisessä Henaniin.