3.1 Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa

Auditointiryhmän arvio

Laatujärjestelmä on kivijalka toiminnan jatkuvalle kehittämiselle

Xamkilainen laadunhallinta nojaa systemaattiseen ja pitkäjänteiseen jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Xamkilla on julkinen laatupolitiikka, jossa kuvataan laadunhallinnan yleiset periaatteet. Laatujärjestelmä toimii kehittämisen kivijalkana. Erilaiset palautemekanismit kattavat koko korkeakoulun organisaation läpileikkaavasti.

Xamkilaisella laadunhallinnalla on pitkät perinteet, joiden taustalla ovat fuusioituneiden korkeakoulujen hyvät käytänteet. Xamkissa on onnistettu luomaan yhtenäiset toimintatavat ja käytänteet, joilla toimintaa systemaattisesti arvioidaan ja kehitetään. Kuvaus ”Laadunhallinta Xamkissa” luo pohjan xamkilaiselle laatukulttuurille, jonka toteutumisesta auditointivierailulla saatiin näyttöä. Osallistava laatukulttuuri mahdollistaa niin opiskelijoiden kuin henkilöstön osallistumisen toiminnan laadun jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Sidosryhmien entistä laajempaan osallistamiseen kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota.

Laadunhallinnan dokumentointi kattavaa – kehittämisessä huomioitava tiedon saavutettavuus

Laadunhallinta on kuvattu kattavasti henkilöstön intranetissä. Laadunhallinnan dokumentaatiota tukee erilaisissa sähköisissä järjestelmissä, kuten IMSissa, Dynastyssa ja PowerBIssa, oleva tieto. Sähköisiä järjestelmiä käytetään monipuolisesti korkeakoulun perustehtävien laadunhallinnassa. Auditointiryhmä suosittelee, että Xamk arvioi säännöllisesti laadunhallintaan liittyvän tiedon löydettävyyttä, hyödynnettävyyttä ja saavutettavuutta. Tietoa voidaan hyödyntää uuden intranetin kehittämisessä.

Laatujärjestelmä tukee erinomaisesti strategisten tavoitteiden saavuttamista

Laatujärjestelmä on vahvasti yhteydessä Xamkin strategisiin tavoitteisiin, ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Korkeakoulun johto on sitoutunut laadunhallintaan entistä yhtenäisemmän ja vahvemman Xamkin rakentamiseksi. Auditointiryhmä tukee Xamkin asettamaa kehittämistavoitetta tiedolla johtamisen vahvistamisesta, johon käyttöönotettu PowerBI -raportointityöväline antaa mahdollisuuden.

Johdon katselmus toimii keskeisenä strategisten tavoitteiden jalkauttamisen välineenä yksiköiden toiminnan kehittämisessä ja sen suuntaamisessa. Johdon katselmusten lisäksi yksikkö- ja tulosaluekohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat, Pedagoginen kehittämisohjelma ja kehityskeskustelut luovan toimivan kokonaisuuden henkilöstön sitouttamisessa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kansainvälistymisen kehittämisohjelma tulisi sitoa entistä vahvemmin tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi CAF-itsearviointien järjestelmällisellä toteuttamisella vahvistetaan strategisten tavoitteiden mukaisten kehittämistoimenpiteiden edistämistä, joiden vaikuttavuutta tulee jatkossa entistä systemaattisemmin seurata. Xamk on tunnistanut kattavasti omat kehittämiskohteensa laadunhallinnassa, mikä antaa hyvän pohjan jatkotyölle.