2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on tasolla Hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Xamk on merkittävä ja aktiivinen alueellinen toimija, jolla on vahva rooli aluekehityksen edistäjänä.
  • Xamkin johtamisjärjestelmä ja strategia ohjaavat tehokkaasti vaikuttavuustyötä ja sen kehittämistä. TKI-toiminnan hankesalkkuna toimiva Hansa-järjestelmä on lupaava työväline ja antaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia TKI-toiminnan nykyistä strategisempaan suuntaamiseen.
  • Jatkuvan oppimisen koulutustarjonnalla vastataan tehokkaasti toiminta-alueen koulutustarpeisiin.
  • Xamkiin fuusion jälkeen luotu yhtenäinen toimintakulttuuri tukee vaikuttavuustavoitteiden toteutumista.

Kehittämissuositukset

  • Asiakkuuksienhallinnan kehittäminen on käynnistetty, mutta työ on toistaiseksi kesken. Tästä syystä Xamkin aluekehitystyö on osin hajanaista ja pirstaleista. Asiakkuuksienhallinnan kehittämistä tulee jatkaa. Tavoitteena on oltava koulutusta ja TKI-toimintaa tukeva aluekehitystyön malli.
  • Ennakointityön systemaattisuutta tulee kehittää työelämän, erityisesti yritysten tarpeisiin vastaamiseksi.
  • TKI-toiminnan vaikuttavuusmallia on kehitettävä TKI-toiminnan jatkuvalla määrällisellä ja laadullisella seurannalla. Lisäksi voidaan hyödyntää Hansa-järjestelmän tarjoamia arvioinnin mahdollisuuksia.