2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

TKI:n organisoituminen ja projektihallintajärjestelmä Hansa

TKI-toiminta on organisoitu kärkiteemojen asiantuntijuuteen pohjaaviin vahvuusaloihin ja tutkimusyksiköihin. Keskitetyt tukipalvelut kuten hankevalmistelu, talous, viestintä ja kv-hanketoiminta tukevat TKI-asiantuntijoiden työtä. Pysyvä tutkimusjohtaja- ja tutkimuspäällikkörakenne on tukenut vuorovaikutuksen rakentamista sekä Xamkissa että yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskeisiin sidosryhmiin on vuosien mittaan luotu luottamukselliset yhteistyösuhteet.

Toimintamalli on tukenut substanssi- ja TKI-osaamisen kehittymistä, verkostoitumista ja toiminnan vaikuttavuutta, mistä osoituksena on TKI-henkilöstön määrän lisääntyminen, kasvanut hankemäärä, lisääntynyt ulkopuolisen rahoituksen määrä ja yhteistyöhön sitoutuneet kumppanit.

Projektinhallintajärjestelmä Hansa on tärkeä osa toimintarakennetta, sillä se tukee tavoite–toimenpiteet–tulokset-ketjulla toiminnan läpinäkyvyyttä, ennakointia, arviointia ja kehittämistä. Hansan avulla saadaan arviointi- ja palautetietoa muun muassa TKI-toiminnan strategialähtöisyydestä, volyymista ja vaikuttavuudesta vahvuusala- ja projektitasolla.

 

Juvenia

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Juvenia toteuttaa paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja tarjoaa koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Juvenia osallistuu nuorisoalan kansalliseen kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen ja vahvistaa Itä- ja Kaakkois-Suomen kilpailukykyä työllistämällä tutkijoita ja kehittäjiä alueelle. Hankkeet tuottavat sisältöä opetukseen, ja Juvenia Akatemia toimii yhteisöpedagogiopiskelijoiden työelämälähtöisenä oppimisympäristönä. Opiskelija voi hakeutua kehittäjäopiskelijaksi yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan ja suorittaa opintojaan (opintojaksot, harjoittelut, opinnäytetyöt) hankkeissa ja niiden yhteistyöverkostoissa.

 

Kuitulaboratorio

Kuitulaboratoriossa simuloidaan tehdasmittakaavaisia prosesseja ja se on ainutlaatuinen korkeakoulujen tutkimusinfrassa. Laboratoriossa kehitetään vettä ja energiaa säästäviä ratkaisuja, pilotoidaan uusia menetelmiä vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä edistetään puun kuidun pidempää jalostamista. Prosessien tehostamisella parannetaan energia-, materiaali-, ja kemikaalitehokkuutta, ja tämä näkyy suoraan päästöjen pienentämisenä.

Kuitulaboratoriossa koulutetaan myös biotuotetekniikan AMK-insinöörejä. TKI-työn tulokset ja uudet ratkaisut tukevat yritysten kilpailukykyä. TKI-toiminta on yrityslähtöistä ja liikevaihto on vuositasolla 1,5–2 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksille tarjotaan tilaustutkimus-, pilotointi- ja analyysipalveluja. Yhteistyöverkostossa on noin 100 teollisuusyritystä eri puolilta Suomea. Tutkimuslaitoksista tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus Luke ja Aalto-yliopisto.

 

Vuosikello yhteistyön kehittämisen työkaluna

Vuosikello toimii Älykkäät käyttäjäkeskeiset ruokapalvelut ja Vastuullinen matkailu -osaamiskärkien TKI:n, opetuksen ja sidosryhmien välisen yhteistyön systemaattisen kehittämisen työkaluna. Vuosikellon avulla osaamiskärkien vuosittaiset tapahtumat, kuten Ruokaoivallus ® -kisa ja Future Challences in Hospitality -seminaari, integroidaan opintojaksoille. Samoin puolivuosittain aikataulutetaan ja sovitaan, mitkä TKI-hankkeiden toimeksiannot ja muut sisällöt sisällytetään osaksi opetusta.

Vuosikello syventää TKI:n ja opetuksen integraatiota, lisää työelämäyhteistyötä sekä tutustuttaa opiskelijat, opettajat ja TKI-henkilöstön toisiinsa. Tiivis ja säännöllinen yhteistyö lisää kaikkien osapuolten osaamista ja tukee hankkeiden vaikuttavuutta.

 

Opiskelijayrittäjyyden tukeminen

Digitaalisen talouden asiantuntijat toimivat yritysten kehittämisen ja uuden yritystoiminnan synnyttämisen, yrittäjyyskasvatuksen sekä opiskelijayrittäjyyden tukena. Opiskelijayrittäjyyttä tukevia toimintatapoja tutkitaan, kehitetään ja sovelletaan sekä opiskelijoille toteutetaan lukuisia yrittäjyyskilpailuja ja -tapahtumia. Esimerkiksi Taideruukki tukee kulttuurialan opiskelijayrittäjyyttä Kouvolassa, ja Kotkan logistiikka-, digi- ja yrittäjyysverstaissa opiskelijat kehittävät ratkaisuja yritysten haasteisiin monialaisissa tiimeissä. Opiskelijoiden yrittäjyystapahtumia ovat esimerkiksi

  • *ship – kansainvälinen yrittäjyystapahtuma ja liikeideakilpailu Kotkassa
  • Business Kioski – opiskelijoiden yrittäjyysneuvonta
  • Global Entrepreneurship Week -tapahtumat
  • SYKE-yrittäjyystapahtuma Mikkelissä, toteutettu paikallisessa yrittäjyysverkostossa yhdessä opiskelijoiden kanssa
  • Entrepreneurship World Cup -kilpailu opiskelijoille.

 

Öljyntorjunnan toimintamalli

Öljyntorjunnan toimintamalli Suomenlahden rannikon pelastustoimialueille syntyi usean hankkeen ja kansallisen kumppanin toimesta vastaamaan uudistuneeseen lainsäädännön vaatimuksiin ja teknologiakehitykseen. Toimintamallissa kuvataan menettelytavat Suomenlahdella tapahtuvan alusöljyvahingon torjuntaoperaation koordinointiin pelastuslaitosten vastuualueella.

Öljyntorjunnan toimintamalli ja manuaali vahvistaa ja tehostaa öljyntorjuntaosaamista ja -operaatiota, kehittää öljyntorjuntatyötä sekä minimoi öljyvahinkojen ympäristövaikutuksia ajantasaisten ja yhteisesti sovittujen toimintaohjeiden avulla. Toimintamallista on olemassa myös Suomen sisävesille soveltuva toimintaohje.

 

Yrityksille suunnattu markkinointi- ja rekrytapahtuma

Markkinointi- ja rekrytapahtuman tarve nousi alueen yritysten toiveista. Tapahtuma tuo yhteen yritykset, opiskelijat ja henkilökunnan, ja se järjestetään vuosittain kaikilla kampuksilla. Yrityksille tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tulla tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa, luoda kontakteja tulevaisuuden työntekijöihin sekä mukana oleviin toisiin yrityksiin. Tapahtuma yhdistää yritysten tarpeet ja tulevaisuuden osaajat.

Vuoden 2019 markkinointi- ja rekrytapahtuma järjestettiin yhdistettynä toisen asteen opiskelijoille suunnattuun Kampustapahtumaan. Tapahtumaan osallistui 55 yritystä, joista osa osallistui kaikkien neljän kampuksen tapahtumiin. Yrityspalautteen perustella tapahtumalle on tarvetta. Uusien osaajien tarve ja mahdollisuus kohdata opiskelijoita on alueen yrityksille ensiarvoisen tärkeää.