4.1 Jatkuvan oppimisen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen

SeAMKin arviointikohde kohdassa Oppiva korkeakoulu on Jatkuvan oppimisen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen. Jatkuvan oppimisen valikoituminen korkeakoulun itse valitseman arviointialueen kohteeksi perustuu SeAMKin Strategian 2020–2024 asettamiin tavoitteisiin, joissa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämät Visio2030:n kehittämisteemat. Strategia määrittää ammattikorkeakoululle yhdeksän kehittämisohjelmaa, joista yksi on Jatkuvan oppimisen kasvu. Kehittämisohjelmassa kasvun mittariksi asetetaan jatkuvan oppimisen opintopisteiden merkittävä lisääminen. Ohjelman mukaan SeAMK toimenpiteitä kasvun toteuttamisessa ovat muun muassa

 • Jatkuvan oppimisen prosessien sujuvoittaminen
 • Avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen
 • Hyvien opetuskäytänteiden luominen ja jakaminen (pedagoginen kehittäminen)
 • Reittien ja polkuopiskelijoiden vähimmäismäärän määrittäminen kaikkiin tutkinto-ohjelmiin
 • SeAMK Täydennyskoulutuksen brändin vakiinnuttaminen
 • Ulkopuolisen hankerahoituksen hakeminen uusiin jatkuvan oppimisen kokeiluihin.

 

Valitsemalla jatkuvan oppimisen alueen kohdan 4.1. arviointikohteeksi SeAMK pyrkii tuottamaan arvioita kehittämistoimintansa tueksi jatkuvan oppimisen 1) alueesta ja käsitteistä, 2) laadullisista ja määrällisistä tavoitteista, 3) seurannan välineistä ja mittareista, 4) organisaatiosta ja toimijoista, 5) suunnittelun prosesseista, ohjeista ja käytännöista ja 6) kehittämisen prosesseista ja käytännöistä.

Jatkuvan oppimisen palvelut SeAMKissa

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. SeAMKissa palveluiden kehittämiseen panostetaan strategian kehittämisohjelman tavoitteiden mukaisesti. Palvelukokonaisuus rakentuu seuraavista osa-alueista (Kuvio 4):

 

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Avoimessa AMKissa voi suorittaa ammattikorkeakoulu- ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Avoimen AMK on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta, YAMK-tason opintoihin edellytetään korkeakoulututkintoa. Opintoja suoritetaan pääsääntöisesti tutkinto-opiskeluryhmien mukana.

Tarjonta koostuu mm. yksittäisistä opintojaksoista, osaamiskokonaisuuksista ja polkuopinnoista. Osaamiskokonaisuudet rakentuvat tutkinto-ohjelmien osista. Avoimessa voi suorittaa myös SeAMKin kaikkiin tutkinto-ohjelmiin sisältyvät yhteiset perusopinnot. Polkuopinnoilla tarkoitetaan avoimina AMK-opintoina suoritettavia tutkinto-ohjelmien ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Opiskelu tapahtuu tutkintoryhmien mukana ja polkuopinnot sopivat erityisesti niille, jotka tähtäävät tutkinto-opintoihin.

Avoimen AMKin opinnot ovat SeAMKin tutkintovaatimusten mukaisia opintoja, mutta avoimessa AMKissa ei voi suorittaa tutkintoa. Suoritetut opinnot voidaan soveltuvin osin lukea hyväksi myöhemmin tutkinto-opinnoissa.

SeAMK Täydennyskoulutus

Maksullista täydennyskoulutusta tarjotaan ns. avoimina koulutuksina ja räätälöityinä tilauskoulutuksina. Räätälöidyt koulutukset ovat työelämälähtöisiä toteutuksia, jotka suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Koulutustarjonta on sosiaali- ja terveysalapainotteista, ja tavoitteena onkin laajentaa tarjontaa myös muille aloille.

Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa

Yhteistyöllä halutaan vahvistaa toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opiskelijoiden urapolkuja. Toisen asteen väyläopintojen tavoitteena on tutustuttaa toisen asteen opiskelijoita AMK-opintoihin ja tarjota mahdollisuus hakeutua erillisvalinnan kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulujen yhteistyössä toteuttamia koulutuksia, joiden avulla voi syventää alan osaamista. Koulutukset on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. SeAMKissa erikoistumiskoulutukset ovat sosiaali- ja terveysalapainotteisia.

 Työvoimakoulutukset

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, joilla oppivelvollisuus on suoritettu. Työvoimakoulutukset perustuvat ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Yhteistyöopinnot

Yhteistyöopinnoissa korostuu korkeakoulujen välinen yhteistyö. Yhteistyöopintoihin sisältyy mm. Campus Online -opinnot, joilla tarkoitetaan 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintotarjontaa. Tutkinto-opiskelijat sekä polku- ja vaihto-opiskelijat voivat maksuttomasti suorittaa Campus Online -opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne tutkintoonsa.

Jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnittelu ja toimeenpano

Tarjonnan suunnittelu toteutetaan yhteistyössä SeAMKin yksiköiden johtajien, koulutuspäälliköiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Opinto tarjonnan suunnittelua ja kehittämistä koordinoi jatkuvan oppimisen erikoissuunnittelija. Säännöllisesti toteutettavissa yhteistyöpalavereissa kartoitetaan opintotarjontaa peilaten sitä mm. havaittuihin osaamistarpeisiin.

Opiskelijahallintoon liittyviä palveluita toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä SeAMK Opiskelijapalveluiden kanssa. Keskeisiä prosesseja ovat mm. opinto-oikeuteen, ilmoittautumiseen ja Peppi-käytänteisiin liittyvät käytänteet, ja kehittämistyössä on pyritty erityisesti näiden prosessien selkiyttämiseen. Opiskelijaviestintää toteutetaan sekä opiskelijapalveluiden että avoimen AMKin yhteyshenkilöiden toimesta.

Markkinointia toteutetaan Viestinnän ja markkinoinnin tiimin, jatkuvan oppimisen erikoissuunnittelijan ja yksiköiden yhteistyönä. Markkinoinnissa hyödynnetään erityisesti some- ja hakusanamarkkinointia sekä uutiskirjeitä. Opintotarjonta on esillä  nettisivuilla.

Jatkuvan oppimisen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja seurata jatkuvan oppimisen tavoitteiden saavuttamista ja kehittämistyön etenemistä. Ohjausryhmä kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Määrällisenä mittarina on suoritetut opintopisteet. Jatkuvan oppimisen suoritettujen opintopisteiden määrä kasvoi vuonna 2020 n. 36 %. Tavoitteena on saavuttaa 30 000 opintopistettä vuoteen 2024 mennessä.

Jatkuvan oppimisen palveluiden kehittäminen

Jatkuvan oppimisen palveluita kehitetään SeAMK johdon, yksiköiden, jatkuvan oppimisen erikoissuunnittelijan, opiskelijapalvelujen sekä markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoiden yhteistyönä. Lähtökohtana on asiakaslähtöisen palvelukonseptin luominen. Tarjonnan monipuolistamisen ja lisäämisen lisäksi kehittämistyötä tehdään opintojen toteutuksen (pedagoginen kehittäminen), opintotarjonnan tavoitettavuuden, opiskelijahallinnon sekä markkinoinnin osalta.

 

Vahvuudet
Kehittämiskohteet
 • Jatkuvan oppimisen osaamiskokonaisuuksien tuottaminen
 • Ennakointi ja työelämätarpeiden parempi huomioiminen
 • Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus
 • Markkinoinnin tehostaminen
 • Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa
 • Jatkuvan oppimisen tarjonnan laajentaminen ja prosessien selkiyttäminen
 • SeAMK Täydennyskoulutuksen vakiinnuttaminen SeAMK-tasoiseksi
Uusien väylien ammattikorkeakouluopintoihin johtavien väylien edelleen kehittäminen
 • TKI-toiminnan ja jatkuvan oppimisen tiiviimpi kytkös