1 En kompetensskapande högskola

Bedömningen för utvärderingsområdet I har fokus på de rutiner som högskolan tillämpar för att stöda planering, genomförande och utveckling av en utbildning som är studentcentrerad, arbetslivsinriktad och som grundar sig på forskning eller konstnärlig verksamhet. Därutöver bör högskolan ge exempel på effektiva utvecklingsåtgärder som vidtagits på basis av respons och utvärderingsinformation.

Utvärderingsområdet I bedöms sammantaget vara på nivån god.

De viktigaste styrkorna och utvecklingsområdena identifierade av auditeringsgruppen

Styrkor

  • Utbildningarna planeras och genomförs med arbetslivsrelevansen som ledstjärna, på alla nivåer.
  • Studerandeperspektivet är starkt, och lärare och annan personal är nära och tillgängliga för de studerande.
  • Lärare deltar i ständig dialog, internt och externt, för att hålla kurser aktuella och relevanta.

Utvecklingsområden

  • Det nya kursutvärderingssystemet bör utformas som ett användbart verktyg för kursutveckling.
  • Lärandemålen bör mer konsekvent formuleras som kompetenser, dvs. vad de studerande ska kunna göra med kunskapen.
  • Den kollegiala samverkan i utbildningarna kan stärkas.
  • Novia kan utforma och genomföra regelbundna uppföljningar eller utvärderingar av utbildningarna där externa bedömare, studerande och arbetslivsföreträdare ingår.