Bilaga 1: Utvärderingskriterierna för utvecklingsnivån god

I En kompetensskapande högskola

Planering av utbildning

Utbildningsutbudet är förenligt med högskolans strategi. Utbildningsprogrammen eller de motsvarande utbildningshelheterna planeras så att de har tydligt definierade lärandemål. Kvalitetshanteringsrutinerna stöder planeringen av utbildningen. Vid planeringen säkerställs utbildningens relevans i arbetslivet och att examina ligger på rätt nivå i den nationella referensramen för examina och övriga samlade kompetenser. Personalen, de studerande och de externa intressenterna medverkar på ett ändamålsenligt sätt i planeringen av utbildningen.

Högskolan har rutiner för att säkerställa att de studerandes arbetsmängder fastställs enligt principerna för ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System). Högskolan säkerställer att undervisningsmetoderna, bedömningen av lärande och lärmiljöerna stöder uppnåendet av lärandemålen. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet har integrerats i utbildningen så att den senaste informationen har en ändamålsenlig koppling till utbildningen.

Genomförandet av utbildningen planeras så att det tar hänsyn till internationalisering och flexibla studievägar som motsvarar de studerandes varierande behov. Vid planeringen av utbildningen gör man jämförelser med andra utbildningar och samarbetar inom och utanför högskolan. Högskolan har systematiska rutiner för godkännande av planer för utbildningshelheterna.

Genomförande av utbildning

Genomförandet av utbildningen stöder målinriktat lärande, smidiga studier, kontakt till arbetslivet och de studerandes aktiva engagemang i de egna lärprocesserna. De studerande får återkoppling på sitt lärande, vilken stöder uppnåendet av lärandemålen.

Högskolan tillämpar reglerna och bestämmelserna om antagning av de studerande, erkännande av kompetenser, studietakt och avläggande av examina på ett systematiskt och öppet sätt. Metoderna för genomförandet av utbildningen stöder de studerandes utexaminering och integration i arbetslivet.

De studerandes studieförmåga och likabehandling främjas under hela deras studieväg. Högskolan ser till att det finns tillräckliga resurser, handledning och övriga tjänster som stöder studierna och lärandet.

Utvecklande av utbildning

Högskolan följer upp och utvärderar regelbundet utbildningsprogrammen och/eller de motsvarande utbildningshelheterna för att säkerställa att de är aktuella i relation till de senaste forskningsrönen och de föränderliga behoven i samhället och arbetslivet. Högskolan samlar in ändamålsenlig information om utbildningens genomslagskraft i samhället och informationen utnyttjas vid utvecklandet av verksamheten.

Högskolan samlar systematiskt in information om de studerandes förväntningar och behov samt analyserar hur väl man i utbildningsprogrammen eller motsvarande helheterna uppnår lärandemålen. Respons- och utvärderingsinformation utnyttjas systematiskt vid utvecklandet av utbildningen. De studerande informeras på ett ändamålsenligt sätt om åtgärderna som vidtagits på basis av studeranderesponsen.

Högskolan samlar in och utnyttjar systematiskt information om de studerandes välbefinnande, om hur smidiga och belastande studierna är och om studietakten för att utveckla utbildningen.

Lärmiljöerna och stödtjänsterna utvecklas så att de stöder uppnåendet av lärandemålen och tillgodoser de studerandes och lärarnas behov. Personalen, de studerande och de externa intressenterna deltar på ett ändamålsenligt sätt i utvecklandet av utbildningen.

Exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

Högskolan bör ge ett eller flera exempel på åtgärder den vidtagit för att utveckla verksamheten.

II En nyskapande högskola med genomslagskraft

Ledning av samverkan och genomslagskraft i samhället

Högskolan utvecklar samverkan och genomslagskraft i samhället. Ledningssystemet stöder detta. Högskolan har fastställt mål för samverkan med samhället och strategierna för att uppnå målen.

Information från högskolans omvärldsanalys utnyttjas för inriktning av verksamheten. Högskolan försöker till exempel genom samutveckling hitta möjligheter till nyskapande och utvecklingsfrämjande experiment med intressenterna.

Högskolan säkerställer genom ändamålsenliga rutiner att samverkan med samhället stöder genomförandet av helhetsstrategin. Högskolan har ett fungerande samarbete med sina alumner och använder dem i utvecklingsarbetet.

Högskolan har fungerande rutiner för att hantera intressentrelationer och samarbetsnätverk samt för att förnya dessa.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet med genomslagskraft

Högskolans forskningsresultat, utvecklingsarbete, innovationer och konstnärliga verksamhet bidrar till samhällsförnyelse. Högskolan har fungerande rutiner för att främja utnyttjandet av öppna data och forskning i samhället.

Mål för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens samt konstnärliga verksamhetens genomslagskraft har fastställts. Högskolan följer regelbundet upp målen.

Högskolan samlar in ändamålsenlig information om forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens samt den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft och informationen utnyttjas vid utvecklandet av verksamheten.

Verksamhetskultur som främjar genomslagskraft

Högskolans verksamhetskultur uppmuntrar experimentering med samarbetspartners och stärker förutsättningarna för en kreativ miljö.

Högskolan har välfungerande sätt att utnyttja personalens och de studerandes kompetens samt deras möjligheter att nätverka och sprida kvalitetskulturen. Högskolan stöder livslångt lärande som sker genom samverkan med samhället.

Personalen, de studerande och de externa intressenterna deltar i utvecklandet av verksamheten. Högskolans samarbete med nationella och internationella nätverk stöder utvecklandet av verksamheten.

Exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

Högskolan bör ge ett eller flera exempel på åtgärder den vidtagit för att utveckla verksamheten.

III En utvecklingsorienterad och välmående högskola

Utnyttjande av kvalitetssystemet vid strategisk ledning

Kvalitetssystemets grundprinciper, mål och ansvarsfördelning utgör högskolans kvalitetspolitik, som är offentlig. Högskolans kvalitetskultur är inkluderande och öppen: personalen, de studerande och de externa intressenterna medverkar på ett ändamålsenligt sätt i utvecklandet av den.

Den information som kvalitetssystemet genererar utnyttjas vid ledning av högskolan. Systemet stöder högskolans profil, genomförandet av strategin och hjälper högskolan att uppnå målen enligt dess grundläggande uppgifter. Högskolan säkerställer att dess personal ser kopplingen mellan det egna arbetet och högskolans mål.

Utnyttjande av kvalitetssystemet vid personalens kompetensutveckling

Högskolan har fungerande rutiner för att stöda personalens kompetensutveckling. Högskolan identifierar behoven av kompetensutveckling hos personalen med hjälp av information som kvalitetssystemet genererar och informationen utnyttjas i detta syfte.

Högskolan har rutiner för att stöda personalens välbefinnande, jämställdhet och likabehandling. Högskolan uppmuntrar personalen att delta i utvecklandet av verksamheten. Högskolan har transparenta förfaranden för rekrytering av personal.

Kvalitetssystemets funktion och utvecklande av kvalitetssystemet

Högskolan har ett välfungerande kvalitetssystem som omfattar dess grundläggande uppgifter. Systemet utnyttjas och utvecklas systematiskt. Med hjälp av systemet kan högskolan identifiera sina utvecklingsbehov och utveckla sin verksamhet målmedvetet. Högskolan kan ge belägg för att kvalitetssystemet är välfungerande och effektivt.

Exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

Högskolan bör ge ett eller flera exempel på åtgärder den vidtagit för att utveckla verksamheten.