Novias nordiska nätverk och samarbete

Auditeringsgruppens bedömning

Strategisk styrning av verksamheten

Det nordiska samarbetet kan kallas för högskolans ledstjärna. Det är ett sätt hur man vill profilera sig som en högskola – att vara en ”bro till Norden”. Det nordiska samarbetet är en naturlig och väl integrerad del av den dagliga verksamheten vid högskolan.

Målsättningarna i strategin Novia 2020+ som berör de nordiska nätverken och samarbetet blir på en ganska allmän nivå, som ”att ha aktivt samarbete i Norden” och ”ha välfungerande nätverk av samarbetshögskolor”. Det som i utvärderingsunderlaget och under platsbesöket framstår som de viktigaste målen på högskolenivå är skapandet av starka nordiska nätverk och en ökning av studerande- och lärarmobiliteten. Heminternationalisering är också något som Novia vill främja. Auditeringsgruppen upplever att den övergripande bilden av vad högskolan strategiskt strävar efter i den nordiska verksamheten förblir lite oklar.

Ledningssystemet stöder utvecklingen av verksamheten vad gäller Novias nordiska nätverk och samarbete främst via målavtalen. I målavtalen sätts ribban för studerande- och lärarutbyten och sedan följer man upp målen i samband med ledningens genomgång. Alla enheters målavtal tar också upp i någon form kvalitativa mål och åtgärder som berör de nordiska nätverken och/eller samarbetet. Emellertid det nordiska poängteras inte speciellt starkt i dessa avtal. Det att mål och åtgärder definieras på verksamhetsnivå gör att målen blir mer relevanta och kan lättare anpassas till den konkreta verksamheten. Den andra sidan av slanten är att från en högskoleövergripande nivå ser de kvalitativa målen och åtgärderna ganska olika ut. Till viss mån verkar det som att inom de olika utbildningsområdena har man inte lyckats forma en samlad bild av vad man vill uppnå med det nordiska samarbetet. Den gemensamma nämnaren i målavtalen är de ovannämnda kvantitativa målen för mobilitet. Studerandeservice där den internationella och nordiska verksamheten ingår har också ett eget målavtal. Målavtalet 2018–2021 för Studerandeservice tar inte specifikt upp några mål eller åtgärder för Nordplus-nätverken. Den nordiska verksamheten integreras i den internationella där fokus ligger i att förbättra Novias prestationer i finansieringsindikatorerna. Överlag fick auditeringsgruppen ett intryck att uppföljningen och utvecklingen av den nordiska verksamheten på högskolenivå är ganska mekaniskt. Detta kan bero på det starka fokuset på uppföljningen av finansieringsindikatorerna.

Auditeringsgruppen anser att de mål som ställts upp i strategin är ändamålsenliga. Emellertid om högskolan vill starkare styra den strategiska verksamhetsutvecklingen, är det att rekommendera att högskolan definierar tydligare strategiska, långsiktiga mål för det nordiska samarbetet. Det finns även utrymme att mer systematiskt ta upp det nordiska i målavtalen med enheterna och Studerandeservice. Novia kunde också utveckla nya systematiska sätt att följa upp kvaliteten i verksamheten.

I högskolans självvärdering nämns att en internationell verksamhetsplan görs upp, i enlighet med Novia 2020+ strategin och interna målavtal, för varje enhet per kalenderår. Det verkar dock inte finnas några enhetsspecifika årliga internationella verksamhetsplaner utan planeringen av den internationella och nordiska verksamheten kommer främst in som en del av målavtalsprocessen. Auditeringsgruppen har däremot fått ta del av internationella planer för utbildningarna. Planerna är kopplade till Novias strategi och specifikt till finansieringsindikatorerna angående mobilitet. I planerna tar utbildningarna ställning till hur mobilitet inom utbildningen främjas, hur kursutbudet på engelska utvecklas och även hur det nordiska samarbetet ska stärkas. Det påpekades i intervjuerna att vad man inom utbildningarna kan göra för att främja uppnåendet av målen är starkt kopplat till att uppmuntra de studerande att söka till utlandsstudier.

Det finns förstås mycket bakom siffrorna och strävan att öka studerandemobiliteten, förutom att det tillsvidare är en del av högskolans finansiering. Utbyte och praktik utomlands är viktiga sätt att förstärka de studerandes internationella kompetenser och att bredda utbildningen. Lärare även framhävde betydelsen av goda kontakter i grannländerna och att bygga nätverk redan under studietiden som man kan ha nytta av senare i arbetslivet.

Verksamhetens mervärde för högskolan

Auditeringsgruppen har fått ta del av en lista över Nordplus-nätverk som Novia koordinerar och medverkar i samt högskolans viktiga samarbetspartners. Onekligen har högskolan väldigt omfattande nätverk av samarbetspartners i Norden. Platsbesöket gav vid handen att lärarna inom Novia är aktivt ute och söker idéer, impulser och kunskap om den egna branschen men även pedagogiken. De nordiska nätverken och samarbetet har här en viktig roll, trots att alla lärare inte är aktiva inom nätverken. I diskussionerna med lärarna fick auditeringsgruppen också ta del av exempel där lärarna har sökt samarbetspartners i Norden som kunde erbjuda kompetens eller t.ex. faciliteter som inte finns på Novia. Dessa beskrevs som samarbeten där båda parter bidrar med sin kompetens och drar nytta av samarbetet.

Det är tydligt att samarbetet berikar och främjar såväl utbildningen som FoU-verksamheten. Under platsbesöket framkom att utbildningen berikas bl.a. genom att man integrerar information man fått via utbyten i utbildningen, genom intensivkurser som skapar möjligheter för heminternationalisering och möjligheten att delta i nordisk och internationell verksamhet utan att man åker i utbyte. Nätverken skapar också möjligheter för praktik utomlands. Det ordnas intensivkurser som möjliggör kontakt med näringslivet. Möjligheterna till erfarenhets- och kunskapsutbyte för både lärare och studerande är en av de viktigaste aspekterna av samarbetet.

Inom högskolans FoU-verksamhet har man tydligt gått inför att söka samarbetspartners i andra nordiska länder. Det att 50% av FoU genomförs i samarbete med nordiska samarbetspartners är ett bevis av att denna strategi har varit framgångsrik. Inom FoU-verksamheten har Novia mycket samarbete i Sverige. Samarbetet i Nordplus-nätverken kan även skapa nya samarbetsformer. Under intervjuerna framkom att nätverken och samarbetet kan leda till oplanerade resultat som ny FoU-verksamhet.

Novia har ett system med internationella kontaktlärare i varje enhet som ansvarar bl.a. för avtal och samarbete med partnerhögskolor, ansökan och stipendier samt handledning. Därtill har Novia ett internationellt team bestående av internationella chefen, internationella koordinatorerna, internationella kontaktlärare, tutorsekreterare och studerande. Teamet har som uppgift att planera, utvärdera och utveckla verksamheten som berör studerande- och lärarmobilitet. Det finns planer om att utvärdera systemet med internationella kontaktlärare.

Högskolan verkar ha fungerande sätt att samla in feedback via rapporter från både lärarna och de studerande som åker i utbyte. Den direkta feedbacken nämndes även som viktig för att få information om hur väl utbyten fungerar i partnerhögskolan. De studerandes rapporter används som utvärderings- och marknadsföringsmaterial, medan lärarnas rapporter publiceras på intranätet så att andra lärare kan ta del av erfarenheterna. Ifråga om lärarutbytet sprids erfarenheterna och kunskapen också via lärarlagsmöten. Studerande som deltagit i utbyte har möjligheter att berätta om sina erfarenheter till andra studerande i internationella eftermiddagar.

Exemplen i högskolans självvärdering och speciellt under platsbesöket bekräftar därmed att nätverken och samarbetet har ett tydligt mervärde för verksamheten och dess utveckling vid Novia. Det är också tydligt att de nordiska nätverken och samarbetet är välintegrerat i högskolans verksamhet, trots att det finns skillnader i aktivitet inom de olika utbildningsområdena.

Vidareutveckling av verksamheten

En viktig fråga när det gäller vidareutveckling av Novias nordiska nätverk och samarbete är resursfrågan. Det framkom i intervjuerna att man borde få flera lärare aktiverade i nätverken eftersom ett aktivt Nordplus-samarbete kräver tid både för att upprätthålla kontakterna till partnerhögskolan och för att planera och genomföra aktiviteterna. Flera lärare pratade om att tiden inte räcker till för alla uppgifter som man ansvarar för. Det nämndes att i dessa situationer är det frågan om vad man som lärare prioriterar. En del lärare prioriterar mer och andra mindre det internationella och nordiska samarbetet. Inom Novia är man stolt över volymen i det nordiska samarbetet och speciellt antalet Nordplus-nätverk. Auditeringsgruppen anser dock att kvaliteten i verksamheten och mervärdet som samarbetet ger för Novias verksamhet är långt viktigare än att bara räkna antalet nätverk, och högskolan uppmuntras att ta detta i beaktande i vidareutvecklingen av verksamheten. I intervjuerna med lärare lyftes fram att man inom Novia kunde mer än i dagsläget samarbeta över gränserna vad gäller det nordiska samarbetet och nätverken.

Inom utbildningssamarbetet har man främst hållit sig inom de samarbetsmöjligheter och finansieringen som Nordplus och Erasmus erbjuder. Här uppmuntrar auditeringsgruppen högskolan att även fundera på samarbetsmöjligheter utanför dessa program. Det nämndes till exempel i intervjuerna att digitaliseringen erbjuder helt nya möjligheter för nordiskt samarbete, som t.ex. gemensamma kurser oberoende ort och tid. Detta betyder förstås inte att den väletablerade verksamheten i de nordiska nätverken inte skulle vara lika viktig. I intervjuerna kom det fram att nätverken inte är statiska utan det sker en kontinuerlig utveckling av verksamheten i nätverken.

Det diskuterades i kapitel 2.1 vad gäller nätverken att man inom Novia har utgått från de behoven som finns i verksamheterna. Initiativ till nytt samarbete och nya nätverk kommer oftast från lärarna. Detta är förstås viktigt så att verksamheten är meningsfull och ändamålsenlig för personalen som är verksamma inom nätverken. Auditeringsgruppen rekommenderar att högskolan med någon form av systematik ser över nätverken för att garantera att Novia har ett välfungerande och starkt nordiskt nätverk av samarbetshögskolor.