1.4 Novias sammanfattning av styrkor och utvecklingsområden och framgångsrika utvecklingsåtgärder

De viktigaste styrkorna och utvecklingsområdena identifierade av Novia

Styrkor

 • Studerandekåren Noviums verksamhet som en länk mellan Novia och studerandena där t.ex. studeranderepresentanternas och tutorernas arbete kan ses som en god praxis.
 • Goda samarbetsnätverk (andra högskolor, arbetslivet och övriga externa intressenter).
 • Effektiva och trivsamma campus som är gemensamma med andra utbildare.
 • Ett etablerat kvalitetssystem med hög acceptens bland personalen och användning av data som produceras av kvalitetssystemet vid styrning av verksamheten och som underlag för strukturella beslut.
 • Internationell inriktning, speciellt inom nordiska nätverk och utbildningsexport.

Utvecklingsområden

 • Kommunikationen och samverkan med externa intressenter kan systematiseras bättre.
 • Den systematiska personalutvecklingen har lidit på grund av statens nedskärningar.
 • Möjligheterna till nyrekrytering har varit begränsade.
 • Det finns behov av att inom vissa områden ytterligare stärka integreringen mellan utbildning och FoU.
 • Varierande nivå på personalens kontakter till kollegor på finska yrkeshögskolor och nätverk.

Viktiga framgångar i verksamhetsutvecklingen

Campus och samarbetsstrukturer: Novia har med andra högskolor gemensamma utrymmen för att få bästa möjliga kvalitet, trots sänkt finansiering från staten. T.ex. på Henriksgatan i Åbo delar Novia utrymmen med Åbo Akademi och i Vasa med VAMK i Alere och Technobothnia. Gemensamma bibliotek med andra högskolor, Health Campus Turku har intensifierat samarbetet mellan högskolorna exempelvis som mångprofessionella kurser, språkkurser i simuleringsmiljö och projekt. Samarbete med Arcada har stärkts och omfattar social‐ och hälsovård, teknik och företasekonomi. Novia har gått in för samordning med Åbo Akademi, vilket resulterat i ett stort antal åtgärder. Från 1.1.2018 samordnas verksamheten i en gemensam koncernstyrelse.

Anpassningsförmåga: Anpassning av verksamheten till att staten minskat finansieringen till yrkeshögskolesektorn med 25 % från 2012 till 2017. Novia har därtill förlorat en tidigare 5 %:s höjning för att upprätthålla små utbildningar. Anpassningen var utmanande och innebar att omkring var fjärde utbildning avslutades. Målet har varit att garantera i kvalitet i de utbildningar som är kvar. Resultatet är att ekonomin beräknas vara i balans 2018 och att  finansieringsmodellens prestationsindikatorer har stärkts markant. De stärkta prestationerna är långt kopplade till en allt mera fokuserad målstyrning och förbättrad studieplanering och studiehandledning.

Autentiska inlärningsmiljöer: Novia samarbetar med arbetslivet vid förverkligande av undervisningen. Detta för att skapa inlärningsmiljöer som är så nära det verkliga arbetslivet som möjligt, så som exempelvis:

 • företagshubbar (NÅA företagshub, AllegroInk, Företagskliniken, StartUp Factory, Drivhuset Norden)
 • utbildningsskog, försöks‐ och undervisningsgård,
 • klinisk undervisningsavdelning i kommunalt vårdcenter (Korsholm),
 • utbildning i hjärt‐ och lungräddning för regionens högstadieelever, personal och allmänhet,
 • Nord‐Europas största simulatorcenter för sjöfartsutbildning,
 • White Box, en studerandedriven galleriverksamhet. De studerande ansvarar för en publik galleriverksamhet (utställningar, verksamhetsplanering, marknadsföring, publikarbete, vernissage lokalskötsel).

Utbildningsexport: Utbildningsexporten är väletablerad inom sjöfartsutbildningen. Strategin har varit att fokusera på verksamhet med goda förutsättningar, framom att försöka sälja allt åt alla. Exporten sker främst via Aboa Mare Ab i Åbo och GigaMare Inc. i Filippinerna. Exporten riktas till ett femtontal länder, det senaste exemplet Sydkorea.