2 En nyskapande högskola med genomslagskraft

Bedömningen för utvärderingsområdet II har fokus på de rutiner som högskolan tillämpar för att leda och utveckla samverkan med samhället, främja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft. I bedömningen ingår också de rutiner som högskolan tillämpar för att stöda en experimenterande verksamhetskultur.

Utvärderingsområdet II bedöms sammantaget vara på nivån god.

De viktigaste styrkorna och utvecklingsområdena identifierade av auditeringsgruppen

Styrkor

  • Novias verksamhet har målmedvetet utvecklats i en sådan riktning att den idag kan uppvisa stor genomslagskraft i samhället.
  • Novias fem campus är ett resultat av högskolans aktiva samverkan med näringslivet och andra aktörer på respektive ort. Dessa campus bildar en helhet som tillsammans ger goda förutsättningar för högskolans verksamhet.
  • Novias verksamhetskultur med stark samhörighet inom högskolan och betydande stöd från FoU-verksamheten ger en god grund för fortsatt utveckling av verksamheten och uppmuntrar samtidigt till innovativa lösningar.

Utvecklingsområden

  • Det interna kunskapsutbytet inom Novia kan förstärkas både mellan enheterna och mellan fokusområdena.
  • Novia kunde utveckla mätare för att bättre mäta omfattningen av FoU-verksamhetens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället.