3.2 Utnyttjande av kvalitetssystemet vid personalens kompetensutveckling

Auditeringsgruppens bedömning

De årliga individuella utvecklingssamtalen och den personalenkät som genomförs vartannat år utgör centrala aktiviteter i högskolans arbete för att säkerställa personalens kompetensutveckling. Detta bekräftas även i intervjuerna med högskolans medarbetare. Auditeringsgruppen uppmärksammar särskilt att högskolan har, trots en icke-tvingande lagstiftning, valt att behålla kravet på pedagogisk utbildning för lärarna vilket auditeringsgruppen ser positivt på.

Högskolan redovisar ett antal processer i syfte att säkerställa medarbetarnas välbefinnande, jämställdhet och likabehandling. Auditeringsgruppen konstaterar att de processer som högskolan tillämpar för att säkerställa medarbetarnas välbefinnande efterlevs men att högskolan kan utveckla fler proaktiva arbetssätt som avser att stimulera personalens välbefinnande. Vidare utgör högskolans Likabehandlingsplan och Jämställdhetsplan utgångspunkter för arbetet med jämställdhet och likabehandling och det visar sig att båda dokumenten är under revidering, inklusive handlingsplanen för arbetet.

Auditeringsgruppen imponerades av det engagemang som högskolans medarbetare visar för högskolans verksamhet. Trots en generellt hög arbetsbelastning råder en utbredd och genuin omsorg för de studerande och deras lärande. Kvalitetssystemet reglerar roller, ansvar och befogenheter på ett tydligt sätt. Möjligtvis kunde högskolans kvalitetsarbete omfatta fler systematiska arbetssätt för att stimulera medarbetarnas engagemang i utvecklingen av verksamheten.

Avslutningsvis kan auditeringsgruppen konstatera att högskolans rutiner för personalrekrytering och –utveckling förefaller vara väl utformade och fungerande samt att de uppfyller generella krav på rättvisa och transparens.