3.4 Novias sammanfattning av styrkor och utvecklingsområden samt framgångsrika utvecklingsåtgärder

De viktigaste styrkorna och utvecklingsområdena identifierade av Novia

Styrkor

  • Ett (sedan 1999) ISO-9001 certifierat kvalitetsledningssystem som granskas årligen av extern oberoende part och omfattar högskolans all verksamhet, samt STCW-certifierade sjöfartsutbildningar.
  • En stark kvalitetskultur baserad på inarbetat och certifierat kvalitetssystem, vilket syns som stor medvetenhet, acceptans för och engagemang i kvalitetsarbetet.
  • Anpassnings- och förnyelseförmåga med stöd av och tillit till data producerad av kvalitetssystemet.
  • Kvalitetssystemets systematik i målavtal och uppföljning, ledningens genomgångar, samt Studerandebarometer.

Utvecklingsområden

  • Den systematiska personalutvecklingen har lidit på grund av statens nedskärningar och att möjligheterna till nyrekrytering har varit begränsade.
  • Ställvis långsam uppdatering av styrdokument vid större förändringar (fördröjningar huvudsakligen förorsakat av resursbrist och prioritering av kärnverksamhet).

Viktiga framgångar i verksamhetsutvecklingen

Verksamheten har anpassats till att staten minskat finansieringen till yrkeshögskolesektorn med omkring ¼-del från 2012 till 2017. Novia har därtill förlorat en tidigare 5 %-ig höjning för att upprätthålla små utbildningar. Den omfattande anpassningen har gjorts baserat på data producerat av kvalitetssystemet. Resultatet är att ekonomin har stabiliserats och beräknas vara i balans 2018.

Tack vare fokusering, kommunikation och kvalitetssystemets systematiska uppföljning har Novias prestanda enligt finansieringsmodellens resultatindikatorer stärkts kraftigt i denna process i nationell jämförelse. Novia ligger på en sjätte plats enligt den senaste nationella jämförelsen (2016).