2.4 Novias sammanfattning av styrkor och utvecklingsområden samt framgångsrika utvecklingsåtgärder

De viktigaste styrkorna och utvecklingsområdena identifierade av Novia

Styrkor

 • Goda samarbetsnätverk (andra högskolor, arbetslivet och övriga externa intressenter).
 • Internationell inriktning, speciellt inom nordiska nätverk och utbildningsexport.
 • Effektiva och trivsamma campus som är gemensamma med andra utbildare.
 • Ett etablerat kvalitetssystem med hög acceptens bland personalen och användning av data som produceras av kvalitetssystemet vid styrning och målmedveten fokusering av verksamheten samt som underlag för strukturella beslut.

Utvecklingsområden

 • Kommunikationen och samverkan med externa intressenter kan systematiseras bättre.
 • Det finns behov av att inom vissa områden ytterligare stärka integreringen mellan utbildning och FoU.
 • Varierande nivå på personalens kontakter till kollegor på finska yrkeshögskolor och nätverk.

Viktiga framgångar i verksamhetsutvecklingen

 • Utveckling av verksamheten utgående från resultatindikatorerna enligt finansieringsmodellen har tagit högskolan till en sjätteplats 2016 bland yrkeshögskolorna.
 • Effektiva och ändamålsenliga campuslösningar har skapat i samarbete med andra utbildare (Alere och Technobothnia i Vasa, Henriksgatan och Auriga/sjöfarten i Åbo, Allero,
  Raseborgsvägen). I alla campus finns också andra högskolor eller andra stadiets utbildningar. Lösningarna ger kostnadseffektivitet och främjar samarbete.
 • Speciellt inom kulturutbildningarna i Allegro ser vi en positiv effekt av det förtätade samarbetet mellan FoU och utbildningarna. Några exempel: Allegro School of Entrepreneurship projektet genererade Novia Music profile och ett helt nytt sätt att undervisa om och med entreprenörskap inom kultursektorn. Projektet Den digitala bron är
  ett annat exempel på när ett FoU projekt på många plan bidragit till såväl personalutveckling, nätverk och utveckling av utbildningen.
 • Utbildningsexport har utvecklats inom sjöfartens område, utgående från långvariga internationella samarbetsrelationer och ett fördomsfritt förhållningssätt. Effekten är en stark infrastruktur och ett tätt samarbete med arbets‐/näringslivet. Etablering i Filippinerna har gett ett brohuvud och en referens i Asien.