1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Opintojen etenemisen tukeminen- opiskelijan kokonaisvaltainen ohjaus

Ohjauksen kehittämistarve tunnistettiin 2017-2020 strategiaprosessin yhteydessä. Opintojen etenemiseen ja opintojen läpäisyyn liittyvät tunnusluvut olivat valtakunnallisessa vertailussa keskitasoa, myös opiskelijapalaute osalla koulutusaloista vahvisti kehittämistoimien tarvetta.

Kehittämistoimet:
– opiskelijan HOPS-prosessia selkeytetty
– ohjauksen toimijoiden toimenkuvia selkeytetty ja yhtenäistetty
– ohjausverkostoa vahvistettu (opettajatuutorit kaikkiin ryhmiin, korkeakoulukuraattorit)
– prosessivastuuseen nimetty amk-tasoinen ryhmä
– ohjauksen resursointia yhtenäistetty ja vahvistettu
– ohjausprosessia tukevia sähköisiä järjestelmiä kehitetty
– AHOT-käytännöt yhtenäistetty korkeakoulutasolla
– ohjaushenkilöstön monialaista yhteistyötä vahvistettu
– ohjaukseen liittyvän opiskelijapalautteen käsittely systematisoitu
– ohjauksen itsearvioinnit 2015 ja 2020

Vuonna 2020 Savoniasta valmistuneista 71,1 % valmistui tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa. AVOP-opiskelijapalaute opintojen suunnittelusta ja ohjauksesta on noussut vuoden 2017 arvosta 4,8 vuonna 2020 tasolle 5,4.

DigiAvain tukemaan opintojen alkuvaihetta

DigiAvain on Savonian uusille opiskelijoille suunniteltu verkkoperehdytys Moodlessa. Sen sisältö on luotu ohjauksen, IT-palveluiden sekä verkkopedagogiikan asiantuntijoiden yhteistyönä. DigiAvaimessa sovelletaan käänteisen oppimisen pedagogiikkaa. Opiskelija saa käyttäjätunnukset ja pystyy rekisteröitymään kurssille jo viikkoja ennen opiskelun alkamista. Opiskelija pääsee testaamaan kirjautumista opintojen kannalta keskeisiin järjestelmiin, tutustumaan opiskelua tukeviin palveluihin sekä käyttämään Moodle-oppimisympäristöä käytännössä.

Opiskelijapalaute DigiAvaimesta on ollut erittäin positiivista. Opettajien ja ohjauksen toimijoiden mukaan opintojen aloituksen infoähkyä helpottaa merkittävästi se, että lähes kaikilla opiskelijoilla on jo ensimmäisenä päivänä käyttäjätunnukset ja he ovat jo tutustuneet eri järjestelmiin. IT-palveluiden osalta käyttäjätunnuksiin ja kirjautumisiin liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua jo ennen opintojen alkua. DigiAvain toimii opintojen aloituksen jälkeen myös erinomaisena materiaalipankkina.

DigiAvaimen kehitystyö pohjautuu luonnonvara-alalla kehitettyyn ja tätä kautta Savonian yhteiseksi laajentuneeseen Verkot käyttöön -opintojaksoon. Savonia pilotoi DigiAvainta osana eAMK-hanketta. Useat korkeakoulut ovat Savonian kokemuksista rohkaistuneina ottaneet käyttöön omat digistarttinsa. DigiAvain on vakiintunut osaksi jokaisen Savonian uuden opiskelijan perehdyttämisprosessia. DigiAvaimen kehitystyöstä ja tuloksista on julkaistu useita artikkeleita.

Savilahden yrittäjyys-ja innovaatio-oppimisympäristö

Savonia on kehittänyt pitkäjänteisesti yrittäjyys- ja innovaatio-opetustaan. Vuonna 2005 aloitettiin monialainen yTiimi – opiskelijoiden yrittäjyysvalmennus, jossa yrittäjävalmiudet opitaan yritysten toimeksiannoissa. Myönteisten kokemusten myötä yrittäjyysopetusta laajennettiin kaikille opiskelijoille suunnatuilla yPolku-opinnoilla (3 x 5 op). Osana Savilahden osaamiskeskittymän (Savonia, Savon ammattiopisto, Itä-Suomen yliopisto, useita tutkimuslaitoksia, noin 200 yritystä) kehitystyötä yPolku-opinnot liitettiin osaksi Business Center Pohjois-Savon kaikille opiskelijoille yhteistä yrittäjyyden oppimisympäristöä. yPolku on myös avoimen amk:n tarjonnassa yrittäjyydestä, innovaatioista ja oman liikeideansa kehittämisestä kiinnostuneille.

Yamk-opetussuunnitelmien joustava rakenne

Savonian yamk-tutkinto-ohjelmissa pilotoitiin osana yhteiseen tutkintorakenteeseen siirtymistä lukuvuonna 2010-2011 kaikkien koulutusalojen yhteisiä opintoja. Yhtenäinen tutkintorakenne on arvioitu hyväksi ja toimivaksi. Yhteisten opintojen tarjonta on vuosien kuluessa laajentunut siten, että lukuvuonna 2021-2022 yhteisiä opintoja on tarjolla yhteensä 15 opintojaksoa.  Samalla opintojaksoja on pedagogisesti kehitetty niin että ne toteutetaan nonstop-verkko-opintoina. Opintojaksoille voivat ilmoittautua myös avoimen amk:n opiskelijat ja suorittaa joustavasti tutkinto-oikeuden hakemiseen vaadittavat opinnot.  Yamk-opintojen rakenteellinen ja pedagoginen kehittäminen on lisännyt merkittävästi joustavuutta opintoihin, laajentanut jatkuvan oppimisen tarjontaa ja samalla mahdollistanut jatkuvan haun väylän yamk-opintoihin.

Satelliittimalli

Savonia on vuodesta 2014 lähtien toteuttanut tutkintokoulutusta ns. satelliittimallilla. Pilottina toimivat työelämän tarpeesta nousseet bioanalyytikko- ja röntgenhoitajakoulutukset Kaakkois-Suomessa 2014-2017. Alueen sairaalat saivat tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa ja koulutusyhteistyö toimi tuloksekkaasti. Savonia tuki sairaaloiden henkilöstöä oppimisympäristöjen hyödyntämisessä ja oppimisen ohjaamisen haltuun ottamisessa.

Koulutusmalli laajeni Savoniassa ensin muihin sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin. Kaakkois-Suomessa on aloitettu uudet bioanalyytikkoryhmät 2017 ja 2020 sekä 2018 ja 2021 Porissa ja 2019 Lahdessa. Suuhygienistikoulutus alkoi 2017 Päijät-Hämeessä ja 2020 Keski-Suomessa, fysioterapeuttikoulutus 2018, 2019 ja 2021 Vuokatissa sekä 2021 sosionomikoulutus Pihtiputaalla ja terveydenhoitajakoulutus Jyväskylässä. Koulutusmalli on soveltaen laajentunut myös luonnonvara- ja liiketalouden aloille.

Satelliittikoulutusmallin avulla voidaan tehokkaasti ja laadukkaasti vastata osaajapulaan myös alueilla, joissa ei kyseistä koulutusta ole muuten tarjolla. Satelliittikoulutusten kehittämisestä sekä kokemuksista on julkaistu useita artikkeleita.