2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Assessment of the audit team

Savonia on vaikuttava ja vastuullinen toimija alueellisissa ekosysteemeissä

Auditointiryhmä on vakuuttunut ja vaikuttunut Savoniassa tehtävästä alueellisesta vaikuttavuustyöstä. Auditointiaineiston perusteella Savonian aktiivinen toiminta Pohjois-Savolle tärkeissä verkostoissa ja saavutettu luottamus keskeisten sidosryhmien parissa on pitkäjänteisen kehittämistyön tulosta. Savonian strategiset tavoitteet ovat linjassa Pohjois-Savon maakuntaohjelman kanssa, mikä tukee merkittävästi vaikuttavassa ja vastuullisessa aluekehitysroolissa toimimista. Savonian visio on olla vastuullisesti vaikuttavin korkeakoulu, ja se tähtää visioonsa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjautuvalla tavoitepohjaisella TKI-toiminnalla ja opetuksen suunnittelulla. TKI-painoalueiden tavoitteet on määritelty selkeästi ja ne ilmentävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita aluekontekstiin tuotuina.

Savonian vahvuusaloissa – kuten kone- ja energiateollisuus, vesiturvallisuus ja ruokaliiketoiminta – on tunnistettu kunkin alan kannalta sellaisia merkittäviä ilmiöitä, joihin Savonia haluaa toiminnallaan vaikuttaa. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta johdetaan ja seurataan aktiivisesti ja tehokkaasti toiminnanohjausjärjestelmän tuottamaan tietoon perustuen. Savonialla on käytössään monipuoliset ja laadukkaat sisäisen tiedontuotannon palvelut, joiden tuottamaa tietoa hyödynnetään johdonmukaisesti. Ilmiöpohjainen ajattelu ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden johtaminen näkyvät opetuksessa ja TKI-toiminnassa. Konkreettinen esimerkki tästä on TKI-projektien suunnitteluprosessi, jonka yhteydessä verrataan projektien tavoitteita vahvuusalojen tavoitteisiin ja arvioidaan niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Savonia myös hyödyntää tehokkaasti toimintaympäristöstä tehdyn analyysin tuottamaa tietoa toimintansa suuntaamisessa.  Esimerkiksi Iisalmen ja Varkauden kampuksilla tehdään tuloksekasta yhteistyötä alueen teollisuuden kanssa.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta seurataan ja koulutusta kehitetään muun muassa opiskelijoiden laadullista ja määrällistä työllistymistä seuraamalla. Savoniasta valmistuneista opiskelijoista 65 % on tuoreimman seurantatiedon mukaan työllistynyt Pohjois-Savoon. Haastatteluiden perusteella sidosryhmät, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä opiskelijat ovat sisäistäneet Savonian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet. Haastateltavat osasivat kertoa auditointiryhmälle esimerkkejä konkreettisista projekteista, opintojaksoista sekä yksittäisistä oppisisällöistä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden edistämiseksi. Henkilöstö sanoittaa projektien vaikuttavuutta myös osana ulkoista viestintää niin sanottuina vaikuttavuustarinoina, jotka tekevät korkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta näkyväksi mielekkäällä tavalla.