2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla erinomainen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Savonia toimii Pohjois-Savon kannalta tärkeimmissä yhteistyöverkostoissa aktiivisena osallistujana ja vetovastuullisena organisoijana. Strateginen suunnittelu yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa tukee koko Pohjois-Savon vakaata aluekehitystä ja osaamispohjaista kasvua.
  • Savonia kykenee yhdistämään maakuntaohjelman alueelliset kehitystavoitteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet oman strategiansa kautta luontevaksi kokonaisuudeksi.
  • Savonia hyödyntää ja jalostaa keräämäänsä seurantatietoa ja palautetta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi erittäin onnistuneella tavalla. Päivittyvä tieto Savonian toiminnan vaikuttavuudesta suuntaa ammattikorkeakoulun johtoryhmän ja hallituksen työskentelyä vakuuttavalla tavalla.
  • Savonian toimintakulttuuri tukee uudistumista ja rohkaisee kokeilevaan kehittämiseen. Rohkeus arvona on jaettu organisaation kaikilla tasoilla ja se konkretisoituu muun muassa kannustamisena uuden teknologian innovatiiviseen hyödyntämiseen TKI-toiminnassa ja tutkintokoulutuksessa.

Kehittämissuositukset

  • Savonian voisi ottaa vahvemman roolin maakunnan keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakoinnista vastaavana toimijana. Yhtenä toimintamuotona tähän pyrkimisessä voisi olla Savonia-vetoisen ennakointifoorumin perustaminen.
  • Savonian tulee vahvistaa toimiaan kansainvälistymiseen liittyvien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kansainvälisen yhteistyön toteutumiseen kaikilla osaamisaloilla, kansainvälisen alumniyhteistyön ja opiskelijaviestinnän kehittämiseen.