3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Savonian toiminnanohjausjärjestelmä kytkeytyy strategiaan ja on reaaliaikainen, saavutettava ja avoin. Järjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään läpi organisaation strategian toimeenpanossa, toiminnan laadun hallinnassa ja kehittämisessä. Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen on ollut pitkäjänteistä, määrätietoista ja vaikuttavaa.
  • Savonian visio ”Vastuullisesti vaikuttavin” on kunnianhimoinen ja selkeä. Visio tunnetaan läpi organisaation ja korkeakouluyhteisö on sitoutunut sen toteuttamiseen. Visio on innostava, kannustava ja siihen on ollut helppo kiinnittyä. Savonialla on kaikki mahdollisuudet saavuttaa kunnianhimoinen unelmansa olla vastuullisesti vaikuttavin.
  • Pariopettajuuden ja tiimityöskentelyn kaltaiset toimintatavat tukevat opetushenkilöstön jaksamista, osaamisen jakamista, hyvinvointia ja organisaation resilienssiä.

Kehittämissuositukset

  • Savonian tulee tunnistaa ja määritellä toiminnanohjausjärjestelmän seuraava kehitysvaihe ja hyödyntää ennakointitietoa järjestelmän systemaattisessa kehittämisessä toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen.
  • Laadunhallinnan vastuiden selkeä visuaalinen kuvaus edistäisi laadunhallinnan vastuiden hahmottamista kokonaisuutena koko korkeakouluyhteisössä.
  • Henkilöstön osaamistarpeita tulee kartoittaa ja analysoida systemaattisesti. Tämä tukee tiedolla johtamista ja tulevaisuuden osaamisen ennakointia ja varmistamista.
  • Savonian tulee tehostaa kansainväliselle henkilöstölle ja opiskelijoille suunnattua tiedontuotantoa ja viestintää kielellisen tasa-arvon edistämiseksi.