1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Savonian koulutusten työelämärelevanssi on vahvaa ja jatkuvasti kehittyvää. Se tunnistetaan ja tunnustetaan ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä, korkeakoulun johdossa sekä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan keskuudessa selkeäksi osaksi koulutuksia.
  • Ulkoisten sidosryhmien rooli Savonian koulutusten kehittämisessä on merkittävä ja vuorovaikutteinen.
  • Savonian TKI-toiminnan ja opetuksen integraatio on suunnitelmallista ja innovatiivista ja sitä toteutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kehittämissuositukset

  • Osaamisperustaisen korkeakouluopiskelun toteutuminen vaatii vielä systemaattista ja johdonmukaista kehittämistä, jotta eri koulutusohjelmissa olisi tarjolla yhdenmukaiset ja kattavat käytännöt opiskelijoille.
  • Opiskelijoiden palautekanavien toimivuutta tulee parantaa koulutusten kehittämisen näkökulmasta. Savonian on syytä kehittää opiskelijoiden käyttöön mobiiliratkaisuja palautteiden määrän ja laadun kasvattamiseksi.
  • Opiskelijakokemusten kuunteleminen ja hyödyntäminen koulutuksen ja opiskelijalähtöisen korkeakoulutyön kehittämisessä vaatii vielä systemaattisten menettelytapojen ja rakenteiden luomista.