Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Savonia-ammattikorkeakoulun auditointi

Tekijät

Kati Komulainen, Perttu Jämsén, Kimmo Mäki, Anette Pottonen,  Hanna Väätäinen ja Kirsi Mustonen

Savonian itsearviointiraportti (toim.) Päivi Diov, Anne Heikkinen, Esa Viklund, Mervi Vidgrén, Mikko Vuoristo, Marja Kopeli

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Auditointi on hyväksytty 16.3.2022.

Laatuleima on voimassa

16.3.2028 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: erinomainen taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Savonia-ammattikorkeakoulun valitsema arviointialue

Kysyntälähtöinen jatkuva oppiminen

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Strategisten kyvykkyyksien ja osaamisen kehittäminen

Kumppanit: Osuuskunta KPY, Genelec OY ja Mehiläinen Oy

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusten työelämärelevanssi on vahvaa ja jatkuvasti kehittyvää. Se tunnistetaan ja tunnustetaan ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä, korkeakoulun johdossa sekä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan keskuudessa.
  • Savonia toimii Pohjois-Savon kannalta tärkeimmissä yhteistyöverkostoissa aktiivisena osallistujana ja vetovastuullisena organisoijana. Strateginen suunnittelu yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa tukee koko Pohjois-Savon vakaata aluekehitystä ja osaamispohjaista kasvua.
  • Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnanohjausjärjestelmä kytkeytyy strategiaan ja on reaaliaikainen, saavutettava ja avoin. Järjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään läpi organisaation strategian toimeenpanossa, toiminnan laadun hallinnassa ja kehittämisessä. Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen on ollut vaikuttavaa, pitkäjänteistä ja määrätietoista.
  • Savonia on kytkenyt jatkuvan oppimisen vahvasti strategiaansa ja visioonsa. Tämä luo jatkuvan oppimisen kehittämistyölle vahvan perustan ja suuntaviivat.

Kehittämissuositukset

  • Osaamisperustaisen korkeakouluopiskelun toteutuminen vaatii vielä systemaattista ja johdonmukaista kehittämistä, jotta eri koulutusohjelmissa olisi tarjolla opiskelijoille yhdenmukaiset ja kattavat käytännöt.
  • Savonia voisi ottaa vahvemman roolin maakunnan keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakoinnista vastaavana toimijana. Yhtenä toimintamuotona tässä pyrkimisessä voisi olla Savonia-vetoisen ennakointifoorumin perustaminen.
  • Savonian tulee tunnistaa ja määritellä toiminnanohjausjärjestelmän seuraava kehitysvaihe ja hyödyntää ennakointitietoa järjestelmän systemaattisessa kehittämisessä toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen.
  • Savonian kannattaa hyödyntää nykyistä vahvemmin jatkuvan oppimisen onnistuneita toteutuksia ja toimintamalleja toimintansa kehittämisessä. Esimerkiksi Savonia-tasoisen prosessimallin luominen onnistuneiden jatkuvan oppimisen prosessien pohjalta edistäisi uusien koulutustuotteiden kehittämistä.