Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia-ammattikorkeakoulun auditointi)

Författare

Kati Komulainen, Perttu Jämsén, Kimmo Mäki, Anette Pottonen, Hanna Väätäinen ja Kirsi Mustonen

Savonia-ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Päivi Diov, Anne Heikkinen, Esa Viklund, Mervi Vidgrén, Mikko Vuoristo, Marja Kopeli

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Savonia-ammattikorkeakoulu godkändes den 16 mars 2022.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 16 mars 2028.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: utmärkt nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som XX valde

Kontinuerligt lärande utifrån efterfrågan

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Utveckling av strategiska förmågor och kompetens

Partners: Osuuskunta KPY, Genelec OY ja Mehiläinen Oy

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Arbetslivsrelevansen i Savonias utbildningar är stark och utvecklas ständigt. Den identifieras och erkänns i yrkeshögskolans verksamhetsmiljö, i högskolans ledning samt bland studerande och undervisningspersonal.
  • Savonia deltar aktivt i de samarbetsnätverk som är viktigast för Norra Savolax och leder nätverkssamarbetet. Den strategiska planeringen tillsammans med landskapsaktörerna stöder en stabil regionutveckling och kompetensbaserad tillväxt i hela Norra Savolax.
  • Yrkeshögskolan Savonias verksamhetsstyrningssystem är kopplat till strategin och är tillgängligt och öppet samt ger realtidsinformation. Den information som systemet genererar utnyttjas i genomförandet av organisationens strategi samt i hanteringen och utvecklingen av verksamhetens kvalitet. Utvecklingen av verksamhetsstyrningssystemet har varit effektiv, långsiktig och målmedveten.
  • Savonia har starkt kopplat kontinuerligt lärande till sin strategi och vision. Detta skapar en stark grund och riktlinjer för utvecklingsarbetet av kontinuerligt lärande.

Rekommendationer

  • Genomförandet av kompetensbaserade högskolestudier borde systematiskt och konsekvent utvecklas för att de studerande inom olika utbildningsprogram erbjuds enhetlig och heltäckande praxis.
  • Savonia kunde ta en starkare roll som den aktör som ansvarar för prognostiseringen på medellång och lång sikt i landskapet. Savonia kunde grunda och leda ett prognostiseringsforum som skulle utgöra en verksamhetsform i denna strävan.
  • Savonia ska identifiera och definiera nästa utvecklingsskede i verksamhetsstyrningssystemet och utnyttja prognostiseringsinformation i den systematiska utvecklingen av systemet med beaktande av förändringarna i verksamhetsmiljön.
  • Savonia kunde i större utsträckning än för närvarande utnyttja lyckade genomföranden av verksamhetsmodeller för kontinuerligt lärande för att utveckla sin verksamhet. Till exempel skulle skapandet av en processmodell på Savonia-nivå utifrån lyckade processer för kontinuerligt lärande främja utvecklingen av nya utbildningsprodukter.