1.3 Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Assessment of the audit team

Opiskelijakokemus osoittaa palautejärjestelmän kehittämisen suunnan

Savoniassa kerätään opiskelijapalautetta kyselyiden, avoimien palautekanavien ja ryhmäkeskusteluiden kautta. Yksittäisistä opintojaksoista saadaan palautetta Wilman OpiPal-kyselyn kautta. Palautteen antamiseen kannustetaan esimerkiksi opiskelijoiden intranetin Repun Monta tapaa vaikuttaaosiossa, jossa on avattu opiskelijoille tietoa erilaisista vaikutusmahdollisuuksista. Ammattikorkeakoulun aloitus- ja lukukausikyselyjen raportit ovat saatavilla Repussa ja henkilöstön intranetissä Santrassa. Opettajia ohjeistetaan käymään saatu opintojaksopalaute läpi opiskelijoiden kanssa. Palautteita käsitellään myös opetushenkilöstön kehityskeskusteluissa.

Opiskelijahaastattelujen perusteella opiskelijat kokevat suurimman osan opintojaksokohtaisesta palautteesta kertyvän opiskelijoiden ja opettajien välisissä keskusteluissa. Opettajakohtaisuus on tässä haaste, sillä on vaikea arvioida, kuinka suullinen palaute dokumentoidaan ja tilastoidaan järjestelmiin. Virallisia palautekanavia käytetään niukasti, mikä todettiin osin myös opettajien haastatteluissa. Palautteen antamisen saavutettavuuden parantamiseksi auditointiryhmä suositteleekin, että Savonia hyödyntäisi jatkossa opiskelijoille suunnattuja mobiiliratkaisuja, esimerkiksi puhelimeen ladattavaa palautesovellusta.

Savonia nimeää itsearviointiraportissa kehityskohteekseen vastapalautteen systemaattisuuden ja oikea-aikaisuuden kehittämisen. Opiskelijahaastatteluissa kävikin laajasti ilmi, ettei vastapalautetta käytäntönä tunnistettu. Auditointiryhmä suosittelee, että Savoniassa kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota vastapalautteeseen ja kannustetaan opettajia palautteiden systemaattiseen ja reflektiiviseen käsittelyyn opiskelijoiden kanssa. Kehittävä arviointi ja toimivat palauteprosessit ovat keskeinen osa osaamisperustaisuuden rakentumista.

Myös opettajien ja opiskelijoiden yhteiset tulkintafoorumit saaduista palautteista ja palautteiden vaikuttavuuden avaamisesta rakentavat samanaikaisesti korkeakoulupedagogista toimintaa ja opiskelijoiden ammatillista kasvua kohti asiantuntijuutta. Auditointiryhmä kannustaa Savoniaa toteuttamaan opettajien ja opiskelijoiden yhteisiä reflektoivia tulkintafoorumeita osana koulutusten kehittämistä. Samalla opiskelijat saavat toimintamallin oman työnsä ja osaamisensa kehittämiseen.

Aktiivinen toimintaympäristö on Savonian jatkuvan oppimisen ja koulutuksen kehittämisen perusta

Savonia hyödyntää taitavasti vuorovaikutuksellista ja aktiivista toimintaympäristöään korkeakoulun kehittämisessä. Savonian hallituksen, johdon ja opetushenkilöstön haastatteluissa kävi selkeästi ilmi, että sidos korkeakoulun omaan toimintaympäristöön on vahva ja dialoginen. Maakunnan ja korkeakoulun yhteneväiset strategiat sekä toimivat suhteet elinkeinoelämään ja julkiseen sektoriin edistävät koulutusten kehittämistä.

Korkeakoulu saa verkostoistaan ajantasaista informaatiota koulutuksen kehittämiseen. Toimintaympäristö ammattikorkeakoulun kanssa muodostaa monipuolisen TKI-verkoston, joka tuottaa alakohtaista tutkittua tietoa koulutuksen kehittämiseksi. Osaamistavoitteiden saavuttamista analysoidaan tutkinto-, lukuvuosi- ja opintojaksotasolla. Opetussuunnitelmat päivitetään ja hyväksytään vuosittain, mikä varmistaa osaamistarpeiden ajantasaisuuden koulutuksissa. Lisäksi opetus- ja toimintasuunnitelmien jäsentämisen tapa (kuvattu tarkemmin luvussa 1.1) mahdollistaa toimintaympäristössä tapahtuvien nopeiden muutosten huomioimisen koulutusten kehittämisessä.

Vuorovaikutuksellinen TKI- ja yhteistyöverkosto takaa Savonialle toimivan jatkuvan oppimisen toimintaympäristön. Korkeakoulun kehittämä kysyntälähtöinen jatkuvan oppimisen prosessi (ks. tarkemmin luku 4) ja idea onkin osoitus oivaltavasta otteesta mahdollisuuksia täynnä olevassa toimintaympäristöstä. Aktiivinen työelämädialogi ja yhteistyö alueen yliopiston ja ammatillisen toisen asteen kanssa luovat erinomaiset lähtökohdat luoda tutkivalla ja kehittävällä otteella jatkuvan oppimisen koulutustuotteita.

Savonian korkeakoulupalvelut rakentavat panoksellaan kokonaisvaltaista oppimisen ympäristöä. Kehittäminen on keskeinen osa Savonian toimintakulttuuria myös korkeakoulupalveluissa, mikä tukee ja mahdollistaa osaamisperusteisuuden toteutumista. Osaamisperustaiselle prosessille on Savoniassa luotu selkeät rakenteet ja prosessikuvaukset. Korkeakoulupalvelujen tuottamat ohjeistukset edesauttavat tunnistetun ja tunnustetun osaamisen sujuvaa kirjaamista opintorekisteriin.