2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Assessment of the audit team

Savonian toimintakulttuuri tukee uudistumista

Auditointiryhmälle Savonian toimintakulttuuri ilmentää rohkeutta, joka on yksi Savonian arvoista. Kokeilukulttuuri ei ole jäänyt pelkäksi kirjaukseksi strategiadokumenttiin, vaan konkreettiset esimerkit kokeiluista kertovat henkilöstön luovuudesta ja organisaation kyvystä tukea ja hyödyntää sitä. Henkilöstö kertoi haastatteluissa kokeillen kehitetyistä toimintatavoista opetuksen järjestämisessä. Opiskelijoille suunnattu matematiikan selviämisasema on hyvä esimerkki tästä.

Rohkeus uusiin teknologioihin panostamisessa ja soveltavassa tutkimuksessa näkyy esimerkiksi vedyn energiakäytön tutkimuksessa sekä yksittäisten yritysten ja Savonian välisissä teknologiahankkeissa. Kokonaisuutena Savonian toimintakulttuuri on uudistumista tukeva ja uudistumiseen rohkaiseva. Rohkeus arvona ja kokeiluihin kannustaminen tunnistetaan kaikilla organisaation tasoilla. Henkilöstöä kannustetaan kokeiluihin ja tekemällä oppimiseen opetuksen järjestämisessä sekä TKI-projektien suunnittelussa.

Verkosto- ja alumnitoiminnan globaalit mahdollisuudet kannattaa hyödyntää

Savoniassa on edistyksellisiä toimintatapoja tukea henkilöstön, elinkeinoelämän ja opiskelijoiden verkostoitumista. Pariopettajamalli TKI-toiminnan ja tutkinto-opetuksen välillä sekä elinkeinoelämän osaamisen hyödyntäminen opintojaksoilla ovat hyviä esimerkkejä tästä. Elinkeinoelämässä meritoituneita asiantuntijoita ja ammattilaisia käytetään säännöllisesti vierailijoina tutkinto-opetuksessa ja vierailujen, opinnäytetöiden ja opiskelijaprojektien määrää seurataan ja johdetaan tavoitteellisesti.

Savonia tunnistaa itsearvioinnissa kehittämiskohteekseen alumnitoiminnan, ja auditointiryhmän havainnot opiskelijoiden ja henkilökunnan haastatteluista tukevat tätä näkemystä.  Kansallisen alumnitoiminnan kehittämisen rinnalla auditointiryhmä suosittelee kansainvälisen alumniverkoston organisoimista ja sen toiminnan tukemista kiinteänä osana alumnitoimintaa. Tavoitteellinen alumnitoiminta syventäisi Pohjois-Savossa ja muualla maailmassa työskentelevien ammattilaisten vuoropuhelua ja yhteistä oppimista. Aktiivinen alumnitoiminta ja kestävät alumnikumppanuudet tukisivat myös jatkuvan oppimisen vaikuttavuutta.

Alumnitoiminta on auditointiryhmän näkemyksen mukaan myös mahdollisuus pitkäjänteiseen kansainvälisen yhteistyön ja jatkuvan oppimisen vahvistamiseen. Vuorovaikutus alumnien kanssa tukee jatkuvan oppimisen tarpeiden tunnistamista, palvelukokonaisuuden kehittämistä sekä sen vaikuttavuuden seurantaa tulevaisuudessa. Kansainvälinen alumniverkosto tukisi myös elinkeinoelämän ja korkeakoulun yhteistä oppimista ja tarjoaa opiskelijoille pääsyn kansainvälisiin verkostoihin.