2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Assessment of the audit team

Centrian TKI-toiminnan painoalat tukevat alueen toimintaympäristön uudistamista

Centriassa on laadittu erillinen TKI-strategia vahvistamaan korkeakoulutasoisen strategian toteutusta. Itsearviointiraportin mukaan TKI-strategiassa painotetaan alueen yritysten kilpailukykyä. Strategiana on palvella sekä alueen perinteisiä että myös uusia toimialoja erikoistumalla alueen vahvuuksiin.Auditointihaastatteluiden mukaan Centrian TKI-toiminta uudistaa yhteiskuntaa ja kehittää Centrian toimintaympäristöä. Haastatteluissa tuotiin esille erityisesti Centrian TKI-toiminnan painoalat eli kemia ja biotalous, tuotantoteknologia, digitalisaatio sekä yrittäjyys ja hyvinvointi.  Centrian TKI-toiminta myötävaikuttaa esimerkiksi digivihreään siirtymään ja vastaa myös ikääntymisestä nouseviin hyvinvoinnin haasteisiin. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan nämä painoalat antaisivat mahdollisuuden kytkeä Centrian TKI-toiminnan vaikuttavuusmittareita myös globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Ajankohtaiset painoalat olisivat mahdollisuus viestiä Centriasta ja Centrian osaamisesta nykyistä aktiivisemmin ulospäin. Mahdollisuus alueen elinkeinoelämää palvelevaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta laajempaan TKI-toiminnan vaikuttavuuteen on selvästi olemassa.

Centrian taiteellinen toiminta

Centria on Suomen ainoa korkeakoulu, jossa voi opiskella kansanmusiikkia suuntautumisvaihtoehtona. Itsearviointiraportin mukaan koulutuksen lisäksi Centria osallistuu kansanmusiikkiperinnön vaalimiseen hanketoiminnan kautta. Aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisessa ja hyödyntämisessä Centria on pyrkinyt ja onnistunut ottamaan vahvan edelläkävijän roolin kansallisesti ja alueellisesti. Elävän alueellisen kulttuuriperinnön esillä pitäminen ja kehittäminen tukevat luontevasti Centrian tehtävää kansainvälisyyttä edistävänä ammattikorkeakouluna. Centrian hankkeissa ja opetuksessa kehitetään käytäntöjä ja osaamista aineettoman kulttuuriperinnön tallentamiseen ja hyödyntämiseen. Kulttuuriperintöä tehdään näkyväksi muun muassa esiintymisillä ja hankeyhteistyöllä alueen kulttuuriperintötoimijoiden kanssa.

Kansainvälisyys Centrian strategisena tavoitteena tukee aluekehitysroolia ja TKI:n vaikuttavuutta

Itsearvioinnin ja auditointihaastatteluiden mukaan strategia ohjaa voimakkaasti Centrian toimintaa. Strategiasta johdetut tavoitteet tunnetaan hyvin koko korkeakoulussa. Centrian TKI-toimintaa ja myös koulutusohjelmien kehittämistä kuvaa kokonaisvaltainen ymmärrys toiminta-alueen haasteista ja kasvumahdollisuuksista. Merkittävä osa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan teollisesta tuotannosta päätyy vientiin. Kansainvälisyys yhtenä strategisena tavoitteena tukee Centrian vahvaa aluekehitysroolia. Samalla se edistää korkeakoulun TKI-toiminnan vaikuttavuutta.

Centrian TKI-toimijat kuvasivat auditointihaastattelussa, että ammattikorkeakoulun yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta erityisesti TKI-toiminnassa seurataan taloudellisilla ja toiminnallisilla mittareilla. Näitä mittareita ovat erityisesti ulkoisen TKI-rahoituksen määrä, hankkeiden omarahoitusosuus, julkaisujen määrä ja valmistuneiden työllistyminen Centrian toiminta-alueelle.

Johdon auditointihaastattelussa kuvattiin, että Centrian tahtotilana on tiivistää TKI-toiminnan ja opetuksen välistä suhdetta. Tavoitteena on, että suurin osa opettajista toimii TKI-hankkeissa ja vastaavasti TKI-asiantuntijat osallistuvat opetukseen. Auditointihaastatteluissa sekä opetus- että TKI-henkilöstö kuitenkin tunnisti, että työskentelytavoissa on vaihtelua. Lisäksi TKI-hankkeisiin ja opetukseen osallistumisen määrä vaihtelee koulutusaloittain ja opettajakohtaisesti. Centria mittaa TKI-toiminnan vaikutuksia pääosin talousmittareilla. Auditointiryhmä suosittelee TKI-toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi myös laatua mittaavien indikaattoreiden käyttöönottoa.

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseen ja avoimen tieteen edistäminen

Centrialla on käytössään ajantasaiset menettelytavat ja järjestelmät hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseen.  Centria on kehittänyt oman ohjeistuksen hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseen henkilöstölle ja opiskelijoille. Auditointihaastattelussa kävi ilmi, että havaittuihin haasteisiin on puututtu aktiivisesti. Ohjeistusta kehitetään johdonmukaisesti myös saavutettavuuden ja käytettävyyden näkökulmasta.

Centrian tahtotila ja laatukäsikirjasta löytyvät kirjaukset avoimesta tieteestä ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on ”varmistaa, että Centriassa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti.” Ohjeet ja käytänteet avoimuuteen sekä TKI-hankkeissa että julkaisutoiminnassa on viestitty saavutettavasti ja avoimesti Centrian verkkosivuilla.

Itsearviointiraportin mukaan henkilöstöllä on mahdollisuus suorittaa Centrian verkko-oppimisympäristössä Avoin TKI-toiminta Centriassa -verkkokurssi, jossa perehdytään avoimen tieteen ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin. Opiskelijat perehdytetään näihin teemoihin opinnäytetyökursseilla.