1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Centria-ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen ja TKI-toiminnan suunnittelu ja toteutus on integroitu vahvasti sidosryhmäyhteistyöhön. Monipuolinen sidosryhmäyhteistyö tukee tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen suunnittelua ja kehittämistä.
  • Centrian kansainvälinen ja monikulttuurinen toimintaympäristö tuo merkittävää lisäarvoa henkilöstölle ja opiskelijoille sekä mahdollistaa osaamispohjan vahvistamisen korkeakoulun toiminta-alueella.
  • Centrian opettajat ja muu henkilöstö ovat sitoutuneita ja asiantuntevia. Koulutuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen on yhteisöllistä ja opiskelijakeskeistä

Kehittämissuositukset

  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle sekä työn opinnollistamiseen olisi tärkeää luoda selkeät linjaukset ja toimintaohjeet.
  • Koulutusten lähi-, verkko- ja hybriditoteutusten periaatteiden ohjeistus ja arviointikäytänteiden yhtenevyys olisi tärkeää varmistaa kaikilla koulutusaloilla.
  • Opiskelijapalauteprosessin läpinäkyvyyteen olisi tärkeää kiinnittää huomiota. Palautteen keräämisen käytäntöihin suositellaan tarjottavan nykyistä enemmän vaihtoehtoja. Myös opiskelijoille annettavaa vastapalautetta tulisi lisätä ja systematisoida.
  • Kulttuurienvälisen viestinnän ja osaamisen koulutusta suositellaan tarjottavan nykyistä enemmän henkilöstölle, opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille, jotta kansainvälistymisen myönteiset vaikutukset toteutuvat koko korkeakoulussa.