Sammandrag

Publikationens namn

Centria-ammattikorkeakoulun auditointi (Auditering av Centria-ammattikorkeakoulu)

Författare

Mervi Vidgrén, Perttu Jämsén, Rico Martikainen, Marjaana Mäkelä, Kirsi Mustonen & Sanna Vahtivuori-Hänninen. Leena Saari (red.) Centrias självvärdering.

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditering av Centria-ammattikorkeakoulu godkändes den 26 maj 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 26 maj 2029.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Centria-ammattikorkeakoulu valde

Utbildningexport

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Kunskapsbaserad ledning

Partner: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Centria har starkt integrerat samarbetet med intressentgrupper i planering och genomförande av examensutbildning, kontinuerligt lärande och FUI-verksamhet. Det mångsidiga samarbetet med intressentgrupper stöder planeringen och utvecklingen av examensutbildningen och det kontinuerliga lärandet.
  • Centria förutser förändringar i den nationella och regionala verksamhetsmiljön och påverkar aktivt den regionala utvecklingen.
  • Vid Centria är stödet för utveckling av personalens kompetens starkt och personalen är engagerad i sitt arbete.
  • Vid Centria är kulturell mångfald en naturlig del av högskolegemenskapens verksamhetskultur. Detta stärker också internationaliseringen och utbildningsexporten.

Rekommendationer

  • Det är viktigt att skapa tydliga riktlinjer och anvisningar för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens och godkännande av kunskaper från arbete.
  • Till Centrias starka roll inom regionutvecklingen hör att mäta den samhälleliga genomslagskraften. Centria borde tydligare definiera begreppen och målen för växelverkan och genomslag i samhället. Dessutom rekommenderas att Centria tar i bruk en utvärderingsram för samhällelig genomslagskraft.
  • Centria bör förtydliga förhållandet mellan flera olika strategiska åtgärdsprogram. Detta stöder den strategiska ledningen och förtydligar personalens operativa kvalitetsansvar.
  • Begreppet utbildningsexport bör definieras enhetligt som en del av internationaliseringen, tolkas på samma sätt i hela högskolan och kommuniceras på högskolenivå.