2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Assessment of the audit team

Yhteiskunnalliseen vuorovaikutuksen kehittämiseen sitouduttu vahvasti

Centria korostaa strategiassaan yhdessä tekemistä, uudistumista sekä kestävää kehitystä. Strategiassa on huomioitu tulevaisuuden kehitysnäkymät, kansalliset korkeakoulutuksen kehittämisen linjaukset ja visiot sekä TKI-tiekartan tavoitteet. Itsearviointiraportin ja johdon haastattelujen mukaan strategia ohjaa vahvasti suuntaamaan toimintaa kansainvälisyyteen ja TKI-toimintaan.

Centria-ammattikorkeakoulun organisaatio muodostuu kolmesta tulosalueesta, joita ovat opetus; tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja korkeakoulupalvelut. Kullakin tulosalueella on johtaja. Ammattikorkeakoulun hallitus osallistuu strategiseen suunnitteluun alueen erityispiirteet huomioiden. Auditointiaineiston ja haastattelujen perusteella Centrian johtamisjärjestelmän rakenne vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta Centrian aluekehitystehtävän näkökulmasta. Johto on sitoutunut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen.

Auditointihaastatteluiden perusteella Centrian yhteiskunnallinen vuorovaikutus on laajaa ja sitä toteutetaan muun muassa maakunnan keskeisissä verkostoissa. Centrian johdon lisäksi tulosalueiden johto, yksittäiset asiantuntijat ja opettajat osallistuvat yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Henkilöstö hyödyntää omia verkostojaan ja ammatillista osaamistaan vuorovaikutuksen edistämiseksi. Vierailuluennot, projektikurssit ja yhteiset TKI-hankkeet mahdollistavat jatkuvan alueellisen vuorovaikutuksen.

Alueen elinkeinoelämän uudistamiseen osallistuminen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ytimessä

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden tavoitteita ei ole konkreettisesti sanoitettu Centrian strategiassa. Haastattelujen mukaan vaikuttavuus ilmenee uutta tietoa ja osaamista luovana TKI-toimintana sekä aktiivisena osallistumisensa alueen elinkeinoelämän uudistamiseen. Uutta tietoa ja osaamista luodaan TKI-hankkeilla ja tutkintokoulutuksen kehittämisellä yhteistyössä yritysten kanssa.  Auditointivierailun aikana esitelty RoboSote on auditointiryhmän mielestä hyvä esimerkki uutta luovasta TKI-hankekokonaisuudesta, jossa yritykset toimivat testi- ja kehitysympäristönä uusille terveysteknologian sovelluksille. Myös akkuteollisuuteen keskittyvät uudet koulutusohjelmat ovat hyvä esimerkki yritysten ja Centrian välisestä tiiviistä TKI-työstä.

Centria mainitsee itsearviointiraportissaan toimintansa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiskohteeksi. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus olisi nykyistä systemaattisempaa, jos siihen liittyvät tavoitteet määriteltäisiin nykyistä konkreettisemmin. Tavoitteiden ja mittareiden määrittely auttaisi osaltaan Centriaa seuraamaan ja viestimään strategiansa ja toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta nykyistä selkeämmin.

Centrian kansainvälistä houkuttelevuutta voisi parantaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden kytkeminen joko olemassa olevaan tai alueella yhteiskehitettävään arvioinnin viitekehykseen. Auditointiryhmä suositteleekin Centrialle yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määrittelyä sekä vaikuttavuuden arviointikehikon laatimista ja käyttöönottoa.

Toimintaympäristöstä syötteitä toiminnan suuntaamiseen

Itsearviointiraportin mukaan Centria saa syötteitä muuttuvasta toimintaympäristöstä alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä verkostoistaan. Ammattikorkeakoulun hallituksen haastattelussa tuotiin esille, että Centrian hallitus osallistuu strategiseen suunnitteluun. Hallitus tuo aktiivisesti omien verkostojensa kautta tietoa alueen kehitysnäkymistä Centrian johtamisen ja kehittämistyön tueksi. Centria ottaa huomioon myös keskeiset kansalliset linjaukset ja tahtotilat, kun se suuntaa toimintaansa.

Haastattelussa kuvattiin, että esimerkiksi kansalliseen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekarttaan sekä korkeakoulutuksen visioon liittyvät suositukset ja tavoitteet välittyvät Centrian tavoitteisiin ja johtamiseen. Niistä on muodostettu konkreettisia, tiimitasolle meneviä toimenpiteitä ja mittareita erityisesti Centrian TKI-toimintaan. Kansalliset tavoitteet korkeakoulutuksen sekä tutkimus- ja tuotekehityspanostuksille koetaan Centriassa haasteiksi ja niihin etsitään aktiivisesti ratkaisuja yhdessä alueen yritysten kanssa.

Centrialla vahva rooli alueen osaamistarpeiden täyttäjänä

Itsearviointiraportin mukaan Centria on pitkäjänteisesti rakentanut profiiliaan kansainvälisenä korkeakouluna, jolla on vahva alueellinen kehittämisrooli. Centria haluaa olla entistä vahvemmin mukana eurooppalaisissa ekosysteemeissä ja niiden kautta vahvistaa myös alueellista elinvoimaansa.

Itsearviointiraportissaan Centria mainitsee sekä ammattikorkeakoulun että koko alueen yhteiseksi haasteeksi osaajien pitämisen alueella. Alueen osaajapula on tiivistänyt Centrian ja alueen eri toimijoiden yhteistyötä. Centria on rakentanut ekosysteemejä, joissa sen vahvuusalojen rooli on merkittävä. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan Centrian vahvuusalueilla, kuten biotaloudessa ja vihreässä energiasiirtymässä tehtävän kehittämistyön merkityksellisyyden sanoittaminen voisi lisätä alueen kiinnostavuutta myös nuorten osaajien keskuudessa. Alumnitoiminnan systemaattinen kehittäminen voisi myös tuoda alueen osaajaverkostoja näkyviksi ja osaltaan vahvistaa pitovoimaa.