2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Hankkeiden kautta tukea robotiikan hyödyntämiseen

Centrian vahvaa osaamista robotiikan hyödyntämisestä on viety alueen yritysten käyttöön robotiikkaan liittyvien hankkeiden kautta. Alueen yritykset voivat hyödyntää Centrian henkilöstön asiantuntemusta sekä kehitys- ja tutkimusympäristöjä tunnistaakseen digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omaan toimintaansa. Centrian asiantuntijat auttavat yrityksiä tunnistamaan yritysten toiminnan kehityskohteita sekä tutkivat robotiikan tuomat mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen. Käytännössä prosessi sisältää kehitystarpeen kartoituksen, demonstraatiokohteen valinnan ja toteutuksen suunnittelun, demonstraation toteutuksen ja tulosten esittelyn.  Hankkeiden kautta tuetaan yritysten kehittämis- ja investointivalmiuksia. Demonstraatioiden tuoman tiedon perusteella useat yritykset ovat toteuttaneet onnistuneita teknologiainvestointeja testattujen mallien pohjalta.

Serviisi-, Robosole- ja Robotry-hankkeissa on kehitetty ja testattu monipuolisesti robotisoinnin ratkaisuja eri aloille.  Robosote -hankkeessa on keskitytty sosiaali- sekä terveysaloihin ja edistetty hoivarobotiikan ja -teknologian ja digitaalisten palveluratkaisujen hyödyntämistä. Hankkeiden sivuille on koostettu eri toimintoihin toteutettuja demonstraatioita.

Monipuolisissa tutkimusympäristöissä kehitetään biomassojen arvoaineiden hyödyntämistä

Biomassojen arvoaineisiin liittyvä tutkimus on tärkeä osa Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tutkimusta on tehty pitkäjänteisesti eri hankkeissa, joiden tavoitteena on edistää biomassapohjaisten raaka-aineiden teollista jalostusta. Biomassojen arvoaineisiin liittyvää tutkimusta tehdään verkostoyhteistyössä ja toiminnan kehittäminen on vaatinut aktiivista kansallisen- ja kansainvälisen verkoston rakentamista sekä yritysyhteistyötä. Centrian kemia ja biotalouden -tiimin tärkeä rooli verkostoissa on toimia välittäjänä yritysten ja tutkimuksen välillä sekä tuoda erityisesti yritysten hyödyksi Centrian laadukkaat laboratoriotutkimusympäristöt.

Hankkeiden kautta on kehitetty mm. teollisten uuttomenetelmien, kuivauslämpötilojen ja laadun todentamismenetelmien optimointia sekä selvitetty potentiaalisimpia pohjoismaisia kasvipohjaisia raaka-aineita terveysvaikutteisten tuotteiden valmistukseen.

Nuorten valmiutta työelämään tuetaan Dude -toiminnan kautta

Centria tukee nuorten syrjäytymisvaarassa olevien työllistymistä DUDE – hankkeen kautta. DUDE-hankkeen kautta syrjäytymisvaarassa oleva alle 30-vuotias saa tukea monipuolisesti työelämätaitojen kehittämiseen ja saa apuaverkostoitumisessa alueen elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen kautta on myös tuotu hyviä käytäntöjä muuhun Centrian toimintaan. Esimerkiksi Centrialla tarjottavat lukiseulat lähtivät liikkeelle DUDE-hankkeen toiminnasta. Projektioppimisen roolia opinnoissa on myös lisätty DUDE:ssa saatujen onnistumisten myötä. IT-opiskelijoille tarjotaan projektitöitä omassa laboratoriotilassa DUDE-mallin mukaisesti. Lisäksi opiskelijoille järjestetään keväisin työnhaun ja ryhmäprojektien kokonaisuuksia. Nämä toimintamallit on pilotoitu DUDE-hankkeen aikana, ja ne ovat jääneet osaksi Centrian toimintaa opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi.  Hankkeen tuloksena noin joka kolmas osallistuja työllistyy tai siirtyy uusien opintojen pariin pian DUDE-jakson päätyttyä. DUDE on myös onnistunut sitouttamaan opiskelijoita, jotka ovat vaarassa pudota opinnoista.

Kansanmusiikkiperinnettä vaalitaan koulutuksen ja hanketoiminnan avulla

Centrian toiminta-alue, Keski-Pohjanmaa, on vahvaa kansanmusiikin aluetta. Centria on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, jossa voi opiskella kansanmusiikkia suuntautumisvaihtoehtona. Koulutuksen lisäksi Centria myös osallistuu kansanmusiikkiperinnön vaalimiseen hanketoiminnan kautta.

Centria toimii pääpartnerina ICH North -hankkeessa, missä on tuettu kansainmusiikin aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista, suojelua ja tunnettuutta. Centrian kansanmusiikkiosaamisen lisäksi hankkeessa on mukana osaamista mm. Kansanmusiikki-instituutista, joka on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen asiantuntijajärjestö, sekä toimijoita Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta mukaan lukien Sápmin alueen. Yhtenä hankkeen toimenpiteenä on syntynyt vuorovaikutteinen virtuaalinen kartta, johon on koottu teksti- ja ääninäyteitä sekä videoita, jossa alueen yhteisö kertoo miten perinne elää tänä päivänä. Kartan tekoon on voineet osallistua halukkaat musisoivat yhteisöt, jotka kertomuksissa kuvaavat miten perinne elää yhteisössä juuri nyt ja miten se siirtyy sukupolvelta seuraavalle.

Tukea yhdistystoiminnan kehittämiseen

Centria on tehnyt pitkäjänteisesti kehitystyötä yhdistystoiminnan tukemiseksi eri hankkeiden kautta jo vuodesta 2016 alkaen Förenings Kick, Talko Österbotten, Föreningsliv for alla, Ung i Förening ja Yhdistysvoimaa! -hankkeissa.  Hankkeissa on synnytetty käytännön työkaluja ja käytäntöjä tukemaan yhdistystoiminnan kehittämistä. Kohderyhminä ovat olleet mm. nuoret ja maahanmuuttajat.   Hankkeista on syntynyt Centrialle myös palveluliiketoimintaa, mm. koulutusmyynnin muodossa.

Yhdistysten käyttöön on kehitetty mm. työkalupakki strategian ja viestinnän kehittämiseksi sekä työpajamalli selkeyttämään ja vahvistamaan yhdistysten jäsenten tehtäviä ja vastuita. Maahanmuuttajien osallistumista tukeva Föreningsliv för alla -hanke on huomioitu UNHCR:n kotoutumisen työkalussa (s.64) esimerkkinä hyvästä käytännöstä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Maahanmuuttajataustaisten osallistumista yhdistystoimintaan ja sitä kautta verkostojen luomista sekä kielitaidon kehittämistä on tuettu mm.  vahvistamalla yhdistysten kykyä ottaa vastaan uusia jäseniä. Myös nuorten osallistumista yhdistystoimintaan on vahvistettu Ung i Förening hankkeen kautta tarjoamalla yhdistyksille mm. apua sosiaalisen median hyödyntämiseen hyödyntämisessä nuorten tavoittamisessa ja osallistamisessa yhdistystoimintaan.