2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Centria-ammattikorkeakoulu ennakoi kansallisen ja alueellisen toimintaympäristön muutoksia ja vaikuttaa aktiivisesti aluekehitykseen.
  • Centria yhdistää TKI-toiminnassaan kansalliset tavoitteet alueellisiin vahvuuksiin ja kehittää ratkaisuja toiminta-alueensa haasteisiin.
  • Centria on vahva työelämäkumppani toiminta-alueellaan: se uudistaa osaamista ja lisää yritysten mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja uusille markkinoille pääsyyn.
  • Centria toimii edelläkävijänä aineettoman kulttuuriperinnön tallentamisessa, esittämisessä ja hyödyntämisessä alueen hyväksi.

Kehittämissuositukset

  • Centria-ammattikorkeakoulun vahvaan aluekehitysrooliin liittyy yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen. Centrian tulisi määritellä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden käsitteet ja tavoitteet nykyistä selkeämmin. Lisäksi suositellaan ottamaan käyttöön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointikehikko.
  • Centrian laajaa ja kansainvälistyvää alumniverkostoa tulisi kehittää ja hyödyntää systemaattisesti toiminnan kehittämisessä.
  • Centria tulisi edistää yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan tukemalla kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvää osaamista ja kielitaidon kehittämistä alueen yrityksissä. Tämä edistää samalla alueen pitovoimaa ja osaajien jäämistä alueelle.