1.1 Koulutuksen suunnittelu

Assessment of the audit team

Centria-ammattikorkeakoulun strategia tukee koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehtäviä valintoja esimerkiksi painopisteiksi valittujen kansainvälisyyden ja työelämäläheisyyden avulla. Auditointihaastattelujen perusteella koulutustarjonnan suunnittelussa huomioidaan korkeakoulun strategiset linjaukset.

Monipuolinen sidosryhmäyhteistyö tukee koulutuksen suunnittelua

Centria tekee monipuolista yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa alueellisten toimijoiden ja sidosryhmiensä kanssa. Koulutuksen suunnittelussa sidosryhmien näkemyksiä otetaan huomioon koulutuksen sisällöissä, osaamistavoitteissa ja osin arviointiperusteissa. Tämä toteutuu käytännössä neuvottelukuntatoimintana, hankkeissa toteutettavina opinnäytetöinä ja työelämän edustajien osallistumisena opetussuunnitelmien uudistamiseen. Sidosryhmäyhteistyö vahvistaa myös jatkuvan oppimisen kokonaisuuden kehittämistä. Tästä hyviä esimerkkejä auditointiryhmän mielestä ovat uusien koulutusten suunnittelu ja käynnistäminen yritysten kanssa todettujen tarpeiden perusteella.

Opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia, mutta tulkintaan lisää selkeyttä

Itsearviointiraportin mukaan koulutusten osaamistavoitteet määritellään yhteiskehittämisen menetelmin. Prosessiin on korkeakoulun ohjeistus. Opiskelijoiden työmäärä on kuvattu yhteiseurooppalaisen ECTS-järjestelmän (European Credit Transfer and Accumulation System) mukaisesti. Itsearviointiraportin mukaan osaamistavoitteet vastaavat Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien kansallisen viitekehyksen tavoitteita. Haastatteluiden mukaan viitekehyksen merkitys suunnittelutyössä ei ilmene samassa määrin kaikilla koulutusaloilla. Jatkuvan oppimisen kokonaisuuksissa vastaavuutta kansalliseen viitekehykseen tulisi edelleen selkeyttää.

Opetussuunnitelmat ovat osaamisperusteisia. Centrian intranetin ja haastatteluiden perusteella niiden hyväksymiseen on selkeä menettely. Ohjeistuksia tulkitaan kuitenkin tiimeissä osin epäyhtenäisesti. Auditointiryhmä suosittelee korkeakoulun ja koulutusalakohtaisen ohjeistuksen vahvistamista. Tämä lisäisi johdonmukaisuutta ja parantaisi opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.

TKI-toiminta ja tutkimus osana koulutusta

Opetuksen ja TKI-työn integroitumista on vahvistettu opetussuunnitelmauudistuksella. Opiskelijoiden TKI-polku on mallinnettu Centria-ammattikorkeakoulun intrassa hyvin ja motivoivasti, mikä tukee opiskelijan kehittymistä oman alansa asiantuntijaksi. Opetus- ja TKI-henkilöstön haastattelujen mukaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) on yhdistetty suunnitelmallisesti myös opiskelijoiden harjoitteluihin. Kiinteä työelämäyhteystyö ja monipuoliset verkostot ovat auditointiryhmän mielestä merkittävä vahvuus Centrian koulutusten suunnittelussa.

Auditointiryhmä suosittelee, että tutkimukseen perustuvan tietoa hyödynnetään koulutusten suunnittelussa nykyistä vahvemmin. Tutkimusperustaisuus rakentaa hyvää opetuksen laatua ja voi lisätä sekä vastavalmistuneiden että jo pidempään työelämässä toimineiden motivaatiota jatkuvaan oppimiseen.