3.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen

Assessment of the audit team

Osaava henkilöstö ja osaamisen kehittäminen varmistavat Centrian menestymisen

Centria on strategiassaan nostanut esille henkilöstön menestystekijänään. Itsearviointiraportin mukaan henkilöstön osaamisella varmistetaan korkeakoulun perustehtävien hyvät tulokset. Henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan vuosittaisella kyselyllä. Sen perusteella henkilöstötyytyväisyys on korkealla. Työyhteisön kehittämissuunnitelmassa korostuu osaaminen, mutta myös laajemmin työyhteisön kehittäminen, henkilöstön hyvinvointi ja yhteistyö.

Johdon haastattelussa kerrottiin, että Centria suuntaa merkittävästi resursseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, kuten yksilöllisiin koulutuksiin, työelämän tutustumisjaksoihin ja tutkijauran tukemiseen. Edellisten lisäksi henkilöstö voi kehittää osaamistaan osallistumalla monin eri tavoin korkeakoulun kansainväliseen toimintaan. Nämä Centrian vahvuudet ja hyvät käytännöt nousivat esiin opettajatyöpajoissa ja -haastatteluissa varsin myönteisinä ja henkilöstön työmotivaatiota ja hyvinvointia tukevina prosesseina. Henkilöstö arvostaa mahdollisuutta monipuoliseen omaehtoiseen kouluttautumiseen. Hyvillä henkilöstökoulutusmahdollisuuksilla ja osaamisen systemaattisella kehittämisellä on johdon näkemyksen mukaan vaikutusta myös henkilöstön pito- ja vetovoimaan. Itsearviointiraportin mukaan kehityskeskustelut ohjaavat henkilöstön osaamisen vuosisuunnittelua. Auditointihaastatteluissa korostuivat erityisesti yksilön osaamistavoitteet. Tiimeissä puolestaan käsitellään tiimin osaamisen kehittämisen tarpeita.  Auditointiryhmän näkemyksen mukaan Centrian vahvuus on dynaaminen toimintatapa, jolla se vastaa nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Esimerkkinä nostettiin Kokkolan alueen uudet osaamistarpeet, jotka liittyvät nousevan akkuteollisuuden vaatimuksiin.

Centriassa henkilöstön osaaminen on strateginen menestystekijä. Centria nostaa auditointiraportissaan kehittämiskohteeksi henkilöstön osaamistarpeiden tunnistamisen ja seurannan. Saman huomion teki myös auditointiryhmä vierailun aikana. Auditointiryhmä suosittelee Centriaa laatimaan osaamisen johtamisen viitekehyksen, jolla voitaisiin varmistaa henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja yhdenvertainen, pitkäjänteinen osaamisen kehittäminen Centrian strategisten tavoitteiden suunnassa. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee, että hallituksen roolia vahvistettaisiin osaamisen kehittämisen strategisessa suunnittelussa.  Toimintaa kehittävä menettelytapa olisi myös, että henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvän määrällisen tiedon rinnalla kerättäisiin systemaattisesti myös laadullista aineistoa.

Auditointihaastatteluissa kerrottiin, että Centria on pitkäjänteisesti panostanut työnantajamielikuvan rakentamiseen. Centrialla on läpinäkyvä rekrytointiprosessi ja myös systemaattinen menettely siihen, että osaaminen ja ammattitaitovaatimukset toimivat rekrytointipäätöksen kriteereinä.  Lisäksi Centrialla on yhteiset menettelytavat uuden henkilöstön perehdyttämiseen. Centria esitti itsearviointiraportissaan ja myös auditointihaastatteluissa havaittiin haasteita kansainvälisten osaajien integroinnissa työyhteisön jäseniksi. Kansainvälisten osaajien liittämiseen osaksi yhteisöä ja osallisuuden kokemuksen varmistamiseksi olisi hyvä  sopia yhteiset menettelytavat.

Centriassa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä vuonna 2022 laadittu saavutettavuussuunnitelma. Auditointihaastatteluissa henkilöstö kertoi niiden ohjaavan toimintaa. Auditointiryhmä pitää Centrian hyvänä käytäntönä kohtaamisten vuosikelloa, joka tarkastelee henkilöstön kehittymistä yksilö-, tiimi- ja työyhteisötasolla.

Itsearviointiraportissaan Centria korostaa olevansa kansainvälinen työyhteisö.  Henkilöstöstä noin neljä prosenttia on kansainvälisiä asiantuntijoita. Centrian haasteena on saada kansainväliset osaajat sitoutumaan korkeakouluun. Pitovoiman näkökulmasta Centria joutuu ponnistelemaan enemmän kuin ne alueet, joissa on vahva kansainvälinen yhteisö myös kampuksen ulkopuolella.  Auditointiryhmän mielestä on hyvä edelleen jatkaa kulttuurisesti moninaisen kampuksen kehittämistä. Auditointiryhmä suosittelee, että koronan jälkeisenä aikana ja monipaikkaisen työn lisääntyessä mahdollisuuksia kohtaamisiin vahvistettaisiin edelleen. Tämä voisi samalla sitoa kansainvälistä henkilöstöä nykyistä vahvemmin osaksi korkeakouluyhteisöä ja tukea koko henkilöstön työhyvinvointia.

Centria nostaa strategiassaan esille työhyvinvoinnin, jota seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Työhyvinvointiin liittyen Centrialla on myös ulkopuolelta rahoitettuja hankkeita kuten ”liikunta terveyden edistäjänä”. Tällä hetkellä Centria hakee yhdessä työterveyshuollon kanssa ratkaisuja lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Työsuojelussa nostetaan esille asioita teemakohtaisesti. Vuonna 2023 teemana on työsuojelutoiminnan näkyväksi tekeminen.

Centria on kunnianhimoisesti rakentanut työyhteisöään Great Place to Work -viitekehyksen mukaisesti. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan Centria on edennyt kehittämistyöllään systemaattisesti kohti opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n tavoitetta, jossa korkeakouluja haastettiin olemaan Suomen parhaita työpaikkoja.