2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Tutkimuksen edellytyksiä kehitetty systemaattisesti

MPKK on oppinut akateemisen kilpaillun tutkimusrahoituksen hakemisen ja käyttämisen. Samalla se on yhteisten julkaisujen myötä aktivoitunut kansainväliseen tieteelliseen julkaisutoimintaan. MPKK on haluttu kumppani ulkopuolisella rahoituksella toteutettavissa tutkimushankkeissa tuoden näihin turvallisuustoimijan konkreettisen näkökulman.

Korkeakoululla on käytössä usean vuoden aikana kehitetty kaksivaiheinen päätöksentekomenettely, jolla pyritään parantamaan johdon tilannekuvaa tutkimushenkilöstön sitoutumisesta erilaisiin tutkimushankkeisiin ja sen tuomista hyödyistä Maanpuolustuskorkeakoululle. Ulkopuolisen rahoituksen hankkeissa on edelleenkin kehitettävää erityisesti kustannusten paremmassa ajantasaisessa seurannassa ja kokonaiskustannusmallin mukaisten kertoimien laskennassa.

Vuoden 2022 aikana MPKK:lla on luotu kokonaisvaltainen tutkimushanketoimintamalli. Siinä on yhdistetty aiemmin käytetty kaksivaiheinen tutkimusrahoituksen haku, tutkimushankkeen elinkaaren seuranta ja viestintä kumppaneille sekä rahoittajille. Mallia pilotoidaan vuodesta 2023.

Ulkopuolisen rahoituksen myötä on edistetty siviiliyliopistojen tutkijoiden urapolkumallia noudattelevan nousujohteisen mallin luomisessa aloittavasta tutkijasta aina professoriin asti. Ulkopuolisen rahoituksen kautta tulevan määräaikaisen henkilöstön hallintoa on kehitetty siten, että heidät kyetään huomioimaan tasavertaisesti, kuten muutakin henkilöstöä.

Yhteisprofessuurien kautta on kyetty hyödyntämään vertaisoppimista muiden yliopistojen akateemisista käytännöistä. Venäjä-tutkimus ja yhteisprofessuuri Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin kanssa vuonna 2017 loi toimintamallin muille yhteisprofessuureille. Säätiörahoitus yhdessä Helsingin yliopiston kanssa OKM:n vastinrahoituksen ansiosta mahdollistaa tutkimuksen jatkumisen pitkälle tulevaisuuteen.

Viestinnässä on aloitettu uusien kanavien käyttöönotto, viestinnän vaikuttavuuden neljännesvuosianalyysi ja mediapoolitoiminta. Uusina kanavina on aloitettu säännöllinen äänikirjojen ja podcastien tuottaminen. Näiden kuulijamäärät ovat nousseet Ukrainan kriisin myötä merkittäväksi korkeakoulun näkyvyyden ja vaikuttavuuden kannalta. Mediapoolitoimintaa on kehitetty vuodesta 2014 alkaen siten, että aiemmin satunnaisesti eri asiantuntijoille kohdistuvat mediapyynnöt kohdistuvat systemaattisesti asiantuntijuuden perusteella ja resurssit huomioiden.