2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Maanpuolustuskorkeakoulu on kansallisesti ja kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani. Korkeakoulun verkostot ovat monipuolisia ja ne tukevat toiminnan kehittämistä muiden turvallisuusviranomaisten ja korkeakoulujen kanssa.
  • Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijat ovat aktiivisesti esillä eri tiedotusvälineissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.
  • Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakulttuuri on kannustava, järjestelmällinen ja hyvin johdettu.

Kehittämissuositukset

  • Maanpuolustuskorkeakoulun tulee kannustaa tutkijoita tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi nykyistä enemmän yhteisjulkaisuiden tekemiseen sekä suomalaisten että kansainvälisten tutkijoiden kanssa.
  • Maanpuolustuskorkeakoulun tulee tukea tutkijoitaan nykyistä enemmän kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemisessa resurssipohjan vahvistamiseksi.
  • Hyvän tieteellisen käytännön toteutuminen tulee varmistaa.