1.2 Koulutuksen toteutus

Auditointiryhmän arvio

Tavoitteelliselle ja aktiiviselle oppimiselle on selkeä tuki ja oppimisesta saa palautetta

Maanpuolustuskorkeakoululla on johdonmukaiset ja läpinäkyvät toimintatavat opiskelijavalintaan, opintojen etenemiseen ja tutkintojen suorittamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamiseen. Auditointihaastattelujen mukaan kurssinjohtaja- ja mentorijärjestelmät tukevat tavoitteellista oppimista ja opiskelijan aktiivisuutta koulutuksen aikana. Opiskelijoita kannustetaan palautteen antamiseen. Koulutuksissa myös opetetaan antamaan rakentavaa palautetta eri tahoille. Auditointivierailulla auditointiryhmä huomasi, että opiskelijat ovat aktiivisia nostamaan asioita esille ja ovat kehittämismyönteisiä. Opiskelijatyöpajan osallistujien mukaan opiskelijat kokevat mielekkäinä ja oppimista tukevina erilaiset ryhmätyöt, teorian ja käytännön yhdistämisen, opiskelijoiden välisen yhteisöllisyyden sekä perinne- ja soturikasvatuksen.

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat voivat tehdä muiden korkeakoulujen opintoja joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksella. Moni opiskelija on suorittanut ennen Maanpuolustuskorkeakouluun tuloaan opintoja tai kokonaisen tutkinnon muissa korkeakouluissa. Opiskelijat toivat opiskelijatyöpajassa esille, että korkeakoulun tulisi nykyistä paremmin tunnistaa opiskelijoiden jo osaamat asiat. Niille opiskelijoille, jotka osaavat jo opetettavat asiat, voisi luoda vaihtoehtoisia tapoja opiskella tai työskennellä sillä aikaa, kun muille opetetaan asiat. Opiskelijat toivoivat nykyistä enemmän mahdollisuuksia muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen. Itsearviointiraportin mukaan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen on olemassa normiasiakirja. Auditointiryhmä suositteleekin, että aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) sekä hyväksilukemisen käytäntöjä laajennettaisiin.

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat saavat opintojaksokohtaisesti oppimisestaan palautetta, mikä tukee erinomaisesti osaamistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arviointi ei rajoitu vain opintojaksoista saataviin arvosanoihin, vaan opintojaksojen aikana opiskelijat saavat jatkuvaa palautetta osaamisestaan. Opiskelijat saavat useasta opintojaksosta myös henkilökohtaisen kirjallisen palautteen. Opiskelijat antavat ja saavat vertaispalautetta taitojen oppimisesta. Näyttökokeet ovat tyypillinen taitojen osoittamisen tapa. Itsearviointiraportin mukaan opiskelijoista laaditaan väli- ja loppuarvosteluiden yhteydessä arvosanoihin perustuva paremmuusjärjestys, jota hyödynnetään opintojen aikana ja palveluspaikkavalinnoissa. Henkilökunnan mukaan opiskelijoiden osaamisessa on suurta vaihtelua.

Maanpuolustuskorkeakoulun erityinen vahvuus on kurssijohtajajärjestelmä, jolla opiskelijoista pidetään huolta. Se on yksi keino varmistaa opiskelijoiden kohtaaminen, heidän oppimisensa seuranta ja osaamistavoitteiden toteutuminen. Opiskelijoiden on mahdollista antaa palautetta ja kehittämisideoita kurssinjohtajan kautta. Opintojen ohjauksesta ja oppimisen tuesta vastaa myös aselajikohtainen joukkueenjohtaja. Lisäksi koulutussuunnittelijat toimivat ohjauksen ja oppimisen tuen täydentäjinä. Tutkinto-osaston johtajan tehtävänä on seurata, että osaamistavoitteet saavutetaan ja tutkinto suoritetaan. Ainelaitokset vastaavat opetuksesta. Itsearviointiraportin mukaan opiskelijoilla on lakiin perustuva velvollisuus osallistua opintoihin ja valmistua ennalta määritellyssä ajassa. Myös opintojaksokokonaisuuksien toteuttaminen on norminmukaista toimintaa.

Koulutuksen toimintatavat sekä kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelun liittyminen upseerin urapolkuun tukevat erinomaisesti opintojen etenemistä, opiskelijan valmistumista ja integroitumista työelämään. Koska opetushenkilöstö tulee suoraan palveluspaikoista Maanpuolustuskorkeakouluun opettamaan urakiertonsa mukaisesti, Maanpuolustuskorkeakoulussa on erinomainen yhteys työelämään. Haasteena opetushenkilöstön vaihtuvuudessa on kuitenkin opetuksen hiljaisen tiedon siirtyminen ja asioiden suuri dokumentoinnin tarve.

Auditointihaastatteluiden mukaan yhtenä selkeänä lähitulevaisuuden sisällöllisenä muutostarpeena tunnistettiin kestävää kehitystä tukeva johtaminen osana koulutusta. Haastattelujen perusteella korkeakoulussa käynnistetty Green Campus -ohjelma toimii tässä kehittämisteemassa, mutta aihealuetta ei vielä opeteta laajemmin.

Auditointihaastatteluiden mukaan vapaavalintaisten opintojen osuus opinnoissa on hyvin niukka tai niitä ei välttämättä sisälly opintoihin lainkaan. Auditointiryhmä suosittelee vapaavalintaisten opintojen laajuuden lisäämistä opinnoissa mahdollisuuksien mukaan. Tämä voisi tuoda uusia mahdollisuuksia nopeasti muuttuvan tiedon tuomiseksi opintoihin. Vapaavalintaisiin opintoihin olisi mahdollista sisällyttää myös muualla suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksilukemista.

 

Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa monipuolista tukea opiskelijoille

Maanpuolustuskorkeakoulun tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät ohjeistukset ja palvelusohjesääntö tulevat Puolustusvoimilta. Maanpuolustuskorkeakoulussa laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koskee henkilöstön lisäksi opiskelijoita. Auditointihaastatteluiden mukaan yhdenvertaisuus on sisäänrakennettu toimintakulttuuriin, jossa opiskelijoiden vertaistuki ja yhteisöllisyys ovat perinteisesti vahvoja. Opiskelijoiden fyysistä hyvinvointia tuetaan poikkeuksellisen hyvin, sillä fyysisen kunnon tuki, tilat ja välineet ovat erinomaiset. Opiskelijatyöpajan osallistujat ideoivat, että iltaisin voisi olla nykyistä enemmän yhteistä virkistystoimintaa ja aktiviteetteja.

Auditointihaastatteluiden mukaan opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin palvelut on huomioitu vähemmän kuin fyysisen hyvinvoinnin palvelut ja henkisen hyvinvoinnin tukipalvelut ovat niukemmat. Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoita tuetaan yleisesti kattavasti, sillä he saavat päivärahan, ateriat, asunnon, vaatetuksen, opiskeluvälineet ja terveydenhoidon. Opiskelijoiden käytettävissä on myös muita tukipalveluita, kuten korkeakoulun kirjasto ja kenttärovastin kanssa käytävät keskustelut.  Opiskelijatyöpajan ja auditointihaastatteluiden mukaan opiskelijoiden hyvinvointi nojaa kurssihenkeen sekä kurssiveljien ja -siskojen apuun ja tukeen. Opiskelijat toivoivat kenttärovastin lisäksi enemmän matalan kynnyksen paikkoja tai tahoja, joissa voisi purkaa omia tuntojaan. Näiden tahojen yhteystietojen tulisi olla helposti saatavilla, ja palveluiden edustajat voisivat käydä esittäytymässä opiskelijoille. Opiskelijoiden mukaan heillä ei ole yhdenvertaista pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin. Opiskelijat kaipasivat myös valmennusta kuormituksen, stressin ja haasteellisten elämäntilanteiden hallintaan.

Itsearviointiraportin ja auditointihaastatteluiden mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun mentoriverkosto muodostuu Puolustusvoimien vastaeläköityneistä tai vielä palvelevista henkilöistä. Ryhmämentorointijärjestelmä toimii sekä koulutuksen kehittämisen että opiskelijoiden tukena. Auditointiryhmä suosittelee, että mentoreiksi valittaisiin myös muiden alojen asiantuntijoita yhteiskunnan eri alueilta sekä kokeiltaisiin yksilömentorointia ainakin ylemmissä koulutuksissa. Myös mentoreiden valintaan kannattaa kiinnittää huomioita. Auditointiryhmä suosittelee, että mentorointia ja muuta opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin tukea kehitetään.

 

Mahdollisuuksia kansainvälistymiselle on parannettava upseerin urapolulla

Auditointihaastatteluiden mukaan kansainväliset opiskelijavaihdot mahdollistavat uusimman ajantasaisen tiedon ja kansainvälisen tutkimuksen integroimisen opiskeluun. Haastattelujen perusteella kansainväliset opiskelumahdollisuudet rajautuvat kuitenkin lähinnä maisteri- ja jatko-opintoihin. Jatko-opintoina suoritettavaan yleisesikuntaupseeritutkintoon sisältyy kansainvälinen harjoitus. Tieteellisissä jatko-opinnoissa väitöskirjatutkijat osallistuvat kansainvälisiin konferensseihin ja verkostoihin, mitä Maanpuolustuskorkeakoulussa myös tuetaan. NATOn ohjelmat tarjoavat monia mahdollisuuksia kansainvälisiin kursseihin ja opintokokonaisuuksiin sekä tutkimusfoorumeihin osallistumiselle.

Auditointihaastattelujen mukaan kandidaatin opinnoissa on mahdollisuus lähteä pitkäkestoiseen opiskelijavaihtoon, mutta vaihtoaika pidentää opiskeluaikaa ja vie sivuun urapolulta. Auditointihaastatteluiden mukaan kansainvälisten vaihtojen avulla Maanpuolustuskorkeakoulu saa uutta tietoa sekä tutkimukseen että opetukseen. Tämä on joustava tapa kehittää Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa nopealla aikataululla Puolustusvoimien ohjauksen sallimissa rajoissa. Kansainvälisten vaihto-opiskelumahdollisuuksien parantaminen myös kandidaattiopinnoissa sekä opintoyhteistyö muiden yliopistojen kanssa tuovat uutta tietoa ja osaamisen kehittämistä koulutuksiin. Auditointiryhmä suositteleekin, että Maanpuolustuskorkeakoulu kehittää vaihtomahdollisuuksien sisällyttämistä opintoihin ja niiden huomioimista työkokemuksena upseerin urapolulla. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee, että kansainvälistymiseen opintojen ja uran eri vaiheissa kiinnitettäisiin nykyistä laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa huomiota. Myös Maanpuolustuskorkeakoulun itsearvioinnissa todetaan kansainvälisyystaitojen vahvistaminen keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Kansainvälisyysosaaminen voitaisiin jatkossa ottaa nykyistä vahvemmin huomioon kansainvälisissä urapoluissa ja tukea tähän liittyviä opiskelumahdollisuuksia.

Este kansainvälistymiselle on myös opiskelijoiden kielitaidon vaihtelevuus ja yhteisen kieliopetuksen jääminen kandidaatinopintojen yhteen pakolliseen vieraan kielen kurssiin (englanti, ranska, saksa tai venäjä) sekä toisen kotimaisen kielen kurssiin. Kieltenopetuksen laajentaminen ja syventäminen on kansainvälistymisen näkökulmasta olennaista. Hyvää kielitaitoa tarvitaan kansainvälisissä tehtävissä sekä akateemisessa kirjoittamisessa.  NATO STANAG 6001 -kielitutkinto on otettu käyttöön lisääntyvän NATO-yhteistyön tukemiseksi. Kaikki maisterintutkintoa suorittavat opiskelijat osallistuvat keväisin kielitutkintotilaisuuteen. Auditointiryhmä suosittelee, että kielitaidon kehittämiseen tarjottaisiin kaikille opiskelijoille nykyistä enemmän mahdollisuuksia ja erityisesti niille, joita joko kansainvälinen tai akateeminen upseerin urapolku kiinnostaa. Kaikkiin opetussuunnitelmiin tulee sisällyttää laajenevan kansainvälisen yhteistyön vuoksi kansainvälinen opintojakso sekä tarjota mahdollisuuksia vieraiden kielten opiskeluun osana tutkintoja. Tämä voitaisiin tehdä lisäämällä kielten tarjontaa Maanpuolustuskorkeakoulussa tai sopimuksia opintojaksoista muiden korkeakoulujen kanssa.