1.3 Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Auditointiryhmän arvio

Palautetietoa kerätään ja hyödynnetään monipuolisesti koulutuksen kehittämiseksi

Maanpuolustuskorkeakoulun palautejärjestelmän kokonaisuus on erinomainen. Koulutuksen palautejärjestelmä on kattava ja toimii systemaattisesti palautetiedon hyödyntämiseksi. Auditointihaastattelujen mukaan palautetta kerätään palautekyselyillä opetuksen toteutuksesta, palautekeskusteluja käydään opintojaksojen päättyessä opintojaksokeskusteluissa ja palautetta kerätään tenttien ja näyttökokeiden yhteydessä. Lisäksi työelämäpalautetta kerätään kaksi vuotta valmistumisen jälkeen. Vastapalautetta eli tietoa opiskelijapalautteen perusteella tehdyistä muutoksista annetaan opiskelijoille, ja tämä toimintapa on ohjeistettu palautenormissa. Myös työelämän edustajat saavat antamastaan palautteesta vastapalautteen. Työpajoissa kävi ilmi, että osalla henkilöstöön kuuluvilla voi olla muita heikommat valmiudet huomioida palautetta tai muuttaa toimintaansa niiden pohjalta.

Maanpuolustuskorkeakoulussa varmistetaan, että asetetut osaamistavoitteet saavutetaan koulutusohjelman aikana. Itsearviointiraportin mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun palautejärjestelmän uudistamisessa on ollut keskeistä erityisesti opiskelijoiden osaamisen kehittymisen näkökulma. Koulutuksen palautejärjestelmässä arvioidaan opetuksen ja opiskelun kuormittavuuden lisäksi erityisesti asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamista. Itsearviointiraportin mukaan opintojakson johtaja laatii opintojaksokertomuksen, jossa analysoidaan opiskelijoiden osaamistavoitteiden saavuttamista. Jos tietyllä opintojaksolla ei saavuteta asetettuja osaamistavoitteita, niiden opettaminen ja oppiminen huomioidaan tulevien opintojaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Auditointihaastatteluiden mukaan opintojaksoilla käydään vuoropuhelua opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Opintojen läpäisyä peilataan sekä erillisen palautteen muodossa että yhteisenä palautteena. Tarvittaessa opintojaksojen muutostarpeista keskustellaan eri työryhmissä. Opiskelijakunnan opiskelijaedustajilla on merkittävä rooli työryhmiin osallistumisessa. Auditointiryhmä korostaa opiskelijoiden ja opettajien vuoropuhelun merkitystä kehittämiskohteiden ja muutostarpeiden arvioinnissa. Jatkuvan vuoropuhelun mahdollistamiseen on tarpeen myös jatkossa kiinnittää huomiota.

Auditointihaastatteluiden mukaan erityisesti nopeat turvallisuusympäristön muutokset heijastuvat konkreettisesti koulutussisältöjen päivitystarpeisiin. Koulutuksen palautejärjestelmän, opintojaksopalautteiden ja opiskelijoiden kanssa käytävän vuoropuhelun kautta varmistetaan koulutuksen ajantasaisuus. Koulutuksen palautejärjestelmään sisältyvä työelämäpalaute on auditointihaastattelujen mukaan kehittänyt koulutusta vastaamaan entistä paremmin muuttuviin työelämätarpeisiin. Opintojaksojen pienet muutokset voidaan toteuttaa nopeasti ilman, että on tarpeen muuttaa opintosuunnitelmien tavoitteita laajasti. Tämä tuo joustavuutta toiminnan kehittämiseen.

 

Jatkuva oppiminen on integroitu kaikkeen toimintaan

Jatkuva oppiminen on vahvasti sisäänrakennettua upseerin urapolkuun. Upseerit palaavat säännöllisin väliajoin Maanpuolustuskorkeakouluun opiskelemaan tai täydennyskoulutukseen. Opiskelujaksojen välissä opiskelijat ovat töissä palveluspaikoissa ja ovat myös siellä tekemisissä keskenään. Opintojen ja työelämän vuorottelu muodostaa jatkumon, jossa työelämäintegraatio on vahva upseerinuran eri vaiheissa. Korkeakoulussa tiedetään, millaisiin tehtäviin valmistuvat työllistyvät. Itsearviointiraportin mukaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) avulla opiskelijat sitoutetaan koko työuran kestävään itsensä kehittämiseen. Opetushenkilöstön kiertoon liittyen korkeakoulun omat alumnit opettavat tulevia kollegoitaan. Vastaeläköityneet tai palveluksessa vielä toimivat henkilöt tuovat koulutukseen osaamista, jota on hyödynnetty ryhmämentorointijärjestelmässä. Itsearviointiraportin ja haastattelujen mukaan Maanpuolustuskorkeakoulu hyödyntää mentoreita ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kouluttajapoolia opetuksessa jatkuvan oppimisen hengessä.

Henkilöstön antamat palautteet huomioidaan tukipalveluiden kehittämisessä osana Maanpuolustuskorkeakoulun johtamis- ja laatujärjestelmää. Opiskelijoiden tarpeet tukipalvelujen kehittämisessä huomioidaan koulutuksen palautejärjestelmässä koottavan palautetiedon ja eri työryhmissä toteutuvan opiskelijaedustajien avulla.